Tuesday, November 17

Mahlatse Ramatseba

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 3

Insert 3
'
Bendinomsindo ndikhala ndingakholelwa kulento ithethwa nguOdwa
Me:"Siyaphi kengok"
Tar'Odzy:"Sulila baby sula inyembezi, siya kwam ngok subane xhala"
Me:"Hayi Odwa man andizukwaz uphila ngaphandle komakazi"
Tar'Odzy:"Heyi sukhala girl mna ndikhona for wena mna, anything you need uzoyithola"
Siye safika kwenye indlu enkulu entle bekukho imoto eziyitwo egarage uye waphuma uOdwa wazondi vulela elam icango ndaphuma
Me:"Kukwabani apha?"
Tar'Odzy:"Kukwam nawe smile emoticon "
Me:"Mxxm uzondi godusa nini kengok" His phone rang sisathetha he picked it up
Tar'Odzy:"Yima kancinci baby [uye wayo thetha nephone ngaphandle kwegarage frown emoticon waphinda wabuya wandibamba isandla saya endlini]"
Me:"Odwa kuthen uzixakekise kanje nangam nawena?"
Tar'Odzy:"Its because mna nawe sidalelwene baby can't you feel that" I shook my heard wandijonga'nje lobhuti sangena mhhm ibintle shame indlu yakhe but mna bendingekho kuleo ndicinga lengxaki kuthwa isekhaya cry emoticonndingene'nje ndahlala esofeni efront Odwa stood there he looked at me bendilila
'
Tar'Odzy:"Eish mna Minnie andikwaz nothuthuzela umntu bendcela uthule tuu unyamezele kuzolunga bae"
Me:"Khawundise khaya ndifuna uyozi bonela"
Tar'Odzy:"Linda after thirtyminnuts sohamba"
Me:"Why sizohamba after thirty minnuts"
Tar'Odzy:"Kalok girl maybe ezikaka ziyocisha ifamily yakho azika hambi pha so ndcela ulinde bae and sukhala[uye weza kum uOdwa wahlala ngakum wandibeka kwisifuba sakhe bendilila mna] Konke kuyenzeka Minnie and kuyedlula, intlungu zalomhlaba zifuna umntu ozoqina otherwise if uyazinikezela entlungwin uzofa intsuku zakho zengeka balwa" I looked at him
Me:"Hayi iphelile ithirty minnuts ngok masihambe"
Tar'Odzy:"Okay ndilinde bae ndiyeza" I nodded wahamba waya upstairs kwangena ababhuti ebesela nabo pha endlini
'
Guy1:"Hey girl iphi lendoda yalapha"
Me:"Usanyuke ngestairs kodw uthe uyeza ngok"
Guy1:"Okay ke Minnie girl"
Me:"Heh Walibiza ngongath undiqhelile ungama lam ndingakwaz" Mxxm siye sancokola nabantu ibingo Themba,Mvuleli,Kwesta no Loyiso iye yaphela incoko akade abuye uOdwa Ababhuti just stood there bebemane bendijonga unsure emoticon
Themba:"Heyi lomjita uyasilindisa ngok"
Kwesta:"Ndcela uyombiza girl"
Me:"Hayi mlindeni uthe uyeza lamntu "
Kwesta:"Tjoe iworse singxamile" Uye weza uOdwa
Odwa:"Exe majita ihamba njani lewei" Baye bancokola ke ezindaba zabo bendidikwe ndashukuma ndachwetha uOdwa wandjonga
Tar'Odzy:"Jes bae"
Me:"Kalok iphelile ithirty minnuts ngok ndcela undigoduse[I said that shyly]"
Tar'Odzy:"Ok yima baby"
Me:"Hayike Odwa chin ndfuna uhamba mna ungathi uyazi kwenzeke ntoni ube uslow lomhlobo ha,a bhuti ndigoduse ngok mna xeim"
Tar'Odzy:"Ok majita masihamben"
Mvuleli:"Heyi mna ndzoqala pha kum bafethu" They nodded sahamba ndakhwela no'Odwa mna emotwen sahamba
Tar'Odzy:"Ingase sifike kunga gcwelanga pha"
Me:"Kuzogcwala obani ngok"
Tar'Odzy:"Amarhati marn heyi ayindibora"
Me:"Ohh"
Siye safika bekugcweleee ndiye ndohlika ndabaleka ndaya etarven amapolisa ebengafuni ndingene ndawaxelela ukba ndingowa pha neneighbours zandingqinela ndangena gasp emoticon umakazi ebehleli esofeni egcwele igazi efile cry emoticon indodakhe ibileli phantsi iswelekile nayo ndakhala isinqala njengomntana bendinga wava namapolisa lawo ndiye ndaphuma ndaya kwenye indlu uOdwa wandilandela
Tar'Odzy:"Kengok uzokwenza njani Minnie"
Me:"Ndzofonela ifamily yendoda kamakazi ise-Eastern cape"
Tar'Odzy:"Iphi yona ekamakazi wakho"
Me:"Andiyaz mfondini and umakaz ebenga funi uthetha ngayo"
Tar'Odzy:"Inzima leyakho iwei kodwa ndiakuthanda awukho soft uqinile man yakwaz unyamezela"
He hugged me then he kissed my foreheard OoMakazi ndiye ndaba bona baye bathathwa kuye kwangena icall ibingu Mama wendoda kamakazi ndayibamba
Me:"Hello"
Her:"Heh ntombi ndin kwenzeka ntoni klomzi" Woawh ndiye ndambalisela yhooo uye wakhala ephone(in) wayidroper cry emoticon
'
Weeks went by kwafumaniseka ukba noMelikhaya wasweleka izingcwabo zahamba kakuhle nomakazi wangcwatywa nendodakhe, Bendihlala nomnye ubhuti ngok oyibrother yendoda kamakazi cry emoticon ebendihlupha latarven yonke into epha ebeyenza eyakhe and ebendihlupha ngondi sebenzisa andithuke athi andizutya'nje pha igama lakhe nguVusumzi ebeku twentysix age. UOdwa ebemane endifonela ebefuna ndiyohlala naye cry emoticonndingavumi mna
'
This day beku Thursday besivalile etarven indim noVusi bendise roomin yam bendizi dlalela ufacebook. uVusi wangena then he locked the door frown emoticon
'
Me:"Ufuna ntoni apha"
Vusi:"Ndiyazaz ukba ndifunani" Uye weza kum ebed(in) wakhwela wandibamba
Me:"Wenzan bhuti'Vusi"
Vusi:"Yeka imibuzo marn wena"
Me:"Ungakhe ulinge kebhuti ucinge andibhadlanga ndcela uyeke lento uyenzao" gasp emoticon wandifaka impama cry emoticon lobhuti then he kissed me
Vusi:"Fanele ubhatale babygirl and I love you beautiful kudala ndikujongile into oyenzao utya imali yam ngcono sitshate baby" Ebendivule amathanga iworse bendinxibe ibra yodwa He was all over my body bendizama umsusa qha ufit lobhuti uyandohlula cry emoticon
Me:"Ndakucela Vusi ndiyeke and andikuthandi mna marn!"
Vusi:"Mhhm you smell gud ngenxa yam" Bendimva ukba his manhood is growing cry emoticon

Loading...
Subscribe to this Blog via Email :