Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 38 - Mzansi Stories

Monday, December 28

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 38

Loading...

Insert 38
.
Ah lentombazana inguNande yawavula amehlo. Whoaw wothuka umntu xa ebona mna
Me:"Ucinga uba wenzan nawena. Huh?" lonto bendiphole apha entloko. Ndazxelela ukba ndithole ichance yomgxotha loNande
Nande:"Mxm wena ubuzothini apha"
Me:"Mamela'apha kegqwikazi. Andifuni ndibe ndithetha nawe into ende vah. Ingathi ngewuphendula ndingekaku khabi, ndiyakusizela coz i'm sure uLufefe akazuyithanda lento"
Uvele wahleka uNande wasukuma wasondela kum ndamjonga
Nande:"Its too late nhanha utsho sendigqibile" ndiye ndamfaka impama
Me:"Qoqosha konke okwakho sathanandin ndingeka'dali ingxaki ngawe"
Nande:"Heeeh yemtanam uyothi izinja ziyaluma kanti uzitsala ngemilebe.ndzok
unyisa mna uyandiva"
Me:"Yeeer uyandicaphukisa yazi. Hamba Nande marn! Phuma!"
Bendinomsindo ndabe ndimphusha wabe ejonge phezulu ngalomehlo akhe makhulu wawajija amhlophe encumile . Ndivele ndanovalo ndoyika ndamshiya apho ndaya efront emnyango bekutsixiwe iskhiya andisiboni ndajika yoh uNande wabe eqhwaba izandla esiza kum. Wafika wandikrwitsha klamnyango ndaqonda mandivele ndilwe kwesislingo. Bendijijisana nawe ndiye ndawakhupha onke amandla wam ngenxa yoloyika ndamohlula wawaphantsi ndakhwela phezukwakhe ndamkrwitsha kakhul wavele wakhamisa akakwaz nothetha bendifuna umhlaba qha imila isekitchen and andifuni aphuncuke coz uzondenzela ingxaki landlela ebengayo hayi ayincumisi tuu. Oko ndiphezukwakhe akade aphelelwe ngumphefumlo tuu lahamba ixesha lomntu usazidlikiva
Nande:"Ok Mi...ne...ntle ndi..ce..la undi..ye..ke ndi...ha...mbe" Ebephuma inyembezi ndabe ndimqinise intamo ebengakwazi nothetha kakuhle
Me:"Rhaaa bitchikazi uzondazi nx!. Uzotsho ubhadle ndifuna uLufefe afike ungumntu owafayo sdengendin"
Tshin bendingasoze ndimyeke kalok angathi ndasomyeka azidalele apha kum. Kuye kwakho lomntu uvula icango ndajonga wangena. Yes!!! IbinguLufefe
Lufefe:"Yeeer! Lomntana Minentle wenzan!"
Uye wanditshova ndasuka. uNande wabe ekhohlela uLufefe wam'bamba tshin lento inguNande ide izenze usizi yathincaaa kuLufefe ilila haibo yazi uyandicaphukisa
Me:"Lufefe lentombi ndiyibhaqe..-"
Yeeer! UNande wandihewula ndisathetha
Nande:"Baby eligqwirha linguMinentle ndilibhaqe ekitchen libiza igama lakho phezukwe bhekile wabe eyizamisa strong. yoh! Uncede ufike ebesithi lisuku lam lokugqibela eli uzondbulala"
Yoh ebeyilila into uNande ude abenesingqala yoh yoh! Zange ndanomsindo ngelahlobo kuthen lento azoyibhekisa kum ngok kodwa nguye umntu ebesenza lanto kwela kitshie. ULufefe uye wandijonga enyanye ebusweni
Lufefe:"Aibo Minentle yinyani leyo?!"
Nande:"Ewe Lufefe ndinayo neproof yalonto masisukume ngok uyoyibona"
Me:"Haibo! Nande kuthen nangok ntombazana wayiwisela kum yonke imisebenzi yakho "
Lufefe:"Yey! Makuyekwe uthethwa ngok masihamben sobathathu siyobona lewei"
Nande:"Yeah akafuni uyibone kuba uyayiqonda"
Argh baye basukuma bahamba nam ndabalandela sangena ekitchen uLufefe wabeka izandla entloko ekhuzaaa
Lufefe:"Lamanzi amnyama kangaka ngawothini Minentle"
Me:"Ungandbuzi mna. Buza nanku uNande ngoba nguye umntu endimbhaqe ezamisana nalembiza"
Nande:"Soxoka'mloyindin nguwe umntu obelapha ndiye ndavuka mna ndeza apha kuba ndisiva ingxola yakho. Yafuna uyazi Lufefe ukba ibisithini?"
Lufefe:"Ewe marn! thetha konke Nande"
Me:"Heeeh ungakhe ulinge Nande undenzele lonto mna andithi nguwe umntu ebebiza uthando lukaLufefe kulembiza kuba ufuna akuthande futhi ave kwangawe"
Lufefe:"Hey hey! Ningalinge nindenze isidenge senu nobayitwo siyavana otherwise ndzonikhaba"
Nande:"Lufefe ndijonge. UMinentle akalunganga tuu kamnandi nawe umbonile ngoku ebekhwele kum efuna undibulala wena wanceda wafika ndatsho ndasinda kweligqwirha"
Lufefe:"Heeeh Minentle uligqwirha"
Watsho esondela kum uLufefe eshwabanise ibunzi ndajonga ecaleni coz iyandicaphukisa lento yaloNande and uvele wabaserious ebuswen uNande nabanina ebenomthemba
Me:"Ungandigezeli Lufefe ndcela ubhekele kum ngoba andzuthetha tweenty mna ndibe ndiphikisana nesislingo singuNande and ndiyahamba mna ukba akahambi ngoba soze ndihlale negqwirha mna"
Nande:"Elona gqwirha nguwe lo. Naku kucaca ukba ulilo nyani unentloni ngok ngoba ubhaqiwe msunu"
Me:"Yentombazana caba andikukrwitshanga kakhul nhe"
ULufefe uvele watsho ngempama kum ndazibamba isidlele ndamjonga
Nande:"Ha ha... Yuh hayi shame hamba mntanomntu ndingeka mncedisi uLufefe"
Me:"YeLufefe undbethela ntoni "Ndatsho ndimjonga tshin yazi undenza umsindo and ibingase ndiphindise ngok ngoba andiyaz lento andibethela yona marn!
Lufefe:"Awukawu'phenduli umbuzo wam. Ndithe ngamanzi wothini lana huh?!"
Me:"Buza kuNande fondin nguye umntu ebezamisa lamanzi"
Nande:"Hayi hayi hayi! Khawohlukane negama lam mntanandini. Wena Lufefe betha lento ngok futhi(uLufefe uye wajonga uNande wangathi ngumntu omkelwe zingqondo)Lufefe?!"
Lufefe:"Mhh?"
Nande:"Awundiva ukba ndithini"
Lufefe:"Ndiyavakuva"
Nande:"Ngok umelentoni. Ndithe betha lomntana"
Watsho emtshovela kum Eh! uLufefe wandijonga Ah wanditshova ndawa wandibetha ndakhala yoh wahleka uNande


Loading...
Subscribe to this Blog via Email :