Tuesday, November 17

Mahlatse Ramatseba

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 13

Insert 13
'
uRaspho ebekhala efinyi'finyiza phof undkhombe ngesbhamu
Me:"ikwanguwe njena owandidibanisa no-Odwa kanti usamfuna"
Raspho:"Ha,a! Minnie sisi ndcela undmamele"
Me:"Ndimamele ntoni uzondbulala"
Raspho:"Heyi thula marn!.." Ebendoyikisa kengok
Me:"Ok okay ndimamele"
Raspho:"Minnie uOdwa wakusindisa. Utata ebengu'mgulukudu omkhulu ebesebenzisana neechommie zika Odwa nendoda kamakazi wakho bebezidrug dealers. Indoda kamakazi wakho ibimane iboleka imali kwiteam ngok yaze yohluleka kubhatala kwanyanzeleka ibulewe nefamily yayo cause nirich'nje nanisenziwa yila mali ibolekiwe ,uOdwa ngenxa yothando analongawe waqonda makakukhusele wna utamnci wakho ngomnye owaboleka imali kutata naye wohluleka kubhatala ngok waphinda wabuya seyiphethe utata zange ayifune kuba akafuni kwenziwa isibhanxa. Andazanga wna usende njani klegame yesibini or uOdwa utheni ha,a andazi" cry emoticon ebelila uRaspho
Me:"Tjoe utatakho yna wabulawa nguban keyena" 
Raspho:"uOdwa wambulala kuba ebuyisa irevenge ngenxa yakho mna ndandimthanda uOdwa but he killed my father for you ndaqalisa uphambana apho , ngok ndimithi umntana wakhe" Watsho ebrusher isisu sakhe
Me:"Intoni!?!"
Raspho:"But namhlanje siyali shiya elilizwe cry emoticon ndcela uzumthande uOdwa chommie ebengandi thandi nam ndim owazi faka kuye! cry emoticon " 
cry emoticon gasp emoticon wazidubula entloko uRaspho ndazigquma cry emoticon ndamjonga Hah uchomy wam nxa enje! ndashukuma nje slowly ndavula igarage ndaphuma ndahamba bendinga ziva ncam ingathi'nje ndsephupheni ndiye ndakhwela itaxi ibindenza dizzy kelento ndazixelela mandithule mandiyeke uwaster inyembezi zam kodwa intlizio yam ibibuhlungu cry emoticon ingase ndilile but ndazibamba... Ndiye ndayofika Bekusekho uSamkelo nalachomy yakhe
Samkelo:"Haibo kuthen wabuya umbi utheni"
Khange ndimhoye frown emoticon ibingase ndilile ndiye ndaya eroomin kaOdwa ndazikhiyela ndazijula ebed(in) inyembezi zazehlela intloko ibingathi andinayo bendingayiva cry emoticon ntlizio yam ibuhlungu kunzima noginya amathe umqala ubuhlungu cry emoticon ndicinga intsuku zam zokuphila noRaspho sisengo chomy abatight nxa ndisithi kuRaspho
{ Raspho:'Chomar umathile wna uyawa yeka lamadzodza phof ekufuna' ¤Ezashorrie zika Raspho¤} cry emoticon kudala zindehlela izinto klomhlaba kodwa inkosi isandi gcinile yhu ungcolile utakaRaspho rhaaa uncedile uOdwa ambulale if zange ndidibane no-Odwa ngekudala ndikwelaba'fayo kodwa uvuma njani marn ulalwa nguRaspho emhlabeni kunzima guiz kudingeka umntu ozoya phambile noba sezimnetha sewusithi noba uYesu ukulahlile ndcela uthi cry emoticon no no! sathana uyadlalaää! cry emoticon uyazi ezintlungu zakho ikhona into enkulu entle ezikuphathele yona phof besingekho lapho... Kuye kwanqonqoza umntu ndazilungisa ndazosula. Ndayovula ibingu
Odwa:"Hey baby!" Ebonwabile keyena akazinto He kissed me I faked a smile ndaqonda andizumxelela lento kaRaspho
Me:"Mhm akhonto ityiwao uyiphetheyo"
Odwa:"Yeah ipizza noba iyaphela ngok zezantwana zipha efront"
Me:"Whoaw ndzotya ntoni kengok mna coz ndilambile and ndiyonqena upheka namhlanje"
Odwa:"Mhmk bhabha kuzopheka mna ke"
Me:" frown emoticon Ndzokhe ndbone" Uye wakhulula iJacket neT-Shirt washiyeka nevest
Odwa:"Buya baby uzobona ukuthi nguban ibozza phakathi kwam nawe"
Me:"Ha,a wethu intloko yam ibuhlungu ndzobe ndilala va"
Odwa:"Ok jonga ipillis pha kladrowa usele two uthathe amanzi pha ebag(in) yam wink emoticon " I nodded waphuma ndathatha ezipillis nalamanzi ndasela then ndanqengqa caba ndiye ndalala ngoba ndive nxa ndivuswa nguOdwa ephethe itray noko intloko ibingcono
Odwa:"Vuka uzova into emnandi Mhm ndiathemba intloko ingcono ngok smile emoticon"
Me:"Yeah ingcono" Mhm ukutya kukaOdwa bekunuka kamnandi ndaqonda noba imandi kelena into ndathatha ndatya wandibukela uOdwa ndenza ngongathi imbi kuOdwa kodwa aaah! Ibimnandi'nto
Odwa:"Whoa whoa.. Ungandxelele ukba ndipheke kakubi"
Me:"Mhm uyakwazi upheka sweetheart. Wafundiswa ngubani'na" He smiled
Odwa:"Hasuka zange ndafundiswa ukwenza lento ndavele ndayijonga kuma Olady ndaqonda ndzoyenza"
Me:"Mhm noba upheka kakhulu keyena nxa inje ubamnandi ha,a ivuzisa izincwe"
Odwa:"Ouh lvy ungade uyibaxe noba uhluthi ngok" Wayithatha itray kum ndingeka gqibi utya wayibeka kwidrowa zeHeardBoard
Me:"Andihluthanga ketana" uye wandiva umlomo ngomnwe
Odwa:"Shhh!" Then he kissed he came closer then he got on top of me he was all over my body bendiyifuna nyani isex kengokuya siye sakhululana kengok
Odwa:"Uready baby"
Me:"Yeah" Then he kissed again 
wakhupha icondom wayifaka kwi-D yakhe i stretched my legs ibingena nzima and bendfuna ulila mna ebengekayi faki yonke
bendicimele kubuhlungu gasp emoticon
Me:"Aahh! Khupha lento" cry emoticon
Odwa:"Heh!?!"
Me:"Khupha ibuhlungu"
Uye wayikhupha saqhubekeka nokiss... Ndiye ndaphinda ndafuna ukba ayifake
'
Me:"Singaphinda sizame"
Odwa:"Ok make sure ukba uyanyamezela" I nodded
wayifama bendicimele nakle game kodw ndiye ndazincama kwezontlungu yna He was enjoying him self coz i heard groanings mna i was screaming yho that day yayibuhlungu'into
Me:"Aah! Odwa uyandbulalaää" cry emoticon
Odwa:"Ouh shit! You fuck'n good baby..!" Ebefast uOdwa and ingathi akayiqondi ukba mna ndityiwa zintlungu.

Loading...
Subscribe to this Blog via Email :