Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 45 - Mzansi Stories

Wednesday, January 20

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 45

Loading...

Ibali Lentombi EJola NeGintsa
Insert 45
.


Mamela mntwakwethu. Ndithi lendoda ibisoyikeka yabe iserious ebusweni nam ndabe ndiqonda ukba andfuni uyiqhelisela ndabe ndi'serious kobam ubuso. ndiqonda ukba ndzokwenza ingathi andiyazi lendoda andibuza ngayo
Him:"Andfuni uxabana nawe girl sundenza isdenge ngoba ndiyakwazi ukba uyimedi kaLufefe.yeva"
Me:"Yoh! Ok ndicela ubhekele ndingene otherwise ndingxamile"
Bendim'bhekelisa kancinci kulemoto wabe eziqinisile xa ndvula icango wanditshova yandichithela esifubeni letakeAway kaLufefe bendiyiphethe naye yamchithela kancinci. Eish basijonga abantu kengok
Him:"Shit! Msunu yabona wenzani"
Me:"Heeh! Iworse eyoba undithuke kodwa nguwe umntu ongafuni usuka ngase motweni yam"
Him:"Ndakufaka..-" Ndaminca mxm kanti ebendilingisa
Me:"Ndcela undixelele lento uze ngayo kum bhuti ndizokuwoya ndihambe"
He grabbed my phone Eh wayicofa then his phone rang once after that wandinika iphone yam
Him:"Jonga uzuzihoye icalls zam and if awaziwoya ungonyileyo siyavana"
Then waduka umfana. wangena phakathi kwabantu wemka whoaw mnk! Iworse khange andxelele negama lakhe. Ndiye ndazosula ndaphinda ndayothenga letakeAway ndaphindela emotwen ndayibetha ebheka kwaLufefe ndafika I parked the car ngase garage ndayongena endlini uLufefe ebesahleli noMzingisi,Sandiso bencokola,besela efront
Lufefe:"Baby hayi uyayihlala into kunini uhambile kodwa uyayazi ushiya umntuwakho elambile apha" He was drunk ndiye ndamnika letakeAway ndaqonda andzukwazi umbalisela lendima yalendoda bendidibene nayo ngoku anxilileyo
Me:"Ikhona njee into encinci mntuwam ibindibambile pha endlini"
Lufefe:"Tjoe hayi caba ibaluleka ngaphezukwam lento yakho incinci nhe" Eh
I looked straight on his eye.he smiled amehlo akhe ebesexy uhmm uyandchaza xa enjeya i'm sure ukba ebetshayile kwahle abemhle kanjeya. but akandihoya waqhubekeka nosela notya bancokola ke nabachommie bakhe ndaya ekitchen ndavula ifridge ndakhupha ijuice ndasela iphone yam yangenelwa yimessage'ka'whatsApp ibisuka kwinumber endingayazi ithi *Ndiyakwazi sewufikile kwesisbhanxa sakho somjita phof andikho lapho. Jonga uyazi intsuku zakho zokuphila uba ziyabalwa uba awohlukani nalokaka yomntu* Lwatsho uvalo bendimane ndiyiphinda'phinda uyifunda lemessage but kemna andililo iphakuphaku ndiya'chizzillar ndiphola entloko bendicinga noba ngulabhuti or Odwa or someone else bendididekile'nje. I replaid*Uwhoaw unexesha yazi. Ingathi ngewuncama ke sarn otherwise mna noLufefe soze sohlukane uyose undibulale bhuti/Moffie/Girl whatever wethu* yabuyisa lanto ngelithi *Ha ha... Ndkuthandela eziwei kewena. Mamela ndfuna uyidubula endutsu lakaka inguLufefe funeka ibengathi iyavula amehlo ngoba nc'nc'nc!* Ndakhe ndayihleka ndedwa kwelakitche lakwaLufefe. Yuh andothuka! IbinguLufefe ebeme emva kwam ejonge lephone ndiyicofayo
Me:"Hayi marn wena sungcola yintoni undothusa kangaka"
I pinched him wabe eserious ebusweni kengoku ibingathi usobar
Lufefe:"Nguban lo. ukunyubisayo kulephone"
Me:"Ohh andisazi esisbhanxa sindigezelayo apha"
Uye wayixhwiphula iphone ndamdlula ndasela ijuice yam uye wanditsala ngesihlahla ndajika ndamjonga
Lufefe:"Sh!t Minentle kuthen ungandixeleli xa into inje"
Me:"Bendzokuxelela and kelento isando ngena ngoku lomessage nam andimazi lomntu"
Lufefe:"Haibo nantsi iprofile pic yomntu.(He showed me the pic ibingu Odwa). Awumazi lomntu"
Me:" Oh ibingeka veli kalok ngok bendichater nayo lepic mna"
He shorked his heard wandiyeka "Lonto umbamba kabuhlungu umntu wena marn kofuneka uyiyeke lento yakho yothanda ubanomsindo ungekayi qondisisi into"
Lufefe:"Sorry if ndkubambe kabuhlungu"
Mxm ndakhe andamhoya ndanyuka ngestairs wabe ebusy klaphone yam ndangena eroomin ndahlala ebed'in ndabe ndicinga'nje izinto zam eziphambeneyo after an hour ago kwangena uLufefe ndingqengqile kengoku wajula lophone kude wakhwela kum he was kissing me izandla zakhe zii'all over my body Ahh eish bendingafuni ukwenza kenamhlanje ndfuna ndikhe ndiphumle kalok soze oko caba soyitshukutsha ndiye ndamsusa endisinda'enjalo ndaphuma ndibaleka eroomin yeses! Ibingathi isifuba sam sinento embi ndaya ebathroom I was vomiting ibimbi into ebendiyikhupha pha. Kwangena uLufefe ekhefuzela
Lufefe:"Kwenzeka ntoni baby"
Ndaphinda ndagabha Eh ibindenza dizzy indiphelelisa ngamandla uLufefe uye waphuma wabuya sephethe amanzi ngeglass wandinika ndasela noko kwaright'nyana xa ndimjonga uLufefe ebebile ingathi uyoyika emane ebalekisa xa ndimjonga
Me:"Yinton umane undiba"
Uye wazihleki'hlekisa
Lufefe:"Ei ndiyacinga kanjan"
Me:"Ok" Ndiye ndamnika leglass ndabuyela eroomin ndazijula'nje ndalala. Lonto ibingase ndingaphazanyisa ndive ngomntu sekhwelisa umlenze kum endibamba efigure'in ndawavula kancinci amehlo ibinguLufefe ebelele ndaphindela ebuthongweni nam. Uye wandivusa ekuseni uLufefe wabe esangqengqile ngakum
Me:"Mhhh" He kissed my foreheard
Lufefe:"Mntuwam asiki morc ngelahambo lwethu nhe"
Me:"Kanene sinohambo (I was confused
)"
Lufefe:"Ewe kalok Minnie siya ekhaya"
Whoaw lomntu userious nyani ngalento

Loading...
Subscribe to this Blog via Email :