Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 44 - Mzansi Stories

Saturday, January 9

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 44

Loading...

Insert 44
.
Bendisabuza ke kuLufefe ukba ezangubo sizimanzisileyo ebed'in zizohlanjwa nguban
Lufefe:"Nguwe kalok baby"
Me:"Ndingaqhawuka amazipho kweziya zinjeya sarn sozuve"
Lufefe:"Ha ha... Ndiyadlala mntuwam"
He kissed my cheek sabe singena ekitchen. ULufefe uye wakhupha iwine efrige'in. Mna ndahlala kwi'High chair He poured the wine for two of us sasela
Me:"Kuzofuneka undigoduse kwangok kusesekuseni"
Lufefe:"Ngoba"
Me:"Ndfuna utshintsha ezimpahla ndizinxibileyo"
Lufefe:"Ndiyonqena uqhuba njena baby"
Me:"Hayi'kengok iworse ndiyonqena ukhwela itaxi"
Lufefe:"Ndzokuboleka imoto yam uphinde ubuye nayo akhostress morc ngalewei ndiyithethayo"
Me:"Hayi akhongxaki"
Lufefe:"baby uze uzilungiselele kuleveki ndfuna undkhaphe siye ekhaya"
Me:"Kanene kuphi kowenu"
Lufefe:"Emthatha eslovo"
Me:"Ah Lufefe! Emthatha kude kangaka"
Lufefe:"Ndiyakucela mntuwam asizuhlala nakakhulu ma'an three days qha mntuwam please"
Me:"Tjoe okay ndzoqale ndithethe noNeze"
Lufefe:"Ungandphoxi ke baby"
Me:"Ndzobona wethu"
Lufefe:"Hayi kewenake Minnie uvele ubenje"
Me:"Ndzozama sthandwa sam suziwarisha ma'an"
Lufefe:"Uzame kuzameke ke'baby"
Someone knocked on the door efront saya efront noLufefe I opened the door ibing'Oobhuti abayi'two endingaziyo
Me:"Ndingani'nceda"
Guy1:"Yeah besize kulomjita walapha"
Ndiye ndajonga uLufefe he nodded ndabhekela emnyango bangena
Lufefe:"Oh ohh! Nazi izkhokho zam. Zikangakanani" He hugged them
Guy2:" Ha,a akhosmoko Ndigcwele ngqina"
Lufefe:"Ohh zkhiphan ngawe Mzingisi mfethu"
Oh lo Guy1 ibinguMzingisi
Mzingisi:"Ndimoja bruu"
Lufefe:"Eh nathi nizofika izolo anafika tuu"
Guy2:"Sibanjwe zimeko kwezindlela"
Lufefe:"Ok hlalani nikhululeke noko lewei nizengayo aniyingxamelanga morc"
They nodded bahlala esofeni uLufefe wahla kwenye isofa
Me:"Lufefe ndcela undinike iskhiya semoto ndihambe"
Lufefe:"Ok ndcela uqala undphathele lawhisky ingeka vulwa efrige'in neglass eziyitwo"
Me:"Ok" ndiye ndayozithatha ndabanika bazigalelela
Lufefe:"Ohh baby nguSandiso lo noMzingisi basuka Emthatha"
Bebendijongile ke ababhuti
Me:"Ok ndcela undinike iskhiya ndihamba"
Lufefe:"Tjoe kuthen ungxame kangaka"
Me:"Yehake khawundinike iskhiya wethu"
Lufefe:"Tjoe ina uqhube lafortune ke" Uye wandphosela iskhiya ndasiganga
Me"Yuh lamoto inesdima kangaka. Yoh ha,a andzulunga ngcono ndihambe ngetaxi"
Lufefe:"Yabona'ke. Uzophinda ubuye nje yinton ingxaki awuzuhlala morc"
Me:"Ouh gosh ok ke "
Lufefe:"Unayo imali"
Me:"Hayi"
Lufefe:"Ok ina ndcela undiphathele itakeaway xa buya " Uye wakhupha ispaji sakhe wandnika R500
Me:"Ok mntuwam" I kissed Lufefe. Mzingisi cleared his throat Ha ha ...Ndiye ndaphuma ndaya egarage ndakhwela lafortune ndayibetha ebheka ekhaya ndafika then I parked the car ngapha kweyard ndohlika ndangena eyardin ndifike endlini livuliwe icango kwabe kukho uDieke efront elele esofeni I went to Neze's room ndafika elele nenye indoda endingayaziyo
ndaphuma ndaya eroomin yam ndatshintsha impahla ndanxiba High waist jean neVest neAirmax takkie I did my make-up ndaya ekitchen ndakhe ndapheka kwangena uDieke ndisapheka
Dieke:"Uhmm akusanuki kamnandi nje. Ufike nini?"
Me:"Ha ha..Ndisandofika chomza lonto caba beniyephi lento utyiwa yihangover"
Dieke:"Yoh! Sana uphosiwe Entle ndithi beziqhuma amahule elahla umlenze phezulu ubuphi?"
Me:"Ndsuka endodeni yam kalok mna wena uNdura ebekhona phof kulomjaivo ubukuwo"
Dieke:"Tjoe andfuni noliva igama lalowo undinyisile phezolo elinye"
Me:"Balisa chommy ndimamele"
Dieke:"Yuh imbi lento Atshuuz if nje wena ungandxelela ukba soze uxelele'mntu"
Me:"Soze Atshuuz I promise"
Dieke:"Yoh Atshuuz ndithi kudala ndalala nalandoda but ndithi ngok ebendikhwentula straight if uyayazi lanto kuthwa kukhwentula umntu"
Eh hayike ngok
Me:"Khabalise into evakalayo Dieketseng please"
Dieke:"Mxm kanene uyibharrie. Ok mamela ndithi ebendizuma ngopipe omkhulu yangthola Atshuuz"
Me:"Ok ndiakthola atshuuz"
Eh akayazi uDieketseng ukba ibindim lona ebefumanekile izolo mnk! I clapped once ndakhe ndacinga ingaba lamadoda azenze ntoni lento elayishe kangaka
Dieke:"Haibo ingabe ikhona into ekukhathazayo kulento ndikuxelela yona"
Me:"Nope utshuba?"
Dieke:"Ohh hayi ndibona ingathi awuthandanga"
Kuye kwavuthwa ukutya ndaphaka hayisana uNeze nalandoda aleli nayo klaroom abavuki siye sayotyela efront noDieke wabe endibalisela intlungu azufumene klandoda inguNdura. Siye sagqiba utya sahlamba izitya sagqiba uDieke wayohlamba mna ndahamba ndakhwela emotwen whoaw abantu basemphakathin bayamjonga umntu caba bathe nqaa lomntana ukhwela lemoto. Ndiye ndaqala etown ndohlika ngakwa spur ndayothenga letakeaway ndabuya sekukho umntu ongu bhuti ngakle moto eme kwelicango ndingena ngalo
Me:"Bendcela usuke bhuti ndzongena"
Him:"Oh nguwe lecherry kaLufefe morc" Ndaqala ndamjonga lobhuti ndithi ndamqala ezinyaweni ndayoma entloko ebenxibe leather jacket emnyama nejean emnyama nezihlangu zimnyama Eh uneNqayi entloko ulidark and isidima sinintsi klomntu ndaqonda soze ndithi ndiyicherry kaLufefe tuu
Me:"Hayi ngumntu waphi lowo "


Loading...
Subscribe to this Blog via Email :