Thursday, November 19

Mahlatse Ramatseba

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 18

Insert 18
'
Oshame u-Odwa ufane wancipha soze kalok ingaba andibhadlanga and umdala u-Odwa kum una26 and mna 17 makandi'ncame coz undibonisile ukba ungumntu onjani
Me:"Odwa ndcela ukhangele umntu ozomelana nobufebe bakho. Ndcela uhlukane nam andsakuthandi, ndiabulela ngendenzel kona sharp" Ndiye ndavula icango nxa ndzophuma wandbamba ingalo
Odwa:"Shit! Minentle ma'an ungayenza njani lento after klezinto zingaka ndkwenzele zona ude uthi uyabulela. Ubulela nganton huh!?!"
Yho ebendoikisa u-Odwa He was unfamiliar
Me:"Ndcela undiyeke Odwa torho. Umdala nobamdala kum"
Odwa:"Ohh ndimdala ngok. (He laughed) rhaaa mntanandin uzonya"
Me:"Ok okay ndiakuva ndizonya ndiyeke ke"
Odwa:"Awuphilanga Minentle ndkuncamile" Ebendiqinisa ingalo ibingase ndkhaze abantu yhini lendoda indfunani
Me:"Uyandilimaza Odwa ma'an andaz ukba ufuna ntoni kum unamacherry amangaka!" Uye wandyeka ndaphuma ndabaleka ndayofika ekhaya bekukho uLihle noSaneze efront
Me:"Hey Lihle"
Lihle:"Hello school girl.."
NeZz:"Bekunjani eskolwen?"
Me:"Ouh it was boring"
Lihle:"Awufumenanga chomy"
Me:"Tjoe ndiyfumene yhu uyaborra lamntana noba uyacawa futhi akathethi tuu ngezinto zamaOwu neparty"
Lihle:"Haibo nincokola nganton kant. Ngoba amagirls athanda uncokola ngezowei"
Me:"Ha,a wethu ungandbuzi qha uyaborra lamntana and ingathi uzimisele apha kum"
Saneze:"Ha ha.. Ungaling uphambanel omnye wna tshin nxa ekthanda mthande nawe wethu"
Me:"Hasuka ngumntana lowa..."
Lihle:"Whoaw kewenake unguno'ngqiza noba udikwa nangaba school boys coz uqhelene namadoda ha,a leh nqala sana"
Me:"Mxm mandkhe ndiyokhulula guys" They nodded I went to my room ndakhulula uniform bendcinga lento ka-Odwa but andinaxhala ma'an ndiqhelene nemi'gulukudu ndzoyibona ngoko lento yakhe ndiye ndanxiba istomach out wevest nehigh waist neconverse ndithe nxa ndzophuma eroomin ndadibana nomnye ubhuti gasp emoticon uHot! Hot..! Ibingathi ndiyaphupha ma'an
Him:"Hey besendizo ngena anyway ndnguLufefe mna"
Me:"Ok ubuze kubani apha?"
Lufefe:"Ohh bendkhaphe umjita ebeze kuSaneze" Eh! Am confused uyajola nalatomboy unguSaneze unsure emoticon
Me:"Nop ndixela kleroom yam"
Lufefe:"Bendzojonga wena ndibona ungade uphume" Bendxakiwe ukba mandithini ndiye ndamdlula wandilandela saya efront Huh! Bekukho Oobhuti abayitwo they laughed unsure emoticon babe bejonge emva kwam ndajonga ngemva mxm esisbhanxa singuLufefe caba sindwebile andiyaz lento ebeyenza
Guy1:"Asibuliswa nah?"
Me:"Saneze upheke ntoni" uye wadlula uLufefe iphone yakhe ibiringer waphuma phandle
NeZz:"Tjoe andiphekanga wethu ina nantsi imali uyothenga iHalf yesonka uzithengele namaqanda"
Ndiye ndayithatha lamali kuSaneze
Lihle:"Ndcela undithengele isimba-chips mna"
Me:"Okay"
NeZz:"Uthi nyokeyi ngemali kabani" Ohh Saneze akandazi ukba andfuni ndibe ndthethe nxa kukho abantu endingabazio
Me:"Ha,a wethu khawuyeke ubali gcisa"
Guy2:"Unguban girl ongabulisiyo"
Me:"Mna?"
Guy2:"Yeah"
Me:"Ohh ndingu Minentle"
Guy2:"Ok mna ndnguDisco yicherry yam usisi wakho"
Saneze pinched him
NeZz:"Khawuhambe Minnie"
Ndiye ndaphuma uLufefe ebesathetha nephone phandle ebeshoutisa uye waphola nxa ebona mna weza kum wayifaka epocket(in) iphone ndabe ndihamba yena uye wahamba ecaleni kwam bekukho imoto ngase gate(in) caba ize nabo
Lufefe:"Mhm ndiyeva ke Minnie. leshit inguSaneze zange itsho ukba inesister engangawe"
Me:"Ohh" Ebendijamela kelobhuti bendisonqena nomjonga
Lufefe:"Damn! Umhle Minentle girl ndiathemba awutshayi eziwei zosisi bakho"
Me:"Ngoban Ohsisi bam nah?"
Lufefe:"USaneze kalok"
Me:"Ha,a ungade uthi ngusisi siyalingana nalamntu wethu"
Lufefe:"Ha ha..ok Uyaphi ngok"
Me:"Eshop"
Lufefe:"Oh mandkukhaphe mhlambi lamajita ndzofika esekhona. Ayikho kude morc leshop"
Me:"Tjoe! Ikude kakhul ngosuke ujike qha wena"
Lufefe:"(giggled) Uhmm ndiavuya nxa ikude sotsho sithethe grand sihamba soytwo wink emoticon " Am disappointed coz bendinga'lindelanga kele yanamhlanje into ha,a ndzobalihule ubunondbona the way bendi smiler ngao bendizama indlela zomcharmmer mna kqala tjoe yababa! I can't believ ukba ndihamba kuthen abacharmza bendthanda kangak lona ubhuti noba ukle age 24/25
Me:"Ohh bendingayaz ukba ufuna lonto ngelishwa ikwalapha kedear"
Lufefe:"Ha ha... Ithini into yakho nalomjita uOdwa" gasp emoticon shocked
Me:"(shocked) Uyazelaphi into yam no-Odwa wena"
Lufefe:"Mhm ha,a lamjita ndmazela espani so bendbona ipics zakho kwiphotos zakhe zakufacebook yabo"
Me:"Oh kengok uzokusaphi into yoba ithini imeko yethu"
Lufefe:"Tjoe bendbuza nje man sude ubeyilowei phola man"
Me:"Mxm bayadika abantu abathanda indaba zabantu yazi"
Lufefe:"Sorry girl ma'an ndizive sendtshilo khawuxole baby"
Me:"Ndcela ungandbizi baby ndnalo igama"
Lufefe:"Yho ok... Andzuphinda ndcela undboleke lephone yakho"
Ndiye ndamjonga... Ndamnika wayicofa sade safika eshop ndathenga ezizinto saphuma eshop sahamba
Me:"Caba yinton lingaka uyenza klephone"
Lufefe:"Ndkhuphela ipics zakho man heyi zintswempu!"
Me:"Whoaw hazba uzozithini"
Lufefe:"Tshin ndingthin ungabinazo ipics zecherry yam"
Mxm unsure emoticon besisezo fika ekhaya. Huh! USaider ebeme ngase motwen yakhe ejonge kum noLufefe.

Loading...
Subscribe to this Blog via Email :