Thursday, November 19

Mahlatse Ramatseba

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 19

Insert 19
'
Siye safika ngase noLufefe gatin ndiye ndaya kuSaider uLufefe wama ngase gatin ephethe phone yam neyakhe
Me:"Hey awunqabe"
Saider:"Tjoe ndibusy. Wena uqale nini uvana nalamjita(He pointed at Lufefe)"
Me:"Ohh ndiaqala umbona namhlanje lamntu. Phof uright"
Saider:"Yeah ndiright. Kengok nidibenephi nalamjita"
Me:"Ebeyekhaya ehamba nabanye wethu qha ndiye ndathunywa ngoSaneze so wandkhapha yena"
Saider:"Uhmm bafuna ntoni kowenu"
Me:"Tjuu ha,a uyayibuza into edikayo. Andbazi tjoe"
Saider:"Mhmk frown emoticon ugqibele nini umbona u-Odwa"
Me:"Yewethu yinton nangawe wase wandxaka ktheni ndase ndadikwa nguwe ngok ubuzo thini khona apha"Bendidikwe nyani ngulomntu mna
Saider:"Oh bendingayaz ukba ndiakudika yazi.. Ha ha kanene ulindiwe nguMr over the(He pointed uLufefe)"
Me:"Mxm bye bye Saider"
Uye wandbamba uSaider
Saider:"Vula amehlo otherwise uzofa phambi'kwexesha (Bendonyanye ebuswen then wandiyeka ndahamba frown emoticon usuke wandxaka uSaider)"
Ndiye ndangena eyardin wand'landela uLufefe
Lufefe:"Wow Minnie kuthen waqumba ngok"
Me:"Ha,a wethu ndiphanjanelwa sesbhanxa"
Lufefe:"Ei! Ingathi uxakeke more Minnie"
Siye sayongena endlini babe nesukuma OoSaneze
Disco:"Masiku shiye ke sbarrie"
Me:"Sure"
Lihle:"Ziphi isimba chips zam"
Me:"Ouh ndizilibele ma'an"
NeZz:"Ufanele ulibala uthe phithi ngamadoda kalok umntaks"
Me:"Mxm " ULufefe uye wandnika iphone yam baphuma ndashiyeka ndedwa ndazenzela ukutya ndatya ndagqiba ndahlala ndabukela iTV yazi bendcinga okukuqala ibingu Odwa ngok nguSaider Eh! Funeka ndbene gun yonke indawo endiyihambao kalok... after an hour wangena uSaneze ehamba yedwa
NeZz:"Whoaw awusaphole ntombi"
Me:"Bendzothini andnachomy morc and ndisingle yonke lento wethu"
NeZz:"Ha ha ouh kewenake usuke undchaze uyazimisela nxa sewuthetha"
Me:"Mnk! Awusatsho noba uneOwu sana"
NeZz:"Tjoe kudala ndabana lamntu qha bebeseJozi namajita bebeyolungisa eziwei zethu nawe uyayiqonda morc usisiwakho uyinton"Bendirhalela ucela igun kekle inguSaneze qha ndiamonqena ma'an but mandizncame
Me:"Uhmm ndiakuva yewethu ndcela undfundise nam eziwei zenu"
Tjoe wandjamela uSaneze
NeZz:"Haibo Minentle ha,a ungandi lingi mna"
Me:"Ndiakucela mntase okanye ufuna ndife phambi kwexesha"
NeZz:"Ha,a mntaks asinokwaz kalok ubangama gintsa soytwo siyaku bethwa zizinyanya kalok funeke noko abekhona ongcwele apha kuthi esizokwaz ungena iZulu ngae" Mxm
Me:"Ungakhe undenze umntana mna Saneze and ndidikiwe mna kukuxhathisa ngemali yomntu and andinayo necent ngok ndihleli apha ha,a sana khawenze and nanku uOdwa noSaider besemva kwam bendoyikisa ha,a NeZz ndiakucela torho or ndzothetha nechomy zakho"
Eh! unsure emoticon uSaneze wavele wancuma wandjonga
NeZz:"Jonga mntaks ndiakuthanda wena ma'an awuyo bharrie and you will watch my back nam I will watch urs nxa sesi kwezimissions yabona wena mntase ndfuna mna siberich sibenendlu yethu. Ha ha just imagine mntaks imali ithi daddy mom kuthi Ahh! (She hugged me and kissed my cheek unsure emoticonibingathi uyaboniswa uSaneze )"
Me:"Uyavuma kengok"
NeZz:"Ewe jonga nhe wna uzoba siskhokho coz ufast wena marn yonke into oyenzao kudala ndkuqaphela awukho weak and noDieke kudala esithi mandkufake klecRew yethu" Yhu bendngekho sure ke ngalento yoba ndzokuhamba nabo ebusuku klerobbing yabo ngok
Me:"Kengok nenza njani klento yenu"
NeZz:"Nah wethu akhonto inzima you will enjoy it ekuhambeni kwexesha ma'an don't worry and you beautiful those wll blind nxabe bona wna"
Me:"Ok iskolo sona ndiyasi yeka"
NeZz:"Nop uzosebenza friday to Sunday wena"
Me:"Uthi ninecRew yenu?"
NeZz:"Yeah ndim noDieke,Mpumie,Lihle,Zintle sirobber kwibanks nezinye wethu mntaks uzozibonela kumnandi imali iza ingathi yimvula"
Me:"Heh! Iphi kengok lomali uyixelao"
NeZz:"Ndiabona awundithembi ndcela ubuye but ungalingi uyithethe kelento nzokubonisa yona namhlanje ndiyenzela wena nam" Eh! unsure emoticon ndiye ndasukuma ndamlandela ebesiya eroomin yakhe Hazba yinton leh azondbonisa yona siye sangena then she locked the door waya kwiWardrobe yakhe
NeZz:"Buya sitshifte lewardrobe" Ndiye ndamtshiftisa Huh! gasp emoticon bekukho umvondo onemali neguns nje eziyifour
Me:" gasp emoticon haibo Saneze uligintsa nyani!"
NeZz:"Shhh sushoutisa uzobona wena ukba ndzokwenza ntoni ngale mali"
Me:"Ha,a wena gasp emoticon ndcela undiphe nje i2k mntaks khendi thenge impahla ezintsha ndenze nentloko mntaks ungathin ubanemali engaka kodwa awunamoto"
NeZz:"Ndithe phola Minnie uzobona wena bacinga babhadlile ababalapha bandvimba imali abayazi ukba andiyidingi suwarra soyishiya lentlupheko"
Yhu bendizula'zula ndingayiqondi ncam kelento my phone rang ibiyinumber endngayaziyo I answered ndibile ndinjalo
Me*Hello#
Familiar-Voice*Hey ndikujongile wonwabile nhe#
Me*Unguban wethu"
Familiar-Voice*Yho undilibele nondilibala ngok induntsu uyityhalela kude ngok Ha ha! Ndzokhe ndbone ukba izokusaphi lento yakho#
Me*Hazba unguban sewuzo zenza iboss apha kum nje#
Familiar*Ha ha... Ndisatsho nangok uzonya# He hung up mxm ngu-Odwa lona
Me:"Uyabona keSaneze zizinto ezinje ezindenza ndfune ungena klento yenu wonke umntu ingat ufuna uzenzela apha kum kanti badlalile cry emoticon "

Loading...
Subscribe to this Blog via Email :