Tuesday, November 17

Mahlatse Ramatseba

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 4

Insert 4
'
uVusi ebephezukwam bendilila ndiye ndathatha iphone while he was all over my body ecimele ndaya kwi Contact quickly ndayifumana inumber kaOdwa I called it ndayibeka then i creamed
Vusi clapped my cheek again cry emoticon
'
Vusi:"Beautiful i don't wanna hurt you just relax I love you so much" Ebendicinezele ingalo ngezandla endijonge emehlweni
Me:"If uyandithanda why usenza kanje uyeku qala uthethe nam kakuhle"
Vusi:"Awufuni morc wna ucengwa and mna baby I'm hungry for you" gasp emoticon
Me:"Ouh Vusi plz khawume" He kissed me again wandikhulula ipanty yho ndakhala kakhulu uthe nxa eqalisa uyifaka gasp emoticon icango layowa phantsi kwangena uOdwa ephethe igun wothuka wasuka phezkwam uVusi
Vusi:"Bitch ufunani apha?!"
Tar'Odzy:"Entle ndiyibulale lekaka" Odwa was angry
Me:"No myeke"
Bendimbona uVusi uyoyika qha uziqinisile
Tar'Odzy:"Nxiba girl uthathe ID yakho nezinto zakho zeskolo impahla uzishiye zona"
Me:"Hayi ndzonxiba ntoni"
Vusi:"Minentle usisbhanxa uyavuma uhamba?"
Tar'Odzy:"Heyi! Thula wna otherwise ndokubalela intsuku zakho zokuphila klomhlaba wna Entle bae suwara i'll buy you new clothes" Yho ndiye ndabhinqa itowel ndajonga kwidrowar i-ID naphepha wam abalulekileo ebekwi-file
Me:"Yeah singahamba ndizfumene"
Tar'Odzy:"Sure mfethu" He shooted uVusi emlenzeni Vusi screamed saphuma saya emotwen kaTar'Odzy sakhwela sahamba ebendijonga uTar'Odzy ajonge phambile encumile frown emoticon
'
Me:"Tanx ngondi nceda"
Tar'Odzy:"Mhhm ok ndiyavuya sizohlala soytwo"
Me:"Andiyathandi tuu lonto kuzofuneka ndizame ukhangela ifamily yaklomama" Uye wandijamela uTar'Odzy
Tar'Odzy:"Heyi hayi ndcela uyiyekele kum into yakho"
Me:"Hayi Odwa Andzukwaz uxhomekeka kuwe andifuni uxaka abantu"
Tar'Odzy:"Ngawukhe ume girl soyixoxa nxasifika lento" Ebequmbeee uTar'Odzy andimaz uqunjiswa yinton frown emoticon we arrived emzini wakhe he parked the car saphuma emotwen oko ndibhinqe latowel mna futhi bendigodola siye sayongena endlini mna ndahlala esofeni
Tar'Odzy:"Nxa ulambile uzujonge into yotya pha ekitchen"
Me:"Ok" Heh! Wama efront uOdwa ebambelele esinqeni ejonge kum bendine ntloni ndixakiwe ukba ndithini
'
Tar'Odzy:"Awu godoli girl"
Me:"Ndyagodola and ndiyozela"
Tar'Odzy:"Buya uzolala kwispearroom kewena ngomso ndzoqala ndiyoku thengela impahla nje then ndbuye ndkunike imali uyozi thengela ozithandao va"Ndiye ndashukuma ndamlandela intle indlu kaOdwa inkulu yho sozuve unayo imali lobhuti
Me:"Ok enkoc ngothanda noncedo ondenzele zona" gasp emoticon ndizive senditshilo He smiled then wavula laroom ndizolala kuyo ndangena naye wangena
'
Me:"Mhhm intle indlu yakho thethba uhlala wedwa klendlu ingaka"
Tar'Odzy:"Yeah ibrother encinc yam bendihlala nayo isaye kumkhuluwa wam naye ukwalapha around"
Me:"Ohh abazali bakho bahlala phi bona"
Tar'Odzy:"Bona basemthatha emaxhosen"
Me:"Ohhk basaphila bonke"
Tar'Odzy:"Yeah and i'm sure bazokuthanda the way omhle ngao nangendlela omile ngao smile emoticon " Ndiye ndazi'hlekihlekisa grin emoticon
Me:"Ohh nibayi ngaphi kwifamily yakho"
Tar'Odzy:"Ekhaya sibayi five kuma Olady netaima amajita mayithree ebengamantombi ayitwo omnye ungaphantsi kancinc apha kuwe oyintombi omnye semdala noko and utshatile"
Me:"Kengok usebenza phi wena"
Tar'Odzy:"Ndiyi Chief Excetive Officer kwenye icompany uzoyibona yeyetaima"
Me:" gasp emoticon uyiCEO hayi wena!!! Uyaxoka kuthen uphatha igun"
Tar'Odzy:"Haibo njani Ok funeka undikhaphe girl nxa ndisiya ke and ke igun ohh kalok girl kuyanyanzeleka ndingene nakwimissions ngoba akululanga ubayiCEO zikhona nje izinto ekumele ndizidale ecaleni"
Me:"Yho kumnandi ubanguwe kodw awoneli yimali wna uligintsa futhi hayi ndithe nqaaa why unendlu entswempu suuu!"
Tar'Odzy:"Ok baby soncokola ngomso unxiba eyiphi isize" I told him then he said "Gudnyt" I nodded waphuma ndavala icango yho ndaqalisa ukhala ndikhaliswa bubunkedama bam bundenza ndizule elilizwe hawu kodwa mama notata niphiii!?! I cried ndazijula ebed(in) ndazijonga espilin ndilila ndavele ndabomvu imithambo yobuso yavela cry emoticon tears were rolling down my cheeks ndakhala ndade ndalala ndingo'mbhethanga ndivuswe nguOdwa ephethe iplastic
'
Tar'Odzy:"Hey girl kuthen ingathi ubukhala nje"
Me:"[I whispered] Ouh no hayi wethu ubuziswa yinton" 
Tar'Odzy:"Sundbuza ndikubuza marn Minentle ubukhala neh"
Me:"Hayi khange qha amehlo wam ayathanda ubanje nxa ndilele"
Tar'Odzy:"Heyi Minentle andiyithandi lentlungu ukuyo marn ndiyakuthanda girl Eish" [ gasp emoticon wasuke wanomsindo umntu ngentlungu yam cry emoticon ] Wandibamba izindla ebehleli ebed(in)
'
Tar'Odzy:"I love you Entle yandiva"
Me:"Ewe nam ndiyakuthanda Odwa" cry emoticon He hugged me tears rolled down my cheeks
Tar'Odzy:"Andibelieve baby grin emoticon ngok sihlala sobabin jonga baby yonke into oyifunao uzoyithola"
Me:"Nyan nyan"
Tar'Odzy:"Yeah whatever girl"
Me:"Nemoto le" kiss emoticon He nodded smile emoticon
He kissed me
'
Me:"Yho andikahlambi umlomo"
Tar'Odzy:"Hayi marn yiza" He kissed me again nam ndavuma he got on top of me and he was all over my body wth his hands he squeezed my ass
'
gasp emoticon Kwangena Enye intombi eroomin sothuka sayijonga
Girl:"Ah! Odwa uyandi jolela kanti and wna uyamazi phofu lomntu umtyela indoda yeh!?!" gasp emoticon

Loading...
Subscribe to this Blog via Email :