Tswana jokes - Mzansi Stories
Wizzy

Tswana jokes

1 ke ntse ke tswa go reka lunch ha C.B.D. i saw a grown up lady le a young boy(aged around 5). what attracted my attention ke go utlwa mosadimogolo a ntse a raya mosimanyana wa teng a ntse a re: "Degree, stop it please" something came to my mind: why mosimanyana o a bitswa such a great name!? then i greeted mosadimogolo n later asked: "this boy looks so bright, why le mmitsa Degree?" mosadimogolo; ngwanaka(me), selelo le khuranyo ya meno. we sent his mother to varsity, that's what she got for us(pointing at the boy). i was so hurt n i called this boy Degree since mmagwe a paletswe ke gotla ka tsone!

2 Diane tsa segompieno......reloaded - Kgakakgolo ga ke na mabala......Maybe ke colour-blind -Meno mašweu......Thanx to Colgate -Moja morago..... Ke Bari - Se bone tholwana borethe... .. E tshwana le tennis ball. -Mosadi ke tšhwene o...... Dula ko Pretoria zoo -Sedikwa ke ntsa pedi... Ke go lomiwa fela -Mmangwana o tshwara... madi a maintenance - Tsela kgopo... .. ga e na Skontiri - Sekhukhuni se bonwa ke. ....Daily news - Se se nkganang.. ( i like this one)_ A: Ke tlo se Reipa - Le fa o ka e buela leopeng... Scorpions se tlo go tshwara... -Gaabo motho ... Ke moo a tswaletsweng gona -Phiri ya mekoke mebedi..... Re e tseela o one.......

3 Nako nngwe a santse a bala 1....Nthabiseng abo a latela teachara a batla go itse sengwe nthabiseng: teacher a mama o kgona go ithwala(get pregnant) ?? teacher: o na le dingwaga tse kahe?? nthabiseng: tse 37 teacher: ee o a kgona nthabiseng: nkgonne wa ngwanyana ene? teacher: o na le dignwaga tse kahe?? nthabiseng:tse 16 teacher: ee ngwanaka.....o a kgona nthabiseng: nna? morutabana: o na le dingwaga tse kahe neh ngwanaka? nthabiseng: tse 6 teacher :hehe nnyaya ngwanaka ga o kgone lemogang o ne a ntse a iphitlhile ka fa morago ga setilo ke fa o goa a re ''waa bona?? ke go reile kare oska wara!!"
Loading...