Friday, November 20

Mahlatse Ramatseba

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 20

Insert 20
'
Days went by kungekho'nto yenzekao uLufefe noSaider bebethanda uchat nam kwiSocial networks...this day bekuSaturday bend'hleli noDieke noMpumie and Saneze eback bebendbonisa uba isetyenziswa njani igun oko bemane bendi'eimisa ibottlez...bendizama noko uzochana
Dieke:"Uhmm usiskhokho Minnie"
Me:"Hasuka ilula lento qha iyarasa ma'an" Bendphethe ishort-gun
NeZz:"Ha,a untswempu ngok mntaks masihamben guys"
Me:"Niyaphi ngok nah"
NeZz:"Sisayo sela apha klebraai ipha etarven"
Mpumie:"Uyafuna uhamba"
Me:"Nope hambani ndiyonqena mna"
Dieke:"Mxm Minnie yinton ngok. Maskhe sihambeni ma'an and ke if ujoine legroup zazi uhamba yonke lendawo siyihambao"
NeZz:"Khawenze mntaks"
Me:"Qala undiphe legun ndzohamba ke"
NeZz:"(giggled) Hasuka man khobuye ndzokunika ekulingeneo"
Ndiye ndahamba noNeZz sayongena eroomin yakhe OoDieke babe bephuma bona beyosilinda emotwen kaMpumie...
NeZz:"Yabona kelena noMdie yeyakho sweety nali nebelt" smile emoticon ebendnika igun emnyama
Me:"(I smiled) Mhhm Ahh! Kuzonyiwa sana ndidikwe finish zezirhama zisoloko zisemva kwam kengok elibhanti lelo thini"
NeZz:"Nyusa iskirt then ulifake aphe'ethangen lakho ufake igun yakho kemntaks ibullets sezikhona if awonelanga uzozithola phantsi kweWardrobe and wenze sure uAyanda ukba akafumanisi ngalento vah"
Me:"Ok wethu undcedile"
NeZz:"Alright hambo'zilungisa sihambeni"
Ndiye ndaphuma ndaya eroomin yam ndakhulula ndanxiba iBoots-wedge ishort-dress eLight-blue ndafaka elabelt negun yam smile emoticon ndenza imake-up ndakama weave yam ndathatha wallet nxa ndjonga ixesha kwiphone kwaku around 17pm we locked the door ndahamba nomntaks sangena emotwen kaMpumie then she drove
Mpumie:"Whoaw wasuke waswenka lomntana sana uzosithathela amadoda wna Minnie"
Me:"Andizuwatya ndiwagqibe wethu sude ubeneworry"
NeZz:"Tjoe ngekungcono ukba sofika engekho uAyanda klatarven"
Dieke:"Akekho semsebenzin kanti"
NeZz:"Ndimazelaphi... Lonto andmazi noba uphuma ngaban ixesha"
Dieke:"Mxm lonto uyibharrie lobhuti wakho kuthen ungakhe umfake kuline"
Mpumie laughed
NeZz:"Yhu indoda enezinze fondin ndingayimela"
Me:"Ha,a tshin nithen ngok nahleba ngobhuti ndikhona"
Mpumie:"Ha ha whoaw... Yeh guys sidlule kuLihle kuqala?"
Dieke:"uLihle noba ukhwele kwimoto kaZintle ngoba bathe bazoqala kwaThami"
Mpumie:"Ok..."
My phone rang ibingu Lufefe I answered
Me*Hello#
Lufefe*Hey pretty unjani#
Me*Ndiryt wna#
Lufefe*Uhmm ndigrand nxa uryt baby uphi wenzan#
Me*Haibo mnk! Ndsemotwen ndiya kwibraai#
Lufefe*Uhmm ndiathemba ukba yile ndkuyo#
Me*Ohh bye#
Lufefe*I luv u so mch you always on my mind..."
Ndiye ndayidropper engeka gqibi nothetha siye safika kletarven Mpumie parked her car kwezinye imoto bekugcwele damn! Siye saya koOLufefe neChommie zakhe coz bebehleli noLihle noZintle bebepha abanye bendngabazi yhu bekubonakala ukba kusezobamnandi pha mxm whoaw ndiye ndathi tsheee ngoSaider kwapha... ULufefe uye weza kum he hugged me and kissed me ndamphusha
Me:"Yinton nawena ube undjongisa ngabantu"
Lufefe:"Ok sorry tjuu sude uqumbe"
Me:"Hasuka ingathi uzondidika and uzondbethisa ngecherry yakho if ikhona apha"
Lufefe:"Ha,a ayikho enye babx ngaphandle'nje kwakho (He bit my lip wth his finger)"
Siye sancokola nabanye ndiqaphele uba ichommie zikaLufefe ukba nguDisco noVelly,Maseven besisela kwenye'nje ichair camp Oko uLufefe ehleli ngakum endigona ngengalo bendcinga uSaider noba uye ngaphi nah frown emoticon ibindenza ixhala kelento ngoba uSaider ngomnye'nje osuke wandxaka ingat ikhona into angayenza apha kum but I remember ngenye iday uLufefe endifownela enomsindo endxelela ukba uzijongile ezikaka zisemva kwam and esithi uyazazi ukba uzozicisha njani ndandi confused unsure emoticon but ke ndzobona phambile ukba kuzokwenzeka ntoni
Velly:"Kanene Lufefe mjita ubusi'sishumane uyaziveza ngok klomntana ukba oyiqhelanga lento akunika yona" frown emoticon
Disco:"Ha ha lonto zifanelene ezish!t"
Me:"Yhu iwesi asijoli nojola nalomntu sude uthi sifanelene bhuti ngoba andimrhaleli tuu kelomntu"
They laughed bejonge kuLufefe...
Lufefe:"Mxm ohh majita niyandiwisa klomntana(Angry)"
Maseven:"Ha ha hai mfethu kuyadlalwa yinton wasuke wachildish"
Lufefe:"Heyi Voetsek marn! Ningalingi ninxilele kum"
NeZz:"Khawunqande umntu Minnie athobe umsindo man"
Me:"Yhu undiqhela kakubi ndiqale neni ujola noLufefe?"
Zintle:"Whoaw ha,a guys nivele nixabane ngento encinci"
Dieke:"Hasuka bafanelene nangok nje bahleli bezizishumane boytwo maba vumane man..."
Me:"Mxxxm"
Dieke:"Ndiadlala chomy buya siyojaiva marn"
Watsho enditsala uDieke ephethe ibeer nam ke ndavuma ndabe ndijaiva nje wethu ndingekho semoodin uLufefe ebendjonga nam ndimane ndimjonga tjuu uyasela lamntu oko uyagalela
Dieke:"Yinton nawena nah!?! Awujaiva nam"
Me:"Ha,a wethu ndiyajaiva nangok nje"
Dieke:"Mxm ha,a man shukumisa igazi yibafresh kanje" Lol she was doing wiggling movement ndamshiya esajaiva ndaya emotwen kaMpumie coz intloko ibijikeleza ndangena ndalala ndive ngomntu sendichwetha efake imask ekhwele phezkwam gasp emoticon ndakhupha igun fast ndapress'igun>(bha)< waphuma egxadazela emotwen
Familiar-Voice:"Ndim Minnie uOdwa.." cry emoticon

Loading...
Subscribe to this Blog via Email :