Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 42 - Mzansi Stories

Monday, January 4

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 42

Loading...

Insert 42

.
Yazi uOdwa bendingena xesha lakhe tuu ngok ngenxa yondityisa iAbortion pill just imagine how painful is that iworse uyityiswe ungalindelanga and kemna ndi-Addicted nguLufefe ndiyamthanda lamntu andizenzisi
Me:"Odwa hlukana nam. ndiyakcela libala ngam"
Tar'Odzy:"Minnie andzukucenga kakade andithanga'nqaa ngawe ndixakeke gqith for ucengana nawe, Iyi One into endfuna ukuxelela yona..-"
Me:"Yima nxa ungathanga'nqaa ngam so kuthen usoloko usemva kwam"
Tar'Odzy:"Mamela uyeke ube undbuza ububhanxa. Ndfuna uxelele uLufefe ukba impi ebeyiqalile waze akayigqiba. aze angakhali xasele ifike ngodlame imcushela konke ashiyeke engenanto"
Me:"Ewe ndimamele and ndzomxelela njengoba usitsho"
Tar'Odzy:"Mxm ikugqibile wena lekaka noba ikutyise ntonina? Ngoba awusenguye uMinentle lo ndimaziyo. Hayi girl uphelile ngok uyinto'nje eyokoyoko intamo incinci ingathi sistro caba iyakutya straight lentwana, ndingancama ukba awunayo iAids"
Yoh! Andadana but ndazixelela ukba mandingazi'bonakalisi ukba ndidanile
Me:"Ewe ndisamamele or ugqibile uthetha"
Tar'Odzy:"Hayi andkagqibi ndfuna ukuthi ndsakuthanda"
Rha! Noba akaziva lo. Ngok asando'ndigezel
a
Me:"Kengok undixelela ukba zendiyithini mna lonto"
Tar'Odzy:"Ndfuna uyazi"
Me:"Yuh unexesha lodlala yazi"
uOdwa uye wandirhiphiliza ngesandla ebusweni.ndithi wasithoba ndabashushu ubuso ngumsindo
Tar'Odzy:"Mxm hamba sjurandini"
Yolanda:"Yoh! Chommie uyavuma akubize ngesjura"
Me:"Myeke masihambe Yolanda"
uYolanda uye wajonga kuOdwa
Yolanda:"Yuh awusemdala bhuti for lento uyenzayo sies"
Tar'Odzy:"Ndakufaka impama wena noAids(dzana) ngoba andithethi nawe apha ndithetha noMinnie"
Yolanda:"Mna uthi ndine Aids yuh wena funeka ufake amatye kwezi pokotho zakho kwazi ungemki nomoya ngoba ubhityile, lonto umhlophe ingathi uyinkawu"
Odwa grabbed Yolanda with the collarshirt Eish abantu bebesijongile endleleni nabantwana besikolo abanye bathi "Yes bra ingaba usincede kakhul ukba ungabetha lamahule bageza gqithi abantwana bobayi'two. Betha lomahule" ibingama boys aseskolweni ke lawo hayike nyani eskolwen siyageza noYolanda asifuni uqhelwa
Tar'Odzy:"Ndakunyisa vah"
Yolanda:"Ulinde bani kengok. Ndinyise! Chin"
Me:"Odwa ndcela umyeke ndimcelela uxolo please"
uOdwa uye wamyeka then wazivuthulula yangathi ebebambe into emdaka then wayokhwela emotwen yakhe then he sped off the car
Yolanda:"Nx! Ngowumyekile lobhuti andibethe tshin yazi uyageza lobhuti. okanye yilento emhle aphinde adrive iJeep ngok ucinga uyiKing yuh uyazibhanxa khona ubusithi nguban igama lakhe"
Me:"NguOdwa"
Yolanda:"Yuh soze ndimlibale [Besijongwe ngabantwana besikolo'ke] Nisijonga ntoni nina or ikhona into enifuna uyithetha"
Yoh ebenomsindo uYolanda
Me:"Masihambe chommie ungeka nyukelwa yiHigh blood presure"
Siye sagoduka mna ekhaya ndifike kukho uDieke noNeze,Mpumie bebehleli efront bezipholele ngeStorm I saluted them ndaya eroomin yam ndakhulula iUniform then I wore my white short dress and silver sandals ndaya ekitchen ndazenzela into etyiwayo ndahlala kwiHigh chairs ekitchen ndatya my phone rang ibingu Yolanda I answered
Me:"Besekutheni zendifownelwe nguwe"
Yolanda:"Ha ha... Nangok ndikufownela kuba kukho indawo endfuna undkhaphe endiya kuyo"
Me:"Uhmm ndizindlebe ndonke thetha ndimamele"
Yolanda:"Kukhona omnye ubhuti endivana naye undimemile epartin kengok uthe zendize nochommie bam so kemna ndinechommie eyiOne enguwe'ke. so ke ithini into uyaya okanye"
Me:"Ndingaphoswa njani chommie iworse ndagqibela kudala nokuya epartin"
Yolanda:"Yes!.ulungise kechomy kuthi kubetha u7pm ube sewuqgibile ndzozokulanda naleOwu ndiyixelayo savana morc"
Me:"Injalo mhlobo" She hung up
Ndatya ndagqiba xa ndisiya efront tjoe akukho kwamntu bamkile OoNeze nechommie zakhe mnk! Ndiye ndahlala ndabukela iTV. uLufefe caba uzixelele ukba akazufouna tuu namhlanje phof uxakekile andzuthini. Kuye kwalate ndalungiselela ukuya kuleparty ndanxiba my other Red short dress ndafaka imake-up ndanxiba iboots-wedge ndagqiba ndathatha wallet yam wabe sefouna noYolanda esithi basegatin ndiye ndakhiya ndafaka skhiya phantsi kwe mat emnyango ndahamba ndayokhwela klemoto bekukho lobhuti noYolanda qha I saluted this guy then sazisana yena lobhuti ibinguSthembiso but uthi mandimbize Sthera darm! Ubasiwe lobhuti uhamba noYolanda yellow-bone yakwabani . hayike siye safika kuleparty kwabe kugcwele ibingaphakathi endlini siye sachopha ecouchin noYolanda abanye abantu babe'sebeqalisile unxila
Sthera:"Ndilindeni apha ladies"
Us:"Ok"
Uye wasishiya sihleli klocouch abantu bemane besigila sancokola ezethu nochommie wabuya uSthera ephethe iWhisky wasigalela sasela ebehamba nonye ubhuti uye wazazisa ibinguMnirro, uSthera ebezisondeza kum ke ngok siselayo and ebethe ncaa kum. uMnirror ethe ncaa kuYolanda
Sthera:"Minentle umhle yazi"
Me:"Ok"
Sthera:"Kuthen ingathi uyandophulela'nje"
Me:"Njani kengok"
Sthera:"Sendtsho awutsho noba enkosi"
Me:"Ohh enkosi ke"
Sthera:"Ndikuncwasile yazi"
Me:"Ndikuncwase okwam but ke ngelishwa sendinomntu wam"
Zinto zomnxilo ke ezo ngoba bendidizzy.


Loading...
Subscribe to this Blog via Email :