Tuesday, November 17

Mahlatse Ramatseba

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 9

Insert 9
'
Ndiye ndayi dropper cry emoticon I'm sick of this thing yobufebe buka Odwa ndiye ndamsendela imessage ethi "Jonga ke sfebe'ndini soze uphinde undbone I'll bloq u kuzo zonke isocial network endnazo bye" ndazijula ebed(in) how can uOdwa enze lento cry emoticon iye yaringer iphone ndayijonga ibingu Odwa I ignored it kwangena imessage esuka kuye ethi"Zinintsi indlela ubunozi khetha sukwenza kanjalo babygirl aunokwaz uvele undilahle nje kanjalo" Mxm uOdwa usuke wathini nah frown emoticon intlizio yam yasuke yabuhlungu cry emoticon soze kalok uOdwa andenze ndiye ndalala intloko ibihlungu yilento endehlelao ngok cry emoticon I woke up ekseni around 7am ndiye ndakhupha ibrush yamazinyo ndaya ebathroom I brushed my teeths and washed my face ndosula ndathambisa ndagqiba ndaya ekitchen everyone was there bebesitya iJungle-Outsoe i greeted them
Dabs:"Yoh khange utshintshe kanti"Watsho endiphakela
Me:"Ha,a"
Dabs:"Mhm thatha" Ebendnika leOutsoe ndathatha
Saneze:"Funeka siye epartin kachommie wm namhlanje ndiyoku introducer"
Me:"Okay smile emoticon "
Ayanda:"Ncincinciii ndiyamsizela uMinnie"
Saneze:"Ngoba?"
Ayanda:"Nje. Uyavuma Minentle nyan uhamba uya kleparty" I nodded
Me:"Caba kuthen lento uzondisizela unsure emoticon "
Saneze:"Ha,a nyani kambuze ngokwakho frown emoticon "
Ayanda:"Abafriendoo bakho bayaphapha marn baphila impilo yoburafu marn"
Saneze:"Heh! Caba wna uphila eyobungcwele"
Ayanda:"Mayb mtshanam"
Tamnci:"Minentle ungabobahoya ke aba bayathanda uliswa yinto encinci nxa ubabona besilwa ungabaleki"
Dabs:"Ha ha..."
Siye sancokola wethu ngelanto yezichomie zika Saneze caba zingama rhumsha ndiye ndayohlamba noSaneze kuba esithi soya kwenye ichommie yakhe sagqiba sanxiba nje mswenko sahamba safika klechomie kaSaneze ibime egatin ithetha nomnye ubhuti
Saneze:"Hey guys smile emoticon akusemnandi kuni"
Guy:"Mhhm ntwana ngowaphi lomntu ndingamqhelanga"
Saneze:"Ha,a wethu buza kuye"
Guy:"Ungubani sisi"
Me:"Ndingu Minentle" Mxm ibingase ndingathethi ketana
Guy:"Ohh mna Sonwabo ndihlala kwalapha around wna"
Me:"Ndihlala kloSaneze mna"
Sonwabo:"Ok... Sure ke Dieke mfethu"
Dieke:"Sure. ndiyathemba today andngeni kwimission"
Sonwabo:"Ha,a now sokwenza kanjani ungekho"
Dieke:"Ha,a niggah lam ndidikiwe kudlala ngomgqala mna ngok"
Saneze:"Yithi uyadlala Dieke girl ayinokwaz kalok"
Dieke:"Kanti ndiyayeka bafethu mna ngok"
Sonwabo:"Ha,a niggah lam ngok ndithi uyadlala wase waserious"
Saneze:"No soze tana ncama" kwakhe kwathuleka kancinci ingathi bebecinga ezabo kengok frown emoticon
Dieke:"Ha,a ndiyadlala guiz chin abantu basekasi funeka bagcwale ngam niyayaz njena"
Sonwabo:"Wohhh undothuselani wna marn... Sure marn ladies"
Saneze:"Sure...(Wahamba labhuti walighter ifegi uDieke iworse umhle kanjan gasp emoticon )"
Dieke:"Hayisana ubusithi ngowaphi nah" She pointed at me
Me:"Ndihlala kloSaneze"
Saneze:"Ha,a chin yithi ungumntana kamama nxa ubuzwa sisi"
Dieke:"Ha ha... Ufuna ukucharmer ngoMinentle ngok"
Saneze:"Haibo ngoka mama njena ungambuza nawe"
Dieke:"Uhleli ezakungqinela njena noba uyaxoka"
Me:"Unyanisile ketana"
Dieke:"Yoh ngok ningafanio tuu"
Me:"Kalok ufuze umama yna mna ndfuzutata"
Dieke:"Mhmk ndiakuva sana hayi ubasiwe shame sisi into entle iyanconywa" Kuye kwamisa imoto ecaleni kwethu kwaphuma amantombi amayitwo enxibe kakuhle ebezbonakalela ukba anemali
Girl1:"Hey girls"
Saneze:"Hey chomar caba nibale ngoyaphi nah?"
Girl1:"Yewethu ayikho enye indawo ngaphandle kolwandle"
Dieke:"Mmhm lonto ninxibe sexy"
Girl2:"Ha,a wna khaume ngobu sexy bethu nguban loh" She pointed at me
Saneze:"Yehake nisuke nibuze kum kodw niyambona unomlomo"
baye bazazisa uGirl1-ibingu Mpumie Girl2-NguLihle...
Mpumie:"Mhm siyavuya ukwazi Minnie girl"
Lihle:"Ithini nah? Into yakho Dieke sikushiye"
Dieke:"Uyanya rhaaa ndilinden ndiyotshintsha" Uye wahamba uDieke waya endlini
Mpumie:"Khanifase marn girls"
Saneze:"Kuswaka kum girl"
uMpumie wajonga kuLihle
Lihle:"Yinton uyayazi ukba ifadele kalok eyam yile uyifadalise emotwen"
Mpumie:"Yhuu andsanqanqa'theke lebitch inguDieke noba inalo"
Uye waphuma emhle yna kqala uDieke sangena emotwen yaqhutywa nguMpumie babe bencokola apha endleleni uOdwa wafowna khange ndiyihoye ndiye ndayicima sayofika elwandle uhmm bekugcwele Mpumie parked ngakwenye iQauntam sohlika saya kwaba bhuti bebepha sangena sahlala ibikhala umculo bebephethe notywala
Bebendibuza imibuzo eborrao amagama aba ibingu Athi,Skhush,Asanda,Thasco,Thami nguThami yedwa ebehamba necherry enguZintle bebencokola indaba zabo zemissions heyi ibingama gintsa anga bendihleli nawo that day Haibo gasp emoticon nanku uOdwa emnyango wale Quantam wandjonga gasp emoticon uvele wothuka naye
Tar'Odzy:"Hey majita" baye bavuma
Skhush:"Yeahmain sewulapha"
Tar'Odzy:"Yeah"
Baye baphuma ababhuti bancokola phandle noTar'Odzy
Me:"Saneze ufuna ntoni lomntu apha" (I was shocked)
Dieke:"Ha,a wena yiboss yethu lena ungaphindi uthi lomntu yithi boss"
Me:"Iboss yenu!!!"
Saneze:"Ha,a Minentle. kuthen umqhelelephi lobhuti" gasp emoticon ha,a bendithukileee
I heard his voice he was shouting
Tar'Odzy:"Heyi! Voetsek Ufuna ntoni lomntana apha kleQuantam!?!?"
Thami:"Bozza slow plz.. yima ndimbize"
Yho!!! Hayi uOdwaää!!! gasp emoticon

Loading...
Subscribe to this Blog via Email :