Tuesday, November 17

Mahlatse Ramatseba

Ibali Lentombi EJola NeGintsa insert 1

Insert 1
.
Ibali lam liqala ngo December and ndipasile eskolwen bendfunda ugrade 11 so next year ndizofunda grade 12. Umakazi usebenza kwaKFC indodakhe inetarven umntana wabo ubhuti uyatekisa igama lakhe ngu Melikhaya
'
Ndine chomy eyi-one engu Siphosenkosi but mna ndimbiza Raspho usille ke and undwebile
'
This day bendilele beku friday bekukhala umnculo etarven ekuseni. UMakazi wandivusa
Makazi:"Vuka ntombi ndini uzosebenza kufriday namhlanje siyakudinga klatarven"
Me:"Yho intloko yam ibuhlungu njena" I lied bendi sonqena
Makazi:"Yewethu izopholela pha sundigezela and mandiyeke uphendulana naye" Mnk! Waphuma ngomnyango umakazi ndavuka ndaya ebathroom ndahlamba then ndathambisa ndanxiba ushorty wejean neStomach-out-wevest neSandals ingxaki bekushushu ndabrusher amazinyo ndakama inwele zam ndafaka ilip-stick ndaya ekitchen ubhuti'Khaya ebepha esitya isidudu nam ndaziphakela ndahlala kwiHigh-chairs
Khaya:"Uthe uma Olady ugqiba kwakho utya uze uyomncedisa etarven"
Me:"Ok ebesetshilo"
Khaya:"Sure undihlambele esisitya ke mntaks"
Me:"Alright" Waphuma wahamba ubhuti ndatya ndagqiba ndahlamba izitya then ndaya etarven Iyoh! bekugcwele kodwa kuse kuseni suuu indoda kamakazi ibingekho bendisaziwa ke ngaba bhuti bathanda usela ndiye ndaya kumakazi
Makazi:"Kungono ufikayo mnk hayi nontombi uyalithatha ixesha lakho nxa uthanda" frown emoticon
Me:"Kalok ndiqala ngovasa and ke ndakhe ndatya"
Makazi:"Mxxm into oyazio kuzo chammer lamadoda akletarven ndiakubona awuzango thengisa apha wena"
Me:"Haike bendinga yazi leo kemna ndiaqala uyiva ngawe"
Makazi:"Ungakhe ulinge uthethe nje nakanjan nam kesisi hamba yisa ezibeer kwababhuti" Ndiye ndazithatha beziyi four bekujaivwa pha mnk ababhuti bebehleli kwicouch ende and ke itarven yasekhaya inecouch ezinde and eziright ndafika ndabanika bebeyi five
Guy1:"Khonje unguban igama lakho" Ndajika ndamjonga iworse ndiaboyika ababhuti banje banxiba izinto ezi espensive bahamba ngemoto ezidurrie and kelobhuti undibuzao ngoyena ndimoyikao umhle yiyello-bone enomzimba oright ofit and imost yamacherry iyamfuna
Me:"Ndingu Minentle bhuti"
Guy1:"Mhhm Nice name Entle [His friends laughed unsure emoticon ] mna ndingu-" Woawh umakazi wandibiza esathetha lobhuti ndajika ndaya kuye
Makazi:"Yewenah! Ungakhe uzomosha amadoda abantu apha tshin ufuna kuthwe letarven inomarhosha othatha amadoda abantu [She was angry] "
Me:"Hayi ebendi.-." wandihewula cry emoticon
Makazi:"Yeyi yeyih! Don't you dare thatha ezi uzise kwabaya ungaphinde uncokole necustomers zam and susa lelip-stick xien ufuna ucharmmer wena apha ndiakubona" Woawh umakazi wandosula then wandinika ibeer ndazisa kwabanye Oosisi noObhuti ndathi nxa ndijika ndagileka klobhuti wachithelwa butywala on his white shirt ndamjonga yho ngulo ebendibuza igama lam ndakhupha itissues emabelen wam ndamosula ngoku khawuleza he just smiled then he bit his lower lip frown emoticon
Me:"Ixolo bhuti ngoku chithela ndcela undxolele"
Him:"Don't worry" Kwabe sekusiza nomakazi
Makazi:"Yhu lomntana wenze ntoni. Yabona wena ingathi obuhule bakho buzondixaka [She pointed at me ngeminwe]"
Him:"No mem suwara uthe uzoyoyi hlamba[He lied ndamjonga then he winked at me]"
Makazi:"Ok kengok uzonxiba ntoni"
Him:"Ndzomlandela ndiyilinde ayigqibe"
Makazi:"Ok hamba ke sisi uyihlambi sise xien" Wathatha itray kum umakazi ndahamba lobhuti wandilandela ndangena endlini naye
Him:"Ngumamakho lowa Minentle"
Me:"Hayi. ndcela ukhulule" Wayikhulula ishirt yakhe mhhm ndanentloni umzimba wakhe umhle uneSix-pack ufit ndiye ndathatha lashirt ndathi nxa ndijika wandibamba ngengalo
I looked at him
Me:"Wenzan"
Him:"Mhhm bendcinga ikhona into oyilibeleo[ He was pointing at his chest ebemanzi]"
Me:"Ok ina zosule ngale shirt ngoba kuhleli ndizoyi hlamba"
Him:"Hiabo Minentle nguwe ondichithele ngotywala tjoe" Mxxm ndiye ndamosula He looked at me ndajonga phantsi wandisondela ndabhekela
Me:"[I faked a smile] Ndiku gqibile yibe uhlala phantsi ndizoyi gqiba ngok leT-shirt yakho"[He nodded and bit again the lower lip] ndajika ndaya ebathroom ndathatha ikom ndagalela amanzi ndayivasa ndagqiba ndayikhama ndayi ayina nge-Iron ndayibethisa ngomoya yaright ndayomnika
Him:"Mhhm uyashesha girl" Wayinxiba
Me:"Yho indisokolisile leshirt"
Him:"Sorry girl man igama lam ndingu Odwa girl but amacherrie bathanda ukuthi Tar'Odzy"
Me:"Ok kebhuti"
Odwa:"No no ndithe ndingubani ?"
Me:"Tar'Odzy ok"
Tar'Odzy:"Mhhm wandibiza kamnandi ndiyavuya baby ngondazi cause mna kudala ndikwazi" unsure emoticon
Me:"Undazelaphi smile emoticon "
Tar'Odzy:"Mhhm i like you nxa usmiler"
Me:"Mxxxm khawenze uphume"
Tar'Odzy:"Haibo baby uyandi gxotha ngok" Yho kwangena umakazi sisathetha
Makazi:"Uthini lomntana uyakugxotha!"
Tar'Odzy:"Hayi mem sure Minentle" I nodded waphuma uOdwa
Makazi:"Mnk! Hule ndini utye lendoda ngok mhm benisenzan!?!" gasp emoticonumakazi unomsindo wasondela kum
Me:"Khange senze niks"
Makazi:"Uyaxoka mfazindini ikhona into eniyenzileo ucingba uqhatha bani vula ndibone"
Me:"Ndivule ntoni ngok cry emoticon "
Makazi:"Mxm yewethu! Wenza ingathi awuyazi indawo ekufakwa kuyo umthondo!!! Thoba ibhlukwe ndibone xien"

Loading...
Subscribe to this Blog via Email :