Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 39 - Mzansi Stories

Wednesday, December 30

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 39

Loading...

Insert 39
.
Lendoda inguLufefe oko indikhaba yade yaziyekela. uNande wabe elila inyembezi kuhleka. ULufefe uye wandijonga ndam'bamba izandla ndabe ndiguqile ndajonga phantsi
Lufefe:"Ndiyeke marn sies! Ndiyakonyanya. Awoneli luthando endikunika lona Minentle?"
Tears were rolling down my cheeks and I was sniffing. Yonke lento yenzeka ezinzulwini zobusuku I hated uLufefe ngondbethela into endingayenzanga ndazixelela uba ndizohamba ngok kusebusuku
Me:"Nawe ndiyeke ndigoduke"
Lufefe:"Ugoduka uyaphi?"
Nande:"Yewethu kuthen uzixakekisa ngalomntana uthakathayo. Myeke marn ahambe"
Lufefe:"Khawume marn wena Nande"
Nande:"Jonga ungalingi undinyele Lufefe vah. Awundiva ukba ndithi yeke lomntana ahambe"
Watsho eshwabanisa uLufefe ngeT-Shirt
Lufefe:"Haibo Nande kalok ndithandana naye lomntana so ndinelungelo lombuza namphi umbuzo iworse anditsho ukba makangahambi ndiyabuza uba uhamba uyaphi"
Nande:"Kengok uyandiva ukba mna ndithini?(uLufefe uye wavuma ngentloko)Yewethu sukuthi uyandiva kodwa awundiva ndithi kuwe makahambe lomntana apha ngok"
Lufefe:"Ok"
Yebethuna bendingayi believe kelena into yenziwa nguNande kuLufefe uvele nje amshwabanise ngempahla angcangcazele.
Lufefe:"Minentle hambo chitha lamanzi ngapha kweyard ubuye uqoqoshe yonke impahla yakho umke apha nx!"
uLufefe uye wanyuka ngestairs esiya eroomin yakhe ndashiyeka noNande kwelakitshie uNande wabe eqhwaba izandla ehleka lonto ebendenza umsindo ndiye ndosula inyembezi zam ndasukuma xa ndizothatha lembiza inalamanzi amnyama nelizamiso limnyama uNande wandibamba izandla
Nande:"Yey! Ungakulingi kutheni ingathi ufuna undisokolisa nje. ngok sendigqibile wena ufuna uchitha esindikwakhile ndakusokolela"
Ohh ndiye ndabona ok ukba kwachitheka lamanzi kuzophela yonke lento uNande ebeseyiqalile ngoba kuyacaca ngok uLufefe wenziwa ngalamanzi (Khumbula kalok ukba uNande ngulo ebezamisa lambiza kuba efuna uLufefe ave ngaye phof ebesitsho ukba ufuna ave ngaye phof ethetha nembiza enamanzi amnyama)
Me:"Kalok uLufefe uthe mandiyowachitha kuba kalok wena uthi ndim ebesenza lento nhe? Kengok kuthen ungafuni ndiyowachitha. kanti ayindim umnikaz walamanzi"
Nande:"Shhh mamela ntombazana encinane. Yimina ibozza la ngok. And kubekhe wayithi vuthu komnye umntu lento ibisenzeka apha unganyileyo. Hamba uyoparkisha impahla zakho uzohamba lamanzi azohoywa ndim"
Eh ndiye ndamjonga ebusweni uNande ndaphinda ndajonga lembiza heeeh kucacile morc if ndichithe lamanzi zonke izinto zizobuyela esimeni sazo uLufefe akazuva ngamntu uzozisebenzisela ingqondo yakhe. Ndiye ndaphusha loNande wabhekela egxadazela ndachitha lamanzi ebekulambiza kwamanzi ikitshie ayophumela efront coz ebemaninzi uNande wasothula isikhalo
Nande:"Yoh!!! Minentle yinton lena ingaka uyifuna emva kwam yinton mntanandin undisokolisa kangaka ahhh!"
I smiled kwabe sekusiza uLufefe eshoutisa
Lufefe:"Ah! Kwenzeke ntoni kengok apha"
Nande:"Yilenja yomntana uyifuye kulomzi wakho lena eish nkosi yam"
uNande uye waguqa ewabamba'bamba lamanzi ekhala uLufefe oko elost ejonge kuNande ingathi umangekile wabe ekhamisile
Me:"Yoh mandiyo'parkisha impahla zam"
Lufefe:"Whoa whoa uyaphi"
Me:"Kalok undigxothile and wandibetha wava kuwe yuh sana andinabhongo so ke ndiyahamba"
Lufefe:"Hayi hayi! Mna ndibethe wena ndikubethela ntoni na?"
Me:"Tjoe ndikuncamile wena noba unemental disturb ngekhe kalok umntu alibale into ebeyenza ngok ngok okanye uyazenzisa into yenzayo wenza mna sdenge yuh undibethile ke shame jonga'apha ndcela nonwabe neligqwirha lakho linguNande yeva"
Lufefe:"Nhanha ixolo marn ndiyakucela torho ungahambi bendishiywe ngumsindo and kungona ndiyithalayo lewei ezingqondwen uba nguNande ebesenza lento apha and myeke ndfuna akhale onele ndizomgqabhuza intloko for undenza lento sies!."
He hold my arm I looked at his hand ndaphinda ndamjonga emehlweni ndajonga kuNande wabe engayekanga ulila wabe ethetha izinto ezingavakaliyo mnk!
Me:"Uncedwe ndim ke ngoba ndichithe lamanzi wakhe phof nzima ngoba ebengavumi. ubusewusiva ngaye.caba listrong eliyeza"
Lufefe:"Yeeer ndim lowo haibo yenzeka njani nale weyi uNande zange ndamthanda kodwa Hey ndithe xa ndingena kuleyard yam ndambawela fast ndacinga ngaye yangase ndimlale ngok. Hayi ndiyabona ngok ukba bendise'tyenziwe nakanjan. Nx igqirha lam lalithe soze ndenzeke neks njena. Yiya eroomin yakho Minentle yeeer! Lomntana uyandinyanyisa"
Watsho ekhupha isbhamu esinqeni wandisusa ecaleni waya kuNande wamkhomba ebuswen
Nande:"Oyhini Lufefe ungayenzi lento. Khandixolele bendisenziwa luthando. Lufefe ndiyakuthanda baby kakhul ndiyacela ungandibulali"
Lufefe:"Kengok xa ndingakufuni wena yaqonda mawundi'thakathe huh?"
Nande:"Lufefe kalok ndenziwa luthando. Minentle khawuthethethe noLufefe angandibulali"
Me:"Hasuka uyakuqobisela sude ubeserious lomhlobo"
Nande:"Hayi! Minentle nqanda. Ndiyamaz uLufefe deep uzayenza lento khawenze Minnie please!!!"
Ndiye ndothuka ngenxa yesithonga ndavala amehlo ndaphinda ndajonga Ah! nguNande udutyiliwe nguLufefe. uNande ebelele ngomqolo ibullet ingene ebunzi Yey!


Loading...
Subscribe to this Blog via Email :