Tuesday, November 17

Mahlatse Ramatseba

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 15

Insert 15
'
I can't believe that uOdwa sekwenye intombi kodwa ndimnikile into ebeyidinga cry emoticon
Guy:"Yabona lomjita udlala ngawe"
Me:"No marn angathin ukwenza into enjena nah uOdwa cry emoticon "
Guy:"Ndiyabazi ukba baphi if ufuna uzibonela yiza ndkuse"
Me:"Wena unguban khona ufuna ntoni kuOdwa?" Ndamjonga lobhuti
Guy:"Ndfuna wena Entle"
Me:"Whoa.. Undfuna njani kodw uyayazi ukba ndinomntu kwaye ongu Odwa nalapha ebantwini unguban igama lakho?"
He just laughed
Guy:"Ndingu Sainder. Utsho nxa ikbuza lekaka yakho ukba nguban okunike ezipics"
Me:"Ndcela undxelele elipheleleyo"
Saider:"Sandile. Sendizi add(ile) kufacebook wakho nakuWhatsapp"
Me:"Ndcela undisendele ezipics ogqiba uphume uOdwa angafiki ulapha and ungakhe undincokolise kuWhatsapp"
Saider:"Ok ndzohamba set'ibluetoth yakho on" Ndiye ndenza njalo zangena
Me:"Undincedile ndcela ubuza ukba uyi-enemmie kaOdwa nah?"
Saider:"Caba uyamthanda lo-Odwa wakho ukwenza isidenge" Yeeer! Yangena kakubi kelento ithethwa ngulobhuti uthi uOdwa undenza isdenge
Me:"(Ndiye ndazihleki'hlekisa) Ha,a ayingeni ndawo kele uyibuzayo"
Saider:"Nah akhonto isidibanisao mna into endiyifunao nguwe qha" Ndiye Ndonyanya then he smiled nxa ezophuma wagilana no-Odwa emnyango gasp emoticon bakhuphela izibhamu bakhombana cry emoticon
Odwa:"Yemara ufuna ntoni wna apha"
Saider:"Mbonise Entle ukba bendzothini"
Odwa:"Heyi! Kwedini ndakusakaza ubuchopho ufuna ntoni kuMinnie"
Saider:"( Saider laughed) fuck you man. Ushiya umntana wabantu usithi uyamthanda kodwa uyakwenye icherry"
Odwa:"Ungandinyeli kwedini vah"
Me:"Stop it marn. Saider hamba ndiyakucela kungenzeki ingxaki ndcela nithobe iguns please cry emoticon (I cried and covered my face with hands oko zizibhamu what if nangok kufe omnye phakathi kwabo or bafe boytwo ndingaythini lonto)"
Saider:"Hayi Entle ndcela uyeke ukhala ndiyahamba ngok"
Odwa:"Ndingaphindi ndkubone apha mfethu yabona ngok ukhalisa imedie yam"
Saider:"Mxm" Uye waphuma uSaider wavala icango uOdwa wafaka igun yakhe esinqeni weza kum he hugged me
Odwa:"Esisbhanxa yinton leh besisithi ndbonise yona" Ndiye ndasusa indlanza zikaOdwa kum ndazosula inyembezi
Me:"Awoneli sirhamandini! ndikunikile ikussy ubusuku bonke wade wakhefuzela phezkwam... Kanti ngok ubuthe ndiyaku vimba ufuna ndithini ngok yeh!?! cry emoticon "
Odwa:"Haibo baby andiyazi kele uthetha ngayo ngoba ndikuxelele ukba ndiya kwamjita" Mxm Ndiye ndacofa iphone yam ndajonga ezapics ndambonisa
Me:"Odwa yinton leh?! Yinton leh. Phendula?"
Odwa:"Baby awunokwazi uthemba wonke umntu ongena apha ngoba zinintsi izinja ezifuna mna"
Me:"He he!!!( I laughed silly) kengok uthi bubuxoki ke obu... Hayi ebenyanisile uSandile ukba undenza isidenge sakho kwaye udeh wadlulela rhaaa zange sozuve zinqabile izifebe ezinje ngawe bhuti and andiqondi lerelationship yam nawe ukba izolaster noba yinto nje yodlulela cry emoticon " gasp emoticonuOdwa wandifaka impama eshushu kanjan ndazibamba isidlele rhaaa ndafaka eyam then ndalungisa inwele zam coz bezindi phazamisa ngoba zinde kuba ndifuna umbona kakuhle nxa ezondibetha kodwa nguye orongo
Odwa:"(Uye waziHleki'Hlekisa) Minentle uyalwa neh?"
Me:"Ubucinga ndzokuyeka undbethe. andijingi mitya kalok suliba sfebendini!" He shooked his heard uye wangathi ujonga phantsi engathi uzibamba emehlweni ndiye ndaqhwanya'qhwanyaza kuba ndiphandlwa ngamashiya Hah! uOdwa wandifohla ngenqindi ebusweni ngeshothiii enjan! Ndayowa esofeni ndadizzy cry emoticon wasondela kum wandikrwitsha ndaxakwa nakuphefumla cry emoticon
Me:"Yi-yi-yima... Odwa" Bekubuhlungu
Odwa:"Jonga girl akhomntu ungafebiyo ungafike nale izozenza ngcono ngam apha kuwe ixakile and ndfuna uyazi ukba ndim indoda yalapha klomzi kwawena unjenje'nje undim so please nxa ufuna ulungisa ingxaki thetha kakuhle and andfuni phinda ndkubone uncokola nalakaka yevah!?!" I nodded coz bekunzima nothini cry emoticon uye wandiyeka yhu andakhohlela ndabe ndizibambe umqala ndijonge phantsi ndamjonga ebusweni naye ebejonge kum ebambelele esinqeni ndiye ndathatha iphone yam ndayifaka kwipocket yam ndajonga etafileni bekukho ibotle yeVodka I smiled ndasukuma I pulled back kuOdwa then I Kissed him naye he pulled his hands on my ass and squeezed my ass I smiled He bit his lower lip
Me:"Sorry baby futhi ndiyabulela ngothando nentlonipho noncedo..yonke wethu ondenzele zona"
Odwa:"Nam sorry baby ngalento ndisando yenza bendngafuni uyenza qha nguwe usuke wandenza umsindo"
Me:"No problem ndikuxolele (I smiled)" He kissed my neck I laughed rhaaa lesh!t icinga ndiyixolele iyanya ayinondivisa intlungu ezinganga ndivele ndixole'nje ndiye ndathatha elabhodlela ndambetha ngalo entloko shothiii! Yophukela klontloko wadizzy wandiyeka ndabaleka
Odwa:"Ouh shit! Minentleee!" Ndiye ndavula ucango ndaphuma ndabaleka ndijonge egatin
'
Odwa:"Minnie! I'll shoot if uphuma ngalo gate" Ndajika ndajonga kuye ebeme ndasemnyango endikhombe ngegun ndama Ouh nkosi yam cry emoticonndenzini
Me:"Odwa ungathini ukhomba umntu omthandayo ngesbhamu" Ndive ngomntu sendbamb'emqolo ndothuka! ndamjonga Ouh ibingu Saider uphethe isbhamu naye usijongise kuOdwa wabe endbambile
Saider:"Don't worry girl sendi-"

Loading...
Subscribe to this Blog via Email :