sotho - sepedi jokes - Mzansi Stories
Wizzy

sotho - sepedi jokes

"I once dated a girl 5 years younger than me I was 22 she was 17
.
everythn was fine,, she was faithful and all.. I mean we were perfect UNTIL...
I took her out to Nandos .. before they brought the food they placed a fork and a knife ...to my suprise the young bae picked a knife ...I was wonderin wat she wanted to
do...She started scratching the tabl with a knife so I looked a bit closer to find out she wrote
"Mandisa was here 2014"" I fainted"
Matome o be a sokolo kudu a se na madi mo bophelong bja gage, Ka tsatsi le lengwe wa diragala gore matome a gwetse mokotlana wa tshelete o lahlegilego ka theko ga tsela. Matome o ile a founela YFM radio station:- matome : "hello ke topile mokotlana wa tshelete wa mr Dlamini yo a dulang johannesburg kuwa parkview, mokotlana o ona le R10000,ID and a credit card Radio station presenter : matome o monna wa go tshepega,batho bao swana le wena ba hlokwa mo bophelong le mo lefaseng, Ke wena bokamoso bja naga ye ya rena ka go ba le nnete. bjanong tshelete yeo o e fihisha neng gore re gone go e boshetsa mong wa yona? Matome : (ka go kwata ke ge are) ennnnnng? ga ke gafe nna...! ke be ke nyaka go no mo dedicatela pina/mmina thoko, Ke gopela le mo ralokele, "you saved me" by R-Kelly

1.
 Mohale le masilo sale wa diragala gore ba admitiwe bookelong bja batho bao se itikanele ka hlogong. wa fihla nako ye ba ikwanelago gore gosasa ka iri ya boshupa bo tshela trata or fence ba tshaba, ya ba gore mosadi wao cleaner or go shoma mo o wa ba kwa. o ile ka letsatsi la go latela,a ba isha go shoma ka ntle ga trata. e rile nako e fihla yaore ba tshele trata ba chabe, mohale le masilo bare ke nako,ba tshela trata(fence),kganthe ba boela ka gare.....

2 .
Ga ke rate go ba magareng ga batho bao se lebelelege gobane batho bao befa ke tshia nako go ba hlwaela.

3.
 Teacher:matome holiday ke eng ka sepedi goba ka se tswana Matome:ke letsatsi ka moka.

4.
 Gona le pleke ye ngwe kua limpopo bare ke ga mpsana. sale ka nyako go ruwa ditonki.tonki tsaka tsa fetola tsa re mo nna re ka se dule ka baka la gore pleke ye ke ya diphoofolo.

5.
 Gobe gona le monna yo mongwe wa se kgorane wao khuma le dinala kua limpopo Ga-sebaila, tsatsi le lengwe sale wa diragala gore ba mmitse on this other function ya community ka baka la gore o be a rata go thusha sechaba ka meetse le go ba lokisetsa ditsela le tse dingwe tse di ntshi tsa bophelo. monna yo leina la gagwe ba be ba mmitsa ka la Aretsi. Aretsi a fihla in the hall where they are hosting the event:.... Are i great you all and i bilieve your happy because i always solatape(meaning lema) you with water and many things i do for the community as well as the consumables i always give away. From next week im going to solatape this community more..... all of a sudden this other guy by the name of matome started making noice and ntate Aretsi ke ge a mo addresa a ba a mmotsa gore a se ke tsena ditaba tse di sa go amego,ka segowa ke gore its not milking you akere bafana....!

6.
Teacher:Mohale six minuz 3 oshala bokae?. Mohale:Ga ke tsebe, Teacher:Ge koko wa ga go a ka reka makwinya a six aja a mararo o shala a makae? Mohale: koko wa ka ke mphsa o tla ja kao fela a se shiye selo.

7.
 Botlaela bo phala ke bogafi coz segafi ge o ka se fa diokobatse or dipilisi se ba kaone.ga ona molemo or sehlare sa botlaela.

8.
 Ke nyaka go nyala mosadi wao hloka meeno gore ge ke mo suna a se ke a ntoma.

9.
 Monate ga se go ya bjalweng fela or di outs,le go ya toilet ke monate gobane wa lapologa.

10.
 Nna ga ke nyake go robalana le batho ba bantsi bao fapa fapane,ka baka la gore nto yaka ga se multi charger or public part.

11.
 Boy:hello beautiful Girl:a no fomola Boy:ke be ke no nyaka go o tsebisha gore o bifile ebile o sekobo bjalo ka maoboko tshwene ya thaba ya mosadi.

12.
 Batho ba utswa ka mo nhle shem,last week ke le house 22 poleke ya dinotagi,motho a no tsena re sa lebeletse game ya bafana bafana... a unpluga tv namile a tshaba ka yona...

13.
 Monna le mosadi at a club Monna o be a le pleke tsa mabjalwa le mosadi wa gage(club) .... monna a emelela go ya go reka di drinks at the counter,legosha le lengwe gona kua plekeng yeo la batamela mosadi wa monna yola la re you must demand money before thobalano gobane ke ya mo tseba ga patele......

14.
 Mokgadi o romela monna wa gage matome senepe,maoto a gage a bolegile,a fetsa a botsa matome gore o tla mo letela go fihla ge a goroga.... Matome a fetola are:baby olokile mara ke mang yo a go tsia dinepe tseo?

15.
 Morutishi : Odirang wena matome? Matome : ke ngwala le ngwalo Morutishi : O ngwalela mang Matome : ke ngwalela nna Morutishi : O ngwadile eng ka go gare ga lengwalo? Matome : ke tseba bjang gobane ga se ke le receive....

[1] 2 [»]

Loading...

2 comments

Write comments
27 August 2015 at 03:41 delete

Hahaha! O a mpolaya monna! A re kwe tše dingwe monna!

Reply
avatar