Tuesday, November 17

Mahlatse Ramatseba

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 14

Insert 14
'
We finished our thing kiss emoticon uOdwa wathatha itowel yakhe ibiphantsi komqamelo then he wiped my V wink emoticon bekubuhlungu tjoe!. then walala ecaleni kwam ndabeka intloko nengalo ym on top his chest he kissed my foreheard bendcinga lento kaRaspho ndaqonda mandimxelele and ebeyazi ukba? uRaspho umithi umntanakhe
Me:"USiphosenkoc uzibulele(Wothuka wandjonga)"
Odwa:"Nini ngok?" Ndiye ndambalisela yonke into oko emane eyikhuza> gasp emoticon
Odwa:"Damn lomntana uligqwirha rhaaa" Ndiye ndasukuma ndama ngenyawo then I shouted
Me:" cry emoticon Umlala'njani uRaspho kodwa uyamazi ukba yichommie yam"Ebeyebe'yebeza uOdwa endkhuphele amehlo
Odwa:"Minnie lamntana zange ndimfune nguye owazizelao ndabe nam ndinestress salento yakho" Watsho esukuma naye endjonga
Me:"Ohh wna oko nxasixabana uzolalana nabamarhosha bangcwelise eliKapa. Jonga ngok uRaspho uzibulele isenokwenzeka yinxa yakho ngenxa emithiswe ngumntu wechomy yakhe ebeyithanda cry emoticon "
Odwa:"Minnie baby please thetha kakuhle lamntana zange wakuthanda ebepretender"
Me:"Odwa uphambene sikhule kunye noRaspho sonobile kumandi andazi ngok yonke lento yenzeka the day ndiqala udibana nawe baqalisa uphunguka abantu endisondelene nabo"
Odwa:"If zange udibane nam kekudala nawe ufile. Andakwaz wna ukba ungumntu onjani Minnie awunawo umbulele cry emoticon "
Me:"Oko waphindaphindana nento eyiOne ufuna ndikubulele ngantoni kanti ngoba naku ndikunike ubuvirgina bam ndiakunika nothando kuyoyonke lonto phof uleli nechomy yam cry emoticon " Bendishoutisa ndabe ndilila Odwa weza kum
Odwa:"Ha,a sorry Minnie bae. ndiakthanda kakhul futhi. ndiacela thula. wonke umntu uyazenza imistakes" Ebendthuthuzela and he kissed.. His lips are so soft and yammie wink emoticon
Me:"Ok ndisayo hlamba ngok ndzobuya ngolala" he giggled and nodded ndaya ebathroom ndavulela amanzi then ndangena mhm kwatsho kwayeka ubabuhlungu kakhul kwaphola uhm ndacimela ibingase ndingaphumi klamanzi nxa eqala angathi ayabanda ndiaphinda ndvulela ashushu ndade ndaphuma ndosula ndathambisa ndaya eroomin uOdwa ebecofa iphone yakhe ndiye ndangena ezinguben
Odwa:"Mhm kwatsho kwashushu bae kunini ndgodola ungade ubuye" Wasondela kum wathi ncaaa sana ndalala ndivuke ekuseni ethambisa ebhinqe itowel uOdwa wabe ethetha nephone ebesithi "Kudala ndakuxelela ukba ndonele nguwe undfuna ntoni (Then he dropped)" wajonga kum
Odwa:"Haibo bhabha kanti uvukile"
Me:"Yeah uyaphi"
Odwa:"Andiyi ndawo qha lamjita uMvuleli uzobane party soya kuyo sowtwo noOchomie bakho bazoba pha "
Me:"Tjoe kuzoba mnandi morc"
Odwa:"Yeah ziakhipha. Ungamxeleli uSamkelo"
Me:"Ngoba?"
Odwa:"Hasuka iyaphapha lantwana izofika igeze pha iyathanda utyela abantu amachery"
Me:"Ohh caba usisfebe"
Odwa:" (Sad face) kudala ndathi andilithandi kelogama"
Me:"Umthetho wezifebe azilithandi kalok"
Odwa:"Mxxm enkoc ngondbiza ngesfebe" I smilede grin emoticon Ndiye ndasukuma ndanxiba ndaya ebathroom ndahlamba ubuso ndabosula ndaya ekitchen uSamkelo ebekhalisa umculo ngephone wabe esitya icorn flakes 
Me:"Hey"
Samkelo:"Yeahman ulale njani? grin emoticon " He laughed with that silly laugh
Me:"Mnandi wna kiss emoticon "
Samkelo:"Ouh nindilalise kakubi the way beningxola ngayo but akho smoko"
Me:"Awunacherry nawena?"
Ndiye ndahlala kwiHigh chairs ecaleni kwakhe ndatya
Samkelo:"Yeah ndinayo utshuba ufuna undzamela if uyafuna ungandzama?"
Me:"Ha,a tshin ndingaku zamela bani kwalama'xhegwazana ndivana nawo"
Samkelo:"Akukho nomnye ongangawe"
Me:"No"
Samkelo:"Phof uhleli umncinci kwawena"
Me:"Uyaphambana ndingajola nobhuti wakho kanti ndimncinci kuwe"
Samkelo:"Kalok waqala wakbona ndingeka kuboni mhlambe if waqala wabonwa ndim ngesijola wink emoticon (He bit his lower lip and Winked)" Yho! Ndiye ndenza ngongathi andimvanga ndajonga iphone yam. (Yazi guiz mna ndingumntu ohumble but onesbindi and o-open ongenalo ixesha lobubhanxa obungazumsa ndawo) uye wagqiba utya uSamkelo then waboleka imoto kuOdwa wahamba ndashiyeka no-Odwa endlini efront ebenxibe kakuhle kanjan ibiker-jacket and neJean netimberland emhlophe ndaimthanda nxa enjeya his phone rang sisancokola sonwabile wayibamba wathetha mxm ebethetha nomngani wakhe wagqiba
Odwa:"Mhm baby ndzokushiya ndzophinda ndibuye ngo 16pm ndzoklanda" He kissed my foreheard
Me:"Uyaphi?"
Odwa:"UMvuleli uthi udinga ndiyomstorkisa ndcela ungahambi neh?" I nodded wahamba ndashiye ndedwa pha ndabukela imovie zeDS ndade ndozela ndalala esofeni ndive umntu endirhweca esentla kwam ndothuka ndamjonga whoaw ngula bhuti wazi igama lam kodw andimazi
Me:"Ufuna ntoni apha?"
Him:"Mhm Minentle Minentle..Entle umhle baby noba sewulele yazi kudala ndikujongile"
Me:"Yewethu! ufuna ntoni emva kwam nah?" Yerr bendonyanye ebuswen
Him:"Inah iphone yakho(Wandjulela ndayiganga)"
Me:"Yazi uOdwa ukba angaku bona apha ncincinci"
Him:"Mxm caba uyithembile lebharrie yakho. Entle sozidlalisa ngalekaka ayikuthandi iyakufebela"
Me:"Unayo iprove yalonto"
Him:"Yeah jonga">uye wakhupha iphone yakhe ibiyitouch wandbonisa ezipics and zeza'namhlanje nguOdwa nentombazana endngayazio klephoto uOdwa uyvulela uyayikissa kwenye uyivulela icango yabe ingena kwimoto kaOdwa

Loading...
Subscribe to this Blog via Email :