Mzansi Stories : Ibali Lentombi EJola NeGintsa
Showing posts with label Ibali Lentombi EJola NeGintsa. Show all posts
Showing posts with label Ibali Lentombi EJola NeGintsa. Show all posts

Wednesday, January 20

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 45

Ibali Lentombi EJola NeGintsa
Insert 45
.

Mamela mntwakwethu. Ndithi lendoda ibisoyikeka yabe iserious ebusweni nam ndabe ndiqonda ukba andfuni uyiqhelisela ndabe ndi'serious kobam ubuso. ndiqonda ukba ndzokwenza ingathi andiyazi lendoda andibuza ngayo
Him:"Andfuni uxabana nawe girl sundenza isdenge ngoba ndiyakwazi ukba uyimedi kaLufefe.yeva"
Me:"Yoh! Ok ndicela ubhekele ndingene otherwise ndingxamile"
Bendim'bhekelisa kancinci kulemoto wabe eziqinisile xa ndvula icango wanditshova yandichithela esifubeni letakeAway kaLufefe bendiyiphethe naye yamchithela kancinci. Eish basijonga abantu kengok
Him:"Shit! Msunu yabona wenzani"
Me:"Heeh! Iworse eyoba undithuke kodwa nguwe umntu ongafuni usuka ngase motweni yam"
Him:"Ndakufaka..-" Ndaminca mxm kanti ebendilingisa
Me:"Ndcela undixelele lento uze ngayo kum bhuti ndizokuwoya ndihambe"
He grabbed my phone Eh wayicofa then his phone rang once after that wandinika iphone yam
Him:"Jonga uzuzihoye icalls zam and if awaziwoya ungonyileyo siyavana"
Then waduka umfana. wangena phakathi kwabantu wemka whoaw mnk! Iworse khange andxelele negama lakhe. Ndiye ndazosula ndaphinda ndayothenga letakeAway ndaphindela emotwen ndayibetha ebheka kwaLufefe ndafika I parked the car ngase garage ndayongena endlini uLufefe ebesahleli noMzingisi,Sandiso bencokola,besela efront
Lufefe:"Baby hayi uyayihlala into kunini uhambile kodwa uyayazi ushiya umntuwakho elambile apha" He was drunk ndiye ndamnika letakeAway ndaqonda andzukwazi umbalisela lendima yalendoda bendidibene nayo ngoku anxilileyo
Me:"Ikhona njee into encinci mntuwam ibindibambile pha endlini"
Lufefe:"Tjoe hayi caba ibaluleka ngaphezukwam lento yakho incinci nhe" Eh
I looked straight on his eye.he smiled amehlo akhe ebesexy uhmm uyandchaza xa enjeya i'm sure ukba ebetshayile kwahle abemhle kanjeya. but akandihoya waqhubekeka nosela notya bancokola ke nabachommie bakhe ndaya ekitchen ndavula ifridge ndakhupha ijuice ndasela iphone yam yangenelwa yimessage'ka'whatsApp ibisuka kwinumber endingayazi ithi *Ndiyakwazi sewufikile kwesisbhanxa sakho somjita phof andikho lapho. Jonga uyazi intsuku zakho zokuphila uba ziyabalwa uba awohlukani nalokaka yomntu* Lwatsho uvalo bendimane ndiyiphinda'phinda uyifunda lemessage but kemna andililo iphakuphaku ndiya'chizzillar ndiphola entloko bendicinga noba ngulabhuti or Odwa or someone else bendididekile'nje. I replaid*Uwhoaw unexesha yazi. Ingathi ngewuncama ke sarn otherwise mna noLufefe soze sohlukane uyose undibulale bhuti/Moffie/Girl whatever wethu* yabuyisa lanto ngelithi *Ha ha... Ndkuthandela eziwei kewena. Mamela ndfuna uyidubula endutsu lakaka inguLufefe funeka ibengathi iyavula amehlo ngoba nc'nc'nc!* Ndakhe ndayihleka ndedwa kwelakitche lakwaLufefe. Yuh andothuka! IbinguLufefe ebeme emva kwam ejonge lephone ndiyicofayo
Me:"Hayi marn wena sungcola yintoni undothusa kangaka"
I pinched him wabe eserious ebusweni kengoku ibingathi usobar
Lufefe:"Nguban lo. ukunyubisayo kulephone"
Me:"Ohh andisazi esisbhanxa sindigezelayo apha"
Uye wayixhwiphula iphone ndamdlula ndasela ijuice yam uye wanditsala ngesihlahla ndajika ndamjonga
Lufefe:"Sh!t Minentle kuthen ungandixeleli xa into inje"
Me:"Bendzokuxelela and kelento isando ngena ngoku lomessage nam andimazi lomntu"
Lufefe:"Haibo nantsi iprofile pic yomntu.(He showed me the pic ibingu Odwa). Awumazi lomntu"
Me:" Oh ibingeka veli kalok ngok bendichater nayo lepic mna"
He shorked his heard wandiyeka "Lonto umbamba kabuhlungu umntu wena marn kofuneka uyiyeke lento yakho yothanda ubanomsindo ungekayi qondisisi into"
Lufefe:"Sorry if ndkubambe kabuhlungu"
Mxm ndakhe andamhoya ndanyuka ngestairs wabe ebusy klaphone yam ndangena eroomin ndahlala ebed'in ndabe ndicinga'nje izinto zam eziphambeneyo after an hour ago kwangena uLufefe ndingqengqile kengoku wajula lophone kude wakhwela kum he was kissing me izandla zakhe zii'all over my body Ahh eish bendingafuni ukwenza kenamhlanje ndfuna ndikhe ndiphumle kalok soze oko caba soyitshukutsha ndiye ndamsusa endisinda'enjalo ndaphuma ndibaleka eroomin yeses! Ibingathi isifuba sam sinento embi ndaya ebathroom I was vomiting ibimbi into ebendiyikhupha pha. Kwangena uLufefe ekhefuzela
Lufefe:"Kwenzeka ntoni baby"
Ndaphinda ndagabha Eh ibindenza dizzy indiphelelisa ngamandla uLufefe uye waphuma wabuya sephethe amanzi ngeglass wandinika ndasela noko kwaright'nyana xa ndimjonga uLufefe ebebile ingathi uyoyika emane ebalekisa xa ndimjonga
Me:"Yinton umane undiba"
Uye wazihleki'hlekisa
Lufefe:"Ei ndiyacinga kanjan"
Me:"Ok" Ndiye ndamnika leglass ndabuyela eroomin ndazijula'nje ndalala. Lonto ibingase ndingaphazanyisa ndive ngomntu sekhwelisa umlenze kum endibamba efigure'in ndawavula kancinci amehlo ibinguLufefe ebelele ndaphindela ebuthongweni nam. Uye wandivusa ekuseni uLufefe wabe esangqengqile ngakum
Me:"Mhhh" He kissed my foreheard
Lufefe:"Mntuwam asiki morc ngelahambo lwethu nhe"
Me:"Kanene sinohambo (I was confused
)"
Lufefe:"Ewe kalok Minnie siya ekhaya"
Whoaw lomntu userious nyani ngalento
Read More

Saturday, January 9

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 44

Insert 44
.
Bendisabuza ke kuLufefe ukba ezangubo sizimanzisileyo ebed'in zizohlanjwa nguban
Lufefe:"Nguwe kalok baby"
Me:"Ndingaqhawuka amazipho kweziya zinjeya sarn sozuve"
Lufefe:"Ha ha... Ndiyadlala mntuwam"
He kissed my cheek sabe singena ekitchen. ULufefe uye wakhupha iwine efrige'in. Mna ndahlala kwi'High chair He poured the wine for two of us sasela
Me:"Kuzofuneka undigoduse kwangok kusesekuseni"
Lufefe:"Ngoba"
Me:"Ndfuna utshintsha ezimpahla ndizinxibileyo"
Lufefe:"Ndiyonqena uqhuba njena baby"
Me:"Hayi'kengok iworse ndiyonqena ukhwela itaxi"
Lufefe:"Ndzokuboleka imoto yam uphinde ubuye nayo akhostress morc ngalewei ndiyithethayo"
Me:"Hayi akhongxaki"
Lufefe:"baby uze uzilungiselele kuleveki ndfuna undkhaphe siye ekhaya"
Me:"Kanene kuphi kowenu"
Lufefe:"Emthatha eslovo"
Me:"Ah Lufefe! Emthatha kude kangaka"
Lufefe:"Ndiyakucela mntuwam asizuhlala nakakhulu ma'an three days qha mntuwam please"
Me:"Tjoe okay ndzoqale ndithethe noNeze"
Lufefe:"Ungandphoxi ke baby"
Me:"Ndzobona wethu"
Lufefe:"Hayi kewenake Minnie uvele ubenje"
Me:"Ndzozama sthandwa sam suziwarisha ma'an"
Lufefe:"Uzame kuzameke ke'baby"
Someone knocked on the door efront saya efront noLufefe I opened the door ibing'Oobhuti abayi'two endingaziyo
Me:"Ndingani'nceda"
Guy1:"Yeah besize kulomjita walapha"
Ndiye ndajonga uLufefe he nodded ndabhekela emnyango bangena
Lufefe:"Oh ohh! Nazi izkhokho zam. Zikangakanani" He hugged them
Guy2:" Ha,a akhosmoko Ndigcwele ngqina"
Lufefe:"Ohh zkhiphan ngawe Mzingisi mfethu"
Oh lo Guy1 ibinguMzingisi
Mzingisi:"Ndimoja bruu"
Lufefe:"Eh nathi nizofika izolo anafika tuu"
Guy2:"Sibanjwe zimeko kwezindlela"
Lufefe:"Ok hlalani nikhululeke noko lewei nizengayo aniyingxamelanga morc"
They nodded bahlala esofeni uLufefe wahla kwenye isofa
Me:"Lufefe ndcela undinike iskhiya semoto ndihambe"
Lufefe:"Ok ndcela uqala undphathele lawhisky ingeka vulwa efrige'in neglass eziyitwo"
Me:"Ok" ndiye ndayozithatha ndabanika bazigalelela
Lufefe:"Ohh baby nguSandiso lo noMzingisi basuka Emthatha"
Bebendijongile ke ababhuti
Me:"Ok ndcela undinike iskhiya ndihamba"
Lufefe:"Tjoe kuthen ungxame kangaka"
Me:"Yehake khawundinike iskhiya wethu"
Lufefe:"Tjoe ina uqhube lafortune ke" Uye wandphosela iskhiya ndasiganga
Me"Yuh lamoto inesdima kangaka. Yoh ha,a andzulunga ngcono ndihambe ngetaxi"
Lufefe:"Yabona'ke. Uzophinda ubuye nje yinton ingxaki awuzuhlala morc"
Me:"Ouh gosh ok ke "
Lufefe:"Unayo imali"
Me:"Hayi"
Lufefe:"Ok ina ndcela undiphathele itakeaway xa buya " Uye wakhupha ispaji sakhe wandnika R500
Me:"Ok mntuwam" I kissed Lufefe. Mzingisi cleared his throat Ha ha ...Ndiye ndaphuma ndaya egarage ndakhwela lafortune ndayibetha ebheka ekhaya ndafika then I parked the car ngapha kweyard ndohlika ndangena eyardin ndifike endlini livuliwe icango kwabe kukho uDieke efront elele esofeni I went to Neze's room ndafika elele nenye indoda endingayaziyo
ndaphuma ndaya eroomin yam ndatshintsha impahla ndanxiba High waist jean neVest neAirmax takkie I did my make-up ndaya ekitchen ndakhe ndapheka kwangena uDieke ndisapheka
Dieke:"Uhmm akusanuki kamnandi nje. Ufike nini?"
Me:"Ha ha..Ndisandofika chomza lonto caba beniyephi lento utyiwa yihangover"
Dieke:"Yoh! Sana uphosiwe Entle ndithi beziqhuma amahule elahla umlenze phezulu ubuphi?"
Me:"Ndsuka endodeni yam kalok mna wena uNdura ebekhona phof kulomjaivo ubukuwo"
Dieke:"Tjoe andfuni noliva igama lalowo undinyisile phezolo elinye"
Me:"Balisa chommy ndimamele"
Dieke:"Yuh imbi lento Atshuuz if nje wena ungandxelela ukba soze uxelele'mntu"
Me:"Soze Atshuuz I promise"
Dieke:"Yoh Atshuuz ndithi kudala ndalala nalandoda but ndithi ngok ebendikhwentula straight if uyayazi lanto kuthwa kukhwentula umntu"
Eh hayike ngok
Me:"Khabalise into evakalayo Dieketseng please"
Dieke:"Mxm kanene uyibharrie. Ok mamela ndithi ebendizuma ngopipe omkhulu yangthola Atshuuz"
Me:"Ok ndiakthola atshuuz"
Eh akayazi uDieketseng ukba ibindim lona ebefumanekile izolo mnk! I clapped once ndakhe ndacinga ingaba lamadoda azenze ntoni lento elayishe kangaka
Dieke:"Haibo ingabe ikhona into ekukhathazayo kulento ndikuxelela yona"
Me:"Nope utshuba?"
Dieke:"Ohh hayi ndibona ingathi awuthandanga"
Kuye kwavuthwa ukutya ndaphaka hayisana uNeze nalandoda aleli nayo klaroom abavuki siye sayotyela efront noDieke wabe endibalisela intlungu azufumene klandoda inguNdura. Siye sagqiba utya sahlamba izitya sagqiba uDieke wayohlamba mna ndahamba ndakhwela emotwen whoaw abantu basemphakathin bayamjonga umntu caba bathe nqaa lomntana ukhwela lemoto. Ndiye ndaqala etown ndohlika ngakwa spur ndayothenga letakeaway ndabuya sekukho umntu ongu bhuti ngakle moto eme kwelicango ndingena ngalo
Me:"Bendcela usuke bhuti ndzongena"
Him:"Oh nguwe lecherry kaLufefe morc" Ndaqala ndamjonga lobhuti ndithi ndamqala ezinyaweni ndayoma entloko ebenxibe leather jacket emnyama nejean emnyama nezihlangu zimnyama Eh uneNqayi entloko ulidark and isidima sinintsi klomntu ndaqonda soze ndithi ndiyicherry kaLufefe tuu
Me:"Hayi ngumntu waphi lowo "

Read More

Thursday, January 7

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 43

Insert 43

Sithe sisahleli abanye abantu bejaiva. Wasukuma uYolanda weza kum noSthera
Yolanda:"Bendcela ubhekele chommie ndichophe" Ebesitsho kum. Ndiye ndasusa ingalo kaSthera emagxeni wam ndabhekela kuye uYolanda wahlala phakathi kwethu. Hayike siye saqhubekeka sasela utywala bethu. My phone rang around 00h00 ibinguLufefe I answered bendinxile nyani kengok.
Me:"Hello baby"
Lufefe:"Ndicela uphume ndilapha phandle"
Me:"Andikhosekhaya ngoku"
Lufefe:"Uphi xa ungekho kowenu elixesha"
Me:"Ndisepartin"
Lufefe:"Minentle uthi usepartin"
Me:"Ewe"
Lufefe:"Yemarn! Zange nditsho ukba utsho xa usiya epartin"
Me:"Hayi andikhumbuli mna"
Lufefe:"Mxm iphi leparty ukuyo"
Me:"Yima kancinci ndibuze"
Lufefe:"Eish usisdenge kanjan!"
Ndiye ndarhweca uYolanda wandijomga
Me:"Kukwabani apha kanene"
Yolanda:"Ha ha.. Uzolandwa ngok my friend"
Me:"Hayi wethu khawuthethe lomntu unomsindo"
Yolanda:"Yoh ufumanekile sana. Mxelele ukba ukwaMnirror if uyakwazi"
Ndiye ndabuyela efounini xandisithi seyidrop'phile I tried call him. Hayi sana caba uzixelele ukuba akazuyi'bamba hayike nam ndayeka after tweenty'minnuts sendi'tipile ecouch'in ndive ngempama ndawavula kancinci amehlo ndabona nguLufefe lona ume phezkwam ndavele ndacimela. Bendisiva ukuba kuyangxolwa apha qha mna bendiziva mnandi butywala. Ndibone senditsalwa ngengalo nguLufefe wandibeka emagxeni waphuma nam yoh bekubanda phandle uye wayondifaka emotweni ebacksit wavala wayokhwela efront keyena wastarter ndalala... Ndava sendivusa ndavula amehlo bendise'bed(in) yakhe
Me:"Hayibo ndize njani apha"
Wandifaka impama uLufefe
Lufefe:"Jonga sundinyela wena vah"
Me:"Hayike'ngok Lufefe kunini undibetha nx!. Uyandinyela okwakho ma'an yeses! "
Lufefe:"Minentle uthini"
Me:"Undivile ma'an. Futhi undigoduse mna if awundifuni"
Into endenza ndimphendule ingxaki ebendenza umsindo kunini endibetha uye wanditsala ngengalo ndasuka ebed'in ndama ngenyawo ndathi ncaa kuye wandi'bamba kwi'figure then he kissed me ndabeka ingalo zam on top of his shoulder. Ndiye ndakhwelisa umlenze kuye wawubamba bendiyiva iDick yakhe iyaqina ndiye ndawuthoba umlenze wam ndahla kancinci'nakancinci ndamvula izip Haaah ndakhupha iDick yakhe ndamjonga ebusweni he bit his lower lip amehlo wakhe ebe'sexy
Lufefe:"Isn't that big or huge"
Me:"Ha ha.. No i'ma say is huge ha ha.."
Lufefe:"Ok baby masiyilinganise nengalo yakho" I looked at him. He was looking straight on my eye
Me:"Okay masijonge kodw i'm sure inkulu kunengalo yam leDick yakho"
Lufefe:"Hayi sundibaxa baby caba inkulu lomhlobo hayi sudlala apha"
Me:"Ok masijonge" Ndiye ndayibamba ngesinye isandla leDick ndayilinganisa nengalo yam ha ha... Bezilingana but not ncam
Lufefe:"Ha ha... Yabo ndiphethe baby"
Me:"Ah! Ndisuke ndoyika namhlanje kanjan"
Lufefe:"Hayi hayi hayi Mntuwam ungandenzeli lowei mna. Ngoku ndirhatshuke kanje"
Me:"Ha ha.. Ndiyadlala lets do it slowly ke baby" I sucked his dick kodw ibingangeni yonke tuu mnk!
Lufefe:"Yenza fast mntuwam please!" Ha ha.. I sucked him then ndasukuma wandikhulula uLufefe nam ndamkhulula now we were naked wandiphakamisa ndamgweqa ngemilenze waya nam ebed'in wandilalisa ngomqolo then wabamba iDick yakhe wayifaka kancinci
Me:"Aah darm! Lufefe"
Lufefe:"Ndenze slowly baby nhe"
I nodded wayenza lento yakhe uhmm I enjoyed every moment eyifaka ndacimela bekubuhlungu kamnandi. Wow! Hayike'ngoku caba udikiwe kukwenza kancinci ndimbone sesenza kakhulu eyifaka yonke sh**t kuvele kubebuhlungu xa esenza kanje
Me:"Lufefe Aah! Yandibulala "
Lufefe:"No baby soze ndikubulala nyamezela"
Hey kudala ndalala noLufefe but namhlanje andazi ingxaki ibiphi bekubuhlungu qha!
Me:"Suyifaka yonke please! Yima" Hayi sana caba uzixelele ukba akazundihoya okokoko endiqinisile esenza rough isinqa sakhe sifast
Lufefe:"Minnie! Minnie! Minnie! Aaah...!!!" I moaned he was groaning ndithi ekhwaza njenge Tiger ndithi bendimanzi zizi'sperms Negazi ibingu'nxunxunxu nje kum bendiyeke nokuyi'enjoy'ya lento ndiyenziwa nguLufefe bendikhala qha ngoku
ndabe ndijonge ecaleni yena he was kissing my neck eqinise nengubo caba ucinga ndzobaleka hayi shame he was enjoying him self phezukwam. Ndimbone setipile phezukwam ndamsusa ndakhe ndabethwa ngumoya ndozeka ndalala ndivuke ekuseni sendombathisiwe ngengubo wabe uLufefe engekho ecaleni kwam kwaseroomin phof. Ndavula lengubo yeses igazi bendinalo kwabe kubuhlungu ndiye ndasukuma ndaya kwishower ngokhawuleza ndahlamba noko kwatsho kwaphola kamnandi ndagqiba uhlamba then I lotioned my body then brushed my teeth. Ndayonxiba impahla zam eroomin ndalungisa iweave yam ndaya ekitchen uLufefe ebengekho ndaya efront ebengekho hayike'ngok. Ndaphuma phandle ndambona encokola nochommie bakhe uNdura wandikhomba uLufefe wanyeka wandijonga ndangqiyama ngencango ndasonga izandla zam waphinda wajonga kwichommie zakhe bancokola zahamba yena weza kum
Lufefe:"Hey Minnieza'wam sewuvukile and sewuhlambile uhmm" He kissed me wandi'bamba kwifigure sangena endlini
Me:"Yeah ezangubo uzimanzisileyo pha zizohlanjwa nguban"


Read More

Monday, January 4

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 42

Insert 42
.
Yazi uOdwa bendingena xesha lakhe tuu ngok ngenxa yondityisa iAbortion pill just imagine how painful is that iworse uyityiswe ungalindelanga and kemna ndi-Addicted nguLufefe ndiyamthanda lamntu andizenzisi
Me:"Odwa hlukana nam. ndiyakcela libala ngam"
Tar'Odzy:"Minnie andzukucenga kakade andithanga'nqaa ngawe ndixakeke gqith for ucengana nawe, Iyi One into endfuna ukuxelela yona..-"
Me:"Yima nxa ungathanga'nqaa ngam so kuthen usoloko usemva kwam"
Tar'Odzy:"Mamela uyeke ube undbuza ububhanxa. Ndfuna uxelele uLufefe ukba impi ebeyiqalile waze akayigqiba. aze angakhali xasele ifike ngodlame imcushela konke ashiyeke engenanto"
Me:"Ewe ndimamele and ndzomxelela njengoba usitsho"
Tar'Odzy:"Mxm ikugqibile wena lekaka noba ikutyise ntonina? Ngoba awusenguye uMinentle lo ndimaziyo. Hayi girl uphelile ngok uyinto'nje eyokoyoko intamo incinci ingathi sistro caba iyakutya straight lentwana, ndingancama ukba awunayo iAids"
Yoh! Andadana but ndazixelela ukba mandingazi'bonakalisi ukba ndidanile
Me:"Ewe ndisamamele or ugqibile uthetha"
Tar'Odzy:"Hayi andkagqibi ndfuna ukuthi ndsakuthanda"
Rha! Noba akaziva lo. Ngok asando'ndigezel
a
Me:"Kengok undixelela ukba zendiyithini mna lonto"
Tar'Odzy:"Ndfuna uyazi"
Me:"Yuh unexesha lodlala yazi"
uOdwa uye wandirhiphiliza ngesandla ebusweni.ndithi wasithoba ndabashushu ubuso ngumsindo
Tar'Odzy:"Mxm hamba sjurandini"
Yolanda:"Yoh! Chommie uyavuma akubize ngesjura"
Me:"Myeke masihambe Yolanda"
uYolanda uye wajonga kuOdwa
Yolanda:"Yuh awusemdala bhuti for lento uyenzayo sies"
Tar'Odzy:"Ndakufaka impama wena noAids(dzana) ngoba andithethi nawe apha ndithetha noMinnie"
Yolanda:"Mna uthi ndine Aids yuh wena funeka ufake amatye kwezi pokotho zakho kwazi ungemki nomoya ngoba ubhityile, lonto umhlophe ingathi uyinkawu"
Odwa grabbed Yolanda with the collarshirt Eish abantu bebesijongile endleleni nabantwana besikolo abanye bathi "Yes bra ingaba usincede kakhul ukba ungabetha lamahule bageza gqithi abantwana bobayi'two. Betha lomahule" ibingama boys aseskolweni ke lawo hayike nyani eskolwen siyageza noYolanda asifuni uqhelwa
Tar'Odzy:"Ndakunyisa vah"
Yolanda:"Ulinde bani kengok. Ndinyise! Chin"
Me:"Odwa ndcela umyeke ndimcelela uxolo please"
uOdwa uye wamyeka then wazivuthulula yangathi ebebambe into emdaka then wayokhwela emotwen yakhe then he sped off the car
Yolanda:"Nx! Ngowumyekile lobhuti andibethe tshin yazi uyageza lobhuti. okanye yilento emhle aphinde adrive iJeep ngok ucinga uyiKing yuh uyazibhanxa khona ubusithi nguban igama lakhe"
Me:"NguOdwa"
Yolanda:"Yuh soze ndimlibale [Besijongwe ngabantwana besikolo'ke] Nisijonga ntoni nina or ikhona into enifuna uyithetha"
Yoh ebenomsindo uYolanda
Me:"Masihambe chommie ungeka nyukelwa yiHigh blood presure"
Siye sagoduka mna ekhaya ndifike kukho uDieke noNeze,Mpumie bebehleli efront bezipholele ngeStorm I saluted them ndaya eroomin yam ndakhulula iUniform then I wore my white short dress and silver sandals ndaya ekitchen ndazenzela into etyiwayo ndahlala kwiHigh chairs ekitchen ndatya my phone rang ibingu Yolanda I answered
Me:"Besekutheni zendifownelwe nguwe"
Yolanda:"Ha ha... Nangok ndikufownela kuba kukho indawo endfuna undkhaphe endiya kuyo"
Me:"Uhmm ndizindlebe ndonke thetha ndimamele"
Yolanda:"Kukhona omnye ubhuti endivana naye undimemile epartin kengok uthe zendize nochommie bam so kemna ndinechommie eyiOne enguwe'ke. so ke ithini into uyaya okanye"
Me:"Ndingaphoswa njani chommie iworse ndagqibela kudala nokuya epartin"
Yolanda:"Yes!.ulungise kechomy kuthi kubetha u7pm ube sewuqgibile ndzozokulanda naleOwu ndiyixelayo savana morc"
Me:"Injalo mhlobo" She hung up
Ndatya ndagqiba xa ndisiya efront tjoe akukho kwamntu bamkile OoNeze nechommie zakhe mnk! Ndiye ndahlala ndabukela iTV. uLufefe caba uzixelele ukba akazufouna tuu namhlanje phof uxakekile andzuthini. Kuye kwalate ndalungiselela ukuya kuleparty ndanxiba my other Red short dress ndafaka imake-up ndanxiba iboots-wedge ndagqiba ndathatha wallet yam wabe sefouna noYolanda esithi basegatin ndiye ndakhiya ndafaka skhiya phantsi kwe mat emnyango ndahamba ndayokhwela klemoto bekukho lobhuti noYolanda qha I saluted this guy then sazisana yena lobhuti ibinguSthembiso but uthi mandimbize Sthera darm! Ubasiwe lobhuti uhamba noYolanda yellow-bone yakwabani . hayike siye safika kuleparty kwabe kugcwele ibingaphakathi endlini siye sachopha ecouchin noYolanda abanye abantu babe'sebeqalisile unxila
Sthera:"Ndilindeni apha ladies"
Us:"Ok"
Uye wasishiya sihleli klocouch abantu bemane besigila sancokola ezethu nochommie wabuya uSthera ephethe iWhisky wasigalela sasela ebehamba nonye ubhuti uye wazazisa ibinguMnirro, uSthera ebezisondeza kum ke ngok siselayo and ebethe ncaa kum. uMnirror ethe ncaa kuYolanda
Sthera:"Minentle umhle yazi"
Me:"Ok"
Sthera:"Kuthen ingathi uyandophulela'nje"
Me:"Njani kengok"
Sthera:"Sendtsho awutsho noba enkosi"
Me:"Ohh enkosi ke"
Sthera:"Ndikuncwasile yazi"
Me:"Ndikuncwase okwam but ke ngelishwa sendinomntu wam"
Zinto zomnxilo ke ezo ngoba bendidizzy.


Read More

Sunday, January 3

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 41

Insert 41
.
Ndithe xa ndisihla neziSuit case Lufefe hold my arm ndama ndamjonga 
Lufefe:"Minnie ndiyakuthanda andfuni uhambe sixabene apha and lento yenzeke apha yimistake"
Me:"Yimistake!. Lufefe ubulala umntu kuwe yimistake"
Lufefe:"Minentle! ndenziwe ngumsindo kodwa.. -" Ndiye ndamhewula 
Me:"Oh kucacile uba nam ndasokwenza umsindo uzondbulala"
Lufefe:"Soze ndenze lonto kuwe mna ndiyakuthanda "
Me:"Andiyboni mna lonto"
Lufefe:"Oh funeka ndenze ntoni uze undbone uba ndiyakuthanda "
Me:"ndfuna uyeke undivuyelela kuba usazi uba uyandohlula or undhloniphe"
Lufefe:"Ok ndiyakuva baby I'll try my best for ukonwabisa ngendlela ofuna ngayo wena"
Me:"Otherwise ukba waphinda wenza into ephambeneyo. hayi brul izibangu it's over even noba wenze into encinci"
He smiled then wanditsala ndasondela kuye he kissed me my phone rang I picked it up ibinguSaneze 
Me:"Yima ndiyeza sungxama"
Neze:"Yewena kunini ndilindile apha phandle ndide ndalamba"
Me:"Oh shame ndiyeza ngok ngok kemntase"
Neze:"Mxm"
She hung up
Lufefe:"Uzokwenza njani ngetsansi yakho ngoba wena awukakwazi udriver"
Me:"Mandiyithathe ukwazi kwam udriver"
Lufefe:"Mna bendicebisa ihlale kuwe nangok ungeka kwazi uqhuba"
Me:"Ok akho'ngxaki"
Lufefe:"Yeah mna ndzonilandela ngayo keep nhe "
Me:"Okay masihambe"
Siye sahamba sehla ngestairs sadlula efront kwabe kuhleli uNdura nomnye ubhuti endngamaziyo ndiye ndambulisa nje saphuma noLufefe saya ngapha kweyard emotwen kaSaneze waphuma uSaneze waphuma
Neze:"Molo sbalie "She pointed at Lufefe
Lufefe:"Yeah NeZz uright"
Neze:"Ndigrend wethu wena"
Lufefe:"Same"
Neze:"Ugqibele nini ubona uDisco"
Lufefe:"An hour ago kanti wena uhambe engekho"
Neze:"Yeah bemdngazo linda yena kalok asitshatanga kalok"
Lufefe:"Ohh akhongxaki phof"
Mna bendfaka ibags ebootin kodwa ndiye ndamjonga ngok abuza uSaneze lombuzo unsure emoticon .uSaneze uye wajonga phantsi then she cleared her throat Ndavala iboot then I interrupted them coz uSaneze bendimbona ukba uxakwe kuphendula 
Me:"Hey singahambani"
Neze:"Utsho ukba singahambani"
Lufefe:"Kalok lomntu unemoto what akakakwazi udriver yabo"
Neze:"Oh kalok makayishiye uzobuya ayithatha xa ekwazi"
Lufefe:"Mna bendfuna ihlale kuye"
Neze:"okay akhongxaki wena uzosilandela ngayo morc"
Lufefe:"Yeah "
Neze:"Okay masihambeni"
Siye sakhwela indim noSaneze salinda uLufefe wayongena endlini then waphuma waya egarage waphuma edriver lemoto yam smile emoticon sahamba Lufefe followed us ngalemoto Sade sayofika ngakulendlu inkulu yavuleka igate sangena
Me:"Mntase yilendlu?! yakho lena"
She nodded darm I can't believe that ukba yiyo nyani inkulu for uba ingade ibeyeka Saneze they parked the car's in the garage saphuma noLufefe waphuma
Lufefe:"Wow! NeZz hayi sbarrie uyakwaz uyisebenzisa ingqondo ndiyavuya umfazi wam enosisi onje ngawe"
Neze:"Ha hay... akhokuthini kuyanyanza ndiyisebenzise and ayincedi into yoba sihlalisane namadoda ngoba xa uhlalisana kuzofuneka ibhatele ngebhentse nawe uyayiqonda morc skhulu"
Lufefe:"Ha ha... eish wena NeZz. yeah ndiyakuva"
Neze:"Ha ha...injalo ke masingeneni "
Ndiye ndakhupha ibags ndabanika sayongena ngaphakathi endlini Wow! Ibinento yonke efront hayike siye sayizula ine seven room's yuh bendivuya nyani grin emoticon ndineroom yam nam ndiye ndaparkisha impahla zam kakuhle eroomin yam uLufefe wabe ehleli nam uSaneze ebeseroomin yakhe
Lufefe:"Ndcela undfounele xa kukhona into oyidingayo baby vah "
Me:"Ok"
Lufefe:"Yeah mandinishiye ingxaki ikhona iwei endiyileqayo yevah"
I nodded then he kissed me wandnika iikeys zemoto wahamba... heeh smile emoticonndiye ndaya eroomin kaSaneze ndafika ephana uSaneze elungisa impahla zakhe ewardrope(in) bendizibuza ukba imali yegroceries ukba soyifumanaphi coz kwayena uSaneze akasebenzi 
Me:"Hey ke sisters ithini into yemali yegrocery soyifumanaphi ngoba I'm sure ukba lemali ubunayo iphelele kulendlu"
Neze:"Don't worry ngalokho uOdwa undizame ngomsebenzi klacompany yakhe" squint emoticon
Me:"Ngumsebenzi onjani lowo" unsure emoticon
Neze:"Ndzobayi P. A "
Me:"Oh okay "
Neze:"Iclean iUniform yakho"
Me:"Hayi"
Neze:"Hambo zihlamba kalok ubuye wenze ihomeworks ukba unazo ndzobe ndipheka mna"
Hey ndenza njalo nam. 1 month later ngok izinto bezindihambela kakuhle bendkwazi nodriver ngok zange ndisokolise ndavele ndakwaz fast but bendingayidrive xa ndisiya eskolwen kodwa xa ndsiya kwenye indawo bendiyiqhuba. kodwa into bendfuna uyazi kukuba uSaneze uwufumene njani umsebenzi kuOdwa and uSaneze noDisco baye bohlukana ndingaz ukba bohlukaniswa yinton . kwafumaniseka ukba uAyanda uyaxoka andigxothwanga ekhaya and ke umakhulu ebesithi iyamkhathaza lento ka'Ayanda. Eskolwen besibhalela uJune ngok kodwa this day bekufriday besigqiba ubhala...siye saphuma iskolo ndahamba noYolanda ichommie sabe sijonge endlelen egodukayo save sincokola ezondaba zibandayo nechommie yam hayike uYolanda ndamxelela konke about uAyanda indodakhe but ke bekungacaci ukba yena ukwicala likabani bekukho lemoto ihamba ecaleni kwethu eyiJeep yama saqhubekeka nendlela nochommie bendsonqena nonyeka
Yolanda:"Chommie lobhuti uphuma kulamoto uza kuthi masimlinde" Ndabe sendisiva nale voice ifamiliar isithi"Minentle ndcela undilinde"ndanyeka gasp emoticonnguOdwa ndakhe ndama ndamlinda bendfuna ukuva ukba uzothini 
Tar'Odzy:"Hey niright girls "
Me:"Yeah siright wena unjani "
Tar'Odzy:"Ndimoja. oh Ndithe mandinganidluli'nje"
Me:"Khona uba ubusidlulile bekuzokwenzeka ntoni "
Yolanda pinched me 
Tar'Odzy:"Tjoe! yaphoxwa morc umntu apha nhe .hayi babygirl its just nje I missed you and bendcela undiphe inumber yakho coz USaneze akafuni tuu undnika lenumber uthi mmandizicelele apha kuwe "
Me:"Yuh sorry bhutiza andzukwazi ngoba mntuwam if angafumanisa ukba bendkunike inumber angethandi"
Tar'Odzy:"Minentle uvele waqonda ukba mawundikhuphe engqondwen yakho kodwa intliziyo yakho ayivumi"
Me:"Heeh hayi andiyazi kele uyithethayo mna and intliziyo yam ayicingi nocinga ngawe suziqhatha keOdwa okanye yilento wandinceda ucingba ndzohlala ndicinga ngawe huh?"
.
Guys I know it's short ndzozama ufaka enyi'insert late there's something went wrong ngok.

Read More

Wednesday, December 30

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 40

Insert 40
.
Ah uLufefe uvele wakhupha iphone yakhe after egqibo'kwenza olonyala lobulala umntana'bantu ngelahlobo, wayicofa then wayibeka endlebeni umane endijonga
Lufefe*Ex Ndura khawuze apha kum edladleni ngok,ngok bhuda'yam khawuleza#...He hung up ndajonga kuNande sies! yoh inesbindi lendoda rhaaa. Ndiye ndamshiya apho ndanyuka ngestairs ndayongena eroomin kaLufefe ndazibamba intloko ndazibuka kwi'mirror kodwa'ke uNande andimsizeli ncam.uLufefe uye wangena ndisazijongile espillin wasondela kum wandi'bamba'bamba and he kissed my neck ndajika ndamsusa kum ndamjonga
Lufefe:"Enhle Yinton ngawe ngok?"
Me:"Lufefe ubulele umntu kodw uActor ingathi akwenzekanga'nto"
Lufefe:"Mxm ubufuna ndithi enkosi kulamntana ngalento andenze yona huh?"
Me:"Hai kodw lendlela uyiyo. awunangxak ingath awukhathali eish andaz ukba mandithini"
Lufefe:"Oh wena ubufuna ndiphaphazele ndifane nemoffie enxiba ihigh heels. Jonga undijonge kakuhle mna andiyobharru"
Me:"Mxm"
iPhone kaLufefe iye yakhala ebefownelwa uye wayibamba waphuma eroomin ethetha nephone yoh bendngafuni mna uphindela downstairs ndiye ndakhwela ebed(in)... Ndiye ndeva abantu abangxolayo ndasukuma ndaphuma eroomin ndahla kancinci ngestairs ndama ndabajonga ibinguLufefe noNdura,Disco baye baphakamisa umzimba kaNande bebewu'fake eplastikin baphuma nawo ndabalandela soze ndishiyeke ndedwa kulandlu kalok uLufefe umane endijonga ngok ndisemva'kwabo ndibalandela. baye bawufaka ebootin yemoto lomzimba
Lufefe:"Baby siyahamba ngok"
Me:"Ok mna ndzoshiyeka nabani kanene"
Lufefe:"Haibo wedwa kalok baby"
Me:"Yoh soze ndikwazi iworse kusebusuku ngok Lufefe"
Ndura:"Hasuka suxoka kusekuseni ngok"
Me:"Nguban ixesha"
Ndura:"Half3am noko sekuza'bamhlophe and uNande akazukuporhela ngoba ndiyabona ucingana nezowei zofikelwa sisithunzela"
Me:"Mxm Lufefe shiyeka nam wena or mandihambe nani mna"
Lufefe:"Hayi andzukwazi mna baby"
Disco:"Makashiyeke noNdura lomntana"
Ndura:"If sihambe naye majita ikhona ingxaki apho"
Uye wazihleki'hlekisa uLufefe
Lufefe:"Uyaphambana wena. Shiyeka naye lomntana ndiyakucela skhokho"
Ndura:"Ok sure majita"
Baye bakhwela uDisco noLufefe bahamba sayongena endlini noNdura siye sacleaner lamanzi ebechithekile negazi lalentombi [Hey! Kodwa Nkosi yam ndizidibanisile nezinto and kuzofuneka ndizimele ngokwam ez'ba ebesetshilo uNande ukba uYesu unceda ozincedayo]siye sagqiba sekuyela ubamhlophe phandle sekuphuma nelanga uDisco noLufefe ababuyi. Ndiye ndahlamba ebathroom uNdura ebesefront ebukele iTV. ndagqiba ndathambisa and brushed my teeths and combed my weave then wore my black high-waist jean neStomach-out ndathwala iStraight-cap ndanxiba iAllstar-converse ndafaka lipstick ndamhle kalok uSaneze umntase ebethe uzozondi'thatha namhlanje kengok ndfuna afike kudala ndiready and andifuni kemna uhlala noLufefe the way akhohlakele ngakhona iyandoyikisa kungcono ndimane ndim'outela ndiphinde ndigoduke. Ndiye ndaya efront uNdura ebelele
Me:"Yewethu khawuvuke. Ndcela ufownele uLufefe umbuze ukba baphi ngok. Yebana kutheni kwabetha elixesha ababuya"
Ndura:"Eish bendsaphupha kamnandi kanjan. Ezizbhanxa zizobuya sungxama coz ikude lendawo baye kuyo. Ndayaz"
Me:"Heeh hayike ngok. Kanti ebengatshongo ukba bazobuya ngok ngok"
Ndura:"Hasuka ebeku bambekisa ebengafuni uqumbe"
Me:"Mxm caba ndiyathanda uqumba nhe"
Ndura:"(He shrugged)Khawuzame ikhetharing kalok"
Me:"Ok ndzopheka irice nenyama ke"
Ndura:"Thats right. Wenze neziwei zakhona zimnandi ufake konke ma'an i'm igcwele icupboard yalapha coz yey lomntu wakho uyatya straight"
Me:"Ungalingi uqhele umntu wam wena"
Ndura:"Peewu! Yathanda ubaserious kanjan. Khawuhambe uyopheka utsho ngobubi ingathi uyimfene yango1818 " undiqhela kakubi kodw kelo. Ndiye ndaya ekitchen ndapheka ndakhawlezisa ngoba lo unguNdura ebengxamile ndiye ndagqiba upheka ndaphaka ndaphakela naba bebehambile bangafikiyo. Hayike satya noNdura efront
Ndura:"Hmm upheka kamnandi"
Me:"(I faked a smile and said) Enkosi"
Ndura:"Ingase nditshintshe ndithathe wena uLufefe umjita ndimnike uDieketseng"
Me:"Ngoba?"
Ndura:"Yeer akakwazi upheka lamntana nangok sinemaid ngenxa yakhe coz akakwaz upheka. Mxelele ngokwenza icornflakes neOutse qha yena"
Me:"Tjoe kunzima morc kuye"
Ndura:"Yeah injalo"
Siye sancokola'ke nalobhuti unguNdura uLufefe noDisco abafiki... My phone rang ibinguSaneze I answered
Me*Hellow mntakza#
Neze*Hey sweetie ndisendleleni eza apho ingath ngewulungisa#
Me*Ahh haibo kwase kuseni apha#
Neze*Ewe wethu ndifuna uDisco afiki ndimkile apha ngoba ingathi ufuna undilawula ntombi#
Me*Oh ok ndzobona ngawe#
Neze*Mncwaah bye mntaks ndzobalapho kwangok#
She hung up. Tjoe ndabeka loplate apho ndaya eroomin kaLufefe ndaakhupha impahla zam ndaparkisha ndagqiba ndaphuma nazo eroomin ndehla ngestairs tjoe andothuka ndadibana noLufefe enyuka wama wandijonga nam ndama
Lufefe:"Haibo uyaphi?"
Me:"Ndiyahamba"
Lufefe:"Minentle ndiyabuza kalok ukba uyaphi?!"
Me:"Ndiyohlala noSaneze endlini yakhe"
Lufefe:"Mxm uphambene wena. USaneze uqale nini ubanendlu ngok?"
Me:"Eish khawume"

Read More
Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 39

Insert 39
.
Lendoda inguLufefe oko indikhaba yade yaziyekela. uNande wabe elila inyembezi kuhleka. ULufefe uye wandijonga ndam'bamba izandla ndabe ndiguqile ndajonga phantsi
Lufefe:"Ndiyeke marn sies! Ndiyakonyanya. Awoneli luthando endikunika lona Minentle?"
Tears were rolling down my cheeks and I was sniffing. Yonke lento yenzeka ezinzulwini zobusuku I hated uLufefe ngondbethela into endingayenzanga ndazixelela uba ndizohamba ngok kusebusuku
Me:"Nawe ndiyeke ndigoduke"
Lufefe:"Ugoduka uyaphi?"
Nande:"Yewethu kuthen uzixakekisa ngalomntana uthakathayo. Myeke marn ahambe"
Lufefe:"Khawume marn wena Nande"
Nande:"Jonga ungalingi undinyele Lufefe vah. Awundiva ukba ndithi yeke lomntana ahambe"
Watsho eshwabanisa uLufefe ngeT-Shirt
Lufefe:"Haibo Nande kalok ndithandana naye lomntana so ndinelungelo lombuza namphi umbuzo iworse anditsho ukba makangahambi ndiyabuza uba uhamba uyaphi"
Nande:"Kengok uyandiva ukba mna ndithini?(uLufefe uye wavuma ngentloko)Yewethu sukuthi uyandiva kodwa awundiva ndithi kuwe makahambe lomntana apha ngok"
Lufefe:"Ok"
Yebethuna bendingayi believe kelena into yenziwa nguNande kuLufefe uvele nje amshwabanise ngempahla angcangcazele.
Lufefe:"Minentle hambo chitha lamanzi ngapha kweyard ubuye uqoqoshe yonke impahla yakho umke apha nx!"
uLufefe uye wanyuka ngestairs esiya eroomin yakhe ndashiyeka noNande kwelakitshie uNande wabe eqhwaba izandla ehleka lonto ebendenza umsindo ndiye ndosula inyembezi zam ndasukuma xa ndizothatha lembiza inalamanzi amnyama nelizamiso limnyama uNande wandibamba izandla
Nande:"Yey! Ungakulingi kutheni ingathi ufuna undisokolisa nje. ngok sendigqibile wena ufuna uchitha esindikwakhile ndakusokolela"
Ohh ndiye ndabona ok ukba kwachitheka lamanzi kuzophela yonke lento uNande ebeseyiqalile ngoba kuyacaca ngok uLufefe wenziwa ngalamanzi (Khumbula kalok ukba uNande ngulo ebezamisa lambiza kuba efuna uLufefe ave ngaye phof ebesitsho ukba ufuna ave ngaye phof ethetha nembiza enamanzi amnyama)
Me:"Kalok uLufefe uthe mandiyowachitha kuba kalok wena uthi ndim ebesenza lento nhe? Kengok kuthen ungafuni ndiyowachitha. kanti ayindim umnikaz walamanzi"
Nande:"Shhh mamela ntombazana encinane. Yimina ibozza la ngok. And kubekhe wayithi vuthu komnye umntu lento ibisenzeka apha unganyileyo. Hamba uyoparkisha impahla zakho uzohamba lamanzi azohoywa ndim"
Eh ndiye ndamjonga ebusweni uNande ndaphinda ndajonga lembiza heeeh kucacile morc if ndichithe lamanzi zonke izinto zizobuyela esimeni sazo uLufefe akazuva ngamntu uzozisebenzisela ingqondo yakhe. Ndiye ndaphusha loNande wabhekela egxadazela ndachitha lamanzi ebekulambiza kwamanzi ikitshie ayophumela efront coz ebemaninzi uNande wasothula isikhalo
Nande:"Yoh!!! Minentle yinton lena ingaka uyifuna emva kwam yinton mntanandin undisokolisa kangaka ahhh!"
I smiled kwabe sekusiza uLufefe eshoutisa
Lufefe:"Ah! Kwenzeke ntoni kengok apha"
Nande:"Yilenja yomntana uyifuye kulomzi wakho lena eish nkosi yam"
uNande uye waguqa ewabamba'bamba lamanzi ekhala uLufefe oko elost ejonge kuNande ingathi umangekile wabe ekhamisile
Me:"Yoh mandiyo'parkisha impahla zam"
Lufefe:"Whoa whoa uyaphi"
Me:"Kalok undigxothile and wandibetha wava kuwe yuh sana andinabhongo so ke ndiyahamba"
Lufefe:"Hayi hayi! Mna ndibethe wena ndikubethela ntoni na?"
Me:"Tjoe ndikuncamile wena noba unemental disturb ngekhe kalok umntu alibale into ebeyenza ngok ngok okanye uyazenzisa into yenzayo wenza mna sdenge yuh undibethile ke shame jonga'apha ndcela nonwabe neligqwirha lakho linguNande yeva"
Lufefe:"Nhanha ixolo marn ndiyakucela torho ungahambi bendishiywe ngumsindo and kungona ndiyithalayo lewei ezingqondwen uba nguNande ebesenza lento apha and myeke ndfuna akhale onele ndizomgqabhuza intloko for undenza lento sies!."
He hold my arm I looked at his hand ndaphinda ndamjonga emehlweni ndajonga kuNande wabe engayekanga ulila wabe ethetha izinto ezingavakaliyo mnk!
Me:"Uncedwe ndim ke ngoba ndichithe lamanzi wakhe phof nzima ngoba ebengavumi. ubusewusiva ngaye.caba listrong eliyeza"
Lufefe:"Yeeer ndim lowo haibo yenzeka njani nale weyi uNande zange ndamthanda kodwa Hey ndithe xa ndingena kuleyard yam ndambawela fast ndacinga ngaye yangase ndimlale ngok. Hayi ndiyabona ngok ukba bendise'tyenziwe nakanjan. Nx igqirha lam lalithe soze ndenzeke neks njena. Yiya eroomin yakho Minentle yeeer! Lomntana uyandinyanyisa"
Watsho ekhupha isbhamu esinqeni wandisusa ecaleni waya kuNande wamkhomba ebuswen
Nande:"Oyhini Lufefe ungayenzi lento. Khandixolele bendisenziwa luthando. Lufefe ndiyakuthanda baby kakhul ndiyacela ungandibulali"
Lufefe:"Kengok xa ndingakufuni wena yaqonda mawundi'thakathe huh?"
Nande:"Lufefe kalok ndenziwa luthando. Minentle khawuthethethe noLufefe angandibulali"
Me:"Hasuka uyakuqobisela sude ubeserious lomhlobo"
Nande:"Hayi! Minentle nqanda. Ndiyamaz uLufefe deep uzayenza lento khawenze Minnie please!!!"
Ndiye ndothuka ngenxa yesithonga ndavala amehlo ndaphinda ndajonga Ah! nguNande udutyiliwe nguLufefe. uNande ebelele ngomqolo ibullet ingene ebunzi Yey!

Read More

Monday, December 28

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 38

Insert 38
.
Ah lentombazana inguNande yawavula amehlo. Whoaw wothuka umntu xa ebona mna
Me:"Ucinga uba wenzan nawena. Huh?" lonto bendiphole apha entloko. Ndazxelela ukba ndithole ichance yomgxotha loNande
Nande:"Mxm wena ubuzothini apha"
Me:"Mamela'apha kegqwikazi. Andifuni ndibe ndithetha nawe into ende vah. Ingathi ngewuphendula ndingekaku khabi, ndiyakusizela coz i'm sure uLufefe akazuyithanda lento"
Uvele wahleka uNande wasukuma wasondela kum ndamjonga
Nande:"Its too late nhanha utsho sendigqibile" ndiye ndamfaka impama
Me:"Qoqosha konke okwakho sathanandin ndingeka'dali ingxaki ngawe"
Nande:"Heeeh yemtanam uyothi izinja ziyaluma kanti uzitsala ngemilebe.ndzok
unyisa mna uyandiva"
Me:"Yeeer uyandicaphukisa yazi. Hamba Nande marn! Phuma!"
Bendinomsindo ndabe ndimphusha wabe ejonge phezulu ngalomehlo akhe makhulu wawajija amhlophe encumile . Ndivele ndanovalo ndoyika ndamshiya apho ndaya efront emnyango bekutsixiwe iskhiya andisiboni ndajika yoh uNande wabe eqhwaba izandla esiza kum. Wafika wandikrwitsha klamnyango ndaqonda mandivele ndilwe kwesislingo. Bendijijisana nawe ndiye ndawakhupha onke amandla wam ngenxa yoloyika ndamohlula wawaphantsi ndakhwela phezukwakhe ndamkrwitsha kakhul wavele wakhamisa akakwaz nothetha bendifuna umhlaba qha imila isekitchen and andifuni aphuncuke coz uzondenzela ingxaki landlela ebengayo hayi ayincumisi tuu. Oko ndiphezukwakhe akade aphelelwe ngumphefumlo tuu lahamba ixesha lomntu usazidlikiva
Nande:"Ok Mi...ne...ntle ndi..ce..la undi..ye..ke ndi...ha...mbe" Ebephuma inyembezi ndabe ndimqinise intamo ebengakwazi nothetha kakuhle
Me:"Rhaaa bitchikazi uzondazi nx!. Uzotsho ubhadle ndifuna uLufefe afike ungumntu owafayo sdengendin"
Tshin bendingasoze ndimyeke kalok angathi ndasomyeka azidalele apha kum. Kuye kwakho lomntu uvula icango ndajonga wangena. Yes!!! IbinguLufefe
Lufefe:"Yeeer! Lomntana Minentle wenzan!"
Uye wanditshova ndasuka. uNande wabe ekhohlela uLufefe wam'bamba tshin lento inguNande ide izenze usizi yathincaaa kuLufefe ilila haibo yazi uyandicaphukisa
Me:"Lufefe lentombi ndiyibhaqe..-"
Yeeer! UNande wandihewula ndisathetha
Nande:"Baby eligqwirha linguMinentle ndilibhaqe ekitchen libiza igama lakho phezukwe bhekile wabe eyizamisa strong. yoh! Uncede ufike ebesithi lisuku lam lokugqibela eli uzondbulala"
Yoh ebeyilila into uNande ude abenesingqala yoh yoh! Zange ndanomsindo ngelahlobo kuthen lento azoyibhekisa kum ngok kodwa nguye umntu ebesenza lanto kwela kitshie. ULufefe uye wandijonga enyanye ebusweni
Lufefe:"Aibo Minentle yinyani leyo?!"
Nande:"Ewe Lufefe ndinayo neproof yalonto masisukume ngok uyoyibona"
Me:"Haibo! Nande kuthen nangok ntombazana wayiwisela kum yonke imisebenzi yakho "
Lufefe:"Yey! Makuyekwe uthethwa ngok masihamben sobathathu siyobona lewei"
Nande:"Yeah akafuni uyibone kuba uyayiqonda"
Argh baye basukuma bahamba nam ndabalandela sangena ekitchen uLufefe wabeka izandla entloko ekhuzaaa
Lufefe:"Lamanzi amnyama kangaka ngawothini Minentle"
Me:"Ungandbuzi mna. Buza nanku uNande ngoba nguye umntu endimbhaqe ezamisana nalembiza"
Nande:"Soxoka'mloyindin nguwe umntu obelapha ndiye ndavuka mna ndeza apha kuba ndisiva ingxola yakho. Yafuna uyazi Lufefe ukba ibisithini?"
Lufefe:"Ewe marn! thetha konke Nande"
Me:"Heeeh ungakhe ulinge Nande undenzele lonto mna andithi nguwe umntu ebebiza uthando lukaLufefe kulembiza kuba ufuna akuthande futhi ave kwangawe"
Lufefe:"Hey hey! Ningalinge nindenze isidenge senu nobayitwo siyavana otherwise ndzonikhaba"
Nande:"Lufefe ndijonge. UMinentle akalunganga tuu kamnandi nawe umbonile ngoku ebekhwele kum efuna undibulala wena wanceda wafika ndatsho ndasinda kweligqwirha"
Lufefe:"Heeeh Minentle uligqwirha"
Watsho esondela kum uLufefe eshwabanise ibunzi ndajonga ecaleni coz iyandicaphukisa lento yaloNande and uvele wabaserious ebuswen uNande nabanina ebenomthemba
Me:"Ungandigezeli Lufefe ndcela ubhekele kum ngoba andzuthetha tweenty mna ndibe ndiphikisana nesislingo singuNande and ndiyahamba mna ukba akahambi ngoba soze ndihlale negqwirha mna"
Nande:"Elona gqwirha nguwe lo. Naku kucaca ukba ulilo nyani unentloni ngok ngoba ubhaqiwe msunu"
Me:"Yentombazana caba andikukrwitshanga kakhul nhe"
ULufefe uvele watsho ngempama kum ndazibamba isidlele ndamjonga
Nande:"Ha ha... Yuh hayi shame hamba mntanomntu ndingeka mncedisi uLufefe"
Me:"YeLufefe undbethela ntoni "Ndatsho ndimjonga tshin yazi undenza umsindo and ibingase ndiphindise ngok ngoba andiyaz lento andibethela yona marn!
Lufefe:"Awukawu'phenduli umbuzo wam. Ndithe ngamanzi wothini lana huh?!"
Me:"Buza kuNande fondin nguye umntu ebezamisa lamanzi"
Nande:"Hayi hayi hayi! Khawohlukane negama lam mntanandini. Wena Lufefe betha lento ngok futhi(uLufefe uye wajonga uNande wangathi ngumntu omkelwe zingqondo)Lufefe?!"
Lufefe:"Mhh?"
Nande:"Awundiva ukba ndithini"
Lufefe:"Ndiyavakuva"
Nande:"Ngok umelentoni. Ndithe betha lomntana"
Watsho emtshovela kum Eh! uLufefe wandijonga Ah wanditshova ndawa wandibetha ndakhala yoh wahleka uNande

Read More

Tuesday, December 22

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 37

Insert 37
.
Saneze hung up. ULufefe ebendijamele
Me:"Usuke wathini nha uAyanda. Lento esenza lento kum"
Lufefe:"Minnie baby ndicela ungazihluphi ngalento ka-Ayanda. Ndikhona mna ez'ba senditshilo ndzokwenzela yonke into oyindingayo because ndiyakuthanda girl"
Me:"Phofu ke andimsoli nganto ngoba kwasekuqaleni zange ndathandwa ngabantu basekhaya"
Tears rolled down my cheeks. Lufefe hugged me
Lufefe:"Andithandi ukubona unje yazi(Ndiye ndamjonga uLufefe wabe endosula inyembezi) yeka ezinyembez baby please. Yazi ikhona into endikuphathele yona"
Me:"What is it"He smiled
Lufefe:"Landela mna wena uzoyibona" He hold my arm wanditsala ndamlandela sadlula efront wabe uNande etshayela wothuka wasijonga
Nande:"Yeheniboh! Ndiyadikwa kemnake.xa kuzothi nditshayela kube kukho abantu abadakisayo emva kwam"
Lufefe:"Nande(Uye wazihleki'hlekisa uLufefe) ixolo marn" Saphuma safika ngakwigarage uLufefe wayivula sangena uhmm bezintle imoto bezipha
Lufefe:"Yeah nantsi itransi bendiyithenge kleveki iphelileyo ndcinga uba iright for wena or kanjan and amacherry athanda uqhuba eziwei?" He pointed Red'Polo'Viva
Ah can't believe ukba uyinika mna nyani lemoto lomntu
Me:"Kengok uzama ukuthi uyinika mna lemoto or?"
Lufefe:"Yeah yeyakho and yayibona incinci kamnandi for wena"
Me:"Ouh baby thanks!" I hugged and kissed him again and again kodwa kuyo yonke lonto bendingekho happy lomhlobo
Lufefe:"Ndzokubonisa ngomso uyidriver nhe?"
Me:"Tjoe ingase ndiyiqhube ngok. ingathi ndiyazibona sendiyiqhuba"
Lufefe:"Ha ha ingath ndiyakubona nam. kodw ke ungacharmmie ngalemoto kwezintwana otherwise"
Me:"Hayi kewenake uyayithanda imbeko"
Lufefe:"Baby andifuni udeleleka kulabantwana bageza kangaka"
Kuye kwama enye imoto egatin kwaphuma abanye Oobhuti abayitwo bangena eyardin sabajonga noLufefe
Guy1:"Ex bhuda yam"
Lufefe:"Nazi intwana zam. Zithini majimbosi"
Guy2:"Moja bro"
Lufefe:"Ohh nibekwa yinton apha"
Guy1:"Ei bhuda yam sizishaya ngophanda ipound klerhuzu work" Lufefe looked me then he cleared throat
Lufefe:"Ok majita. Minentle ndcela ube ufaka impahla zakho kwiwardrope"
Me:"Mmhk " Ndiye ndayongena endlini Eh! UNande ubusy apha ulungisa isofa ingathi yimaid yalapha ndiye ndamdlula'nje ndaya eroomin kaLufefe ndabeka impahla zam kakuhle nencwadi zam then ndangqengqa ebed(in) ndafunda incwadi zam ndakhe ndazixelela kesana. Kemnake ndingumntu obaserious xa eseskolwen once ndaphuma ngapha kwegate yeskolo andiphinde ndiziphathe incwadi coz ndingulomntu unobomi obungaphumliyo. Caba ndiye ndalala klabed ndivuswe nguLufefe bekusebusuku around 20h00
Lufefe:"Yazi oko ndikubukele apha baby ngok uleleyo"
Me:"Heeh undivuselani kengok"
Lufefe:"Lomntana uphekile pha. Yizotya"
Me:"Whoaw hazba kukutya okunjani oko"
Ndiye ndaphuma eroomin noLufefe saya ekitchen wabe ephaya uNande esitya sahlala around the table uNande wasinika ukutya wabe endijonge ebusweni uNande ngok andinika leplate ndaqonda soze nditye ukutya kwakhe kalok bahlala batya kebona bemane bendijonga and ibingathi awufiki loMonday azohamba loNande ngoba ingathi ungxamele undidika
Lufefe:"Kutheni Minnie baby awatya?"
Me:"Ndinaar man ingase nditye into enje ngeyoghurt"
Lufefe:"Ikhona efridgen"
Me:"Ok"
Nande:"Hehe ha,a zange ndaxakwa nkosi enofefe. Minentle ndcela uve itaste sisi kumnandi okukutya sisi kuzophelisa obunaar unabo. Uzoboqoka apha if ulibele kuziphakamisa kesisiza"
Me:"Hayikuba ndiyaziphakamisa Nande. Its just nje elivumba lalokutya litsho kakubi. Apha esifubeni"
Nande:"Ha ha yuh sundichaza mntanandini.ingathi ngewuzi'qhelisa kwangoku okukutya kwam ngoba usezophekelwa ndim"
Eh! Hayike ngok ithini nalento ayihambi kanti lesh!t monday ndiye ndajonga uLufefe ndaphinda ndajonga uNande
Me:"Uyahamba ntombazana monday kalok ayikho njalo nalento Lufefe?"
Lufefe:"Yima baby ndicacise lento bendizoku xelela ngomso but ke mandikuxelele ngok coz ijampile.okay lewei inje.lamntana kaMagaba simjikile kuba uNande edinga umsebenzi so ke uNande uzosose ebeyimaid yalapha"
zange ndayiva. umntu aqeshe isdala sakhe. ehlala necherry yakhe. lento yenzeka endlini eyiOne
Me:"Rhaaa Lufefe ayombadlo leyo. wena xa ucinga iright?. andzumelana nalentombazana mna ngoku uyibonayo uba ayinasimilo"
Nande:"Iyeah Ha ha ayisengo'msindonje yuh khawutsho uphinda sana lonto umhle xa unomsindo"
Yeeer! yazi ebendicaphukisa uNande. ndiye ndasukuma ndakhupha iyoghurt efridgen
Me:"Lufefe! Ndcela undilandele"
Ndiye ndanyuka ngestairs wandilandela uLufefe wabe ethetha nephone. Sangena eroomin. Lufefe went through to his drowars wakhupha igun wayifaka esinqeni
Lufefe:"Ndiyahamba mna ngok ndcela uthethe lento undibizela yona"
Me:"Uyaphi"
Lufefe:"Espani kalok"
Me:"Ohh hamba ke ndzoxelela ubuya kwakho"
Uye waphuma ekhawlezile. Ndiye ndatya iyoghurt yam ebed(in) ndalala..ndavuka nje ebusuku ndilambile.ndavuka ndaqonda ekitchen Eh! uNande wabe eguqe ngamadolo ecimele ezamisa amanzi amnyama asembizeni
Nande:"Lufefe Ungowam! Uzova ngam! Uthande mna!. uthixo unceda ozincedayo ijah kusemhlabeni apha abaleleyo bavuswa ngabahleliyo"

Read More

Sunday, December 20

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 36

Insert 36
.
Ibindoyikisa kelendoda inguLufefe the way ebenomsindo ngayo. his eyes were unfamiliar and no-Odwa ebebonakala uba uyamoyika uLuh
.
Me:"Lufefe lomntu wandiceda and ndisaphila ngenxa yakhe so kufanele ndizombona, andithandani nalomntu qha bendizombona ndcela uyeke ube uzistressa"
.
Lufefe:"Oh funeka ndincume xa undibhanxa. Minentle akhonto ndingayaziyo ondifihlela yona wena. lomntu wakho ubulele umntanam wena uyaphinda uzombona. unjani mntanandin huh! Uyayisebenzisa ingqondo mhh?. Ndizama unceda wena apha ngoba ngenye imini izofuna ubulala wena lekaka yomntu and mandiyeke uphendulana nawe yevah"
.
Lufefe looked straight on my eye ndajonga ecaleni
.
Odzy cleared his throat
Odzy:"Lufefe bro ok andizuphinda ndikuhluphe ndiyaxolisa ngobulala ingcosi yakho mfethu. Yeah kudala ndizama ukunohlukanisa but kucacile uba ndiyadlala jah ndiyavuma bendimthanda uMinnie kodw ke akandi deserve. I'm done with this ndcela undixolele Minentle ngento endiyenzileyo nawe bro"
.
Lufefe:"Mxm noba ucinga ndivalekile nhe?. Minentle hamba!"
.
Me:"Lufef..-"
.
Lufefe:"Heyi! Ndithe hamba nx. Ndura mfethu yise uMinnie kwam lena sodealer nayo noDisco"
.
Ndura:"Okay sure"
.
Me:"Lufefe ndcela ungenzi into embi apha torho"
.
Lufefe:"Utsho uba ufuna ndikukhabe ngoba ndithe hamba"
.
Yoh mnk! Ndiye ndaphuma bendngafuni ube ndixabana noLufefe ndiyamthanda kakhul kodw kuzofuneka ndiyeke umqhelisela coz uzondixhaphaza qha ndiye ndazixelela uba mandibe ndimyeka okwa namhlanje. Siye saphuma esbhedlele noNdura sakhwela kwimoto kaLufefe. Ndura drove
.
Me:"Bazokhwela ntoni OoLufefe"
.
Ndura:"Ikhona itransi kaDisco pha"
.
Me:"Ohh khange ndiyibone. Ndcela undigoduse Ndura marn"
.
UNdura uye wandjonga
Ndura:"Andzukwazi coz lomjita uthe ndikuse kwakhe"
.
Me:"Hayike ngok mna ndfuna ubhala ihomeworks zam and oko bendiphayana izolo"
.
Ndura:"Uzozenzela pha ihomeworks coz yonke into yakho ipha kwaLuh"
.
Me:"Intoni? Ziye nabani pha" (Confused)
.
Ndura:"Eish ndcela uyeke undibuza girl uzobuza kumntu wakho"
.
Eh hayi mayb uyaxoka lo. Siye safika kwaLufefe saphuma emotwen kwabe sekufika enye imoto yama egatin kohlika uLufefe uNdura waya kuyo ndama ndalinda uLufefe waqale wathetha noNdura then uNdura wangena klamoto yahamba uLufefe weza kum wandidlula eyongena endlini
.
Me:"Lufefe yinyani lento ndiyivayo"
.
ULufefe uye wajika wandijonga
.
Lufefe:"Eyiphi?"
.
Me:"UNdura uthi izinto zam zilapha"
.
Lufefe:"Yeah uzohlalapha coz ibags zakho ndijulwe ngazo nguAyanda esithi akazuyimela lento yakho yohlalanje utye imali yakhe ngoba abayithumeli imali abantu bakowenu phof khawungene siyixoxe apha ngaphakathi lento yakho"
.
Mxm bendingayi'believe lento ithethwa nguLufefe into bendiyifuna kubona ibags zam then ndizobane sure uba ndigxothiwe siye sangena noLufefe kwabe kukho uNande efront ehleli ecouchin esitya Pilchard neRice uye wasijonga
.
Lufefe:"Uhmm uphekile"
.
Nande:"Ewe kalok ngumsebenzi wam nje lowo and uMagaba uthi wena uthanda irice so nam ke ndiqondile uba ndipheke yona"
.
Lufefe:"Okay"
.
Nande:"Ndikuphakele"
.
Lufefe:"Hayi ndigrand mna"
.
Uye wajonga kum uNande ngeshorrie
Nande:"Wena sisi ndikuphakele"
.
Me:"Uxela mna"
.
Nande:"Ewe chin wena ukhona omnye umntu ongusisi ombonayo apha endlini ngaphandle kwakho"
.
Yazi bendingekho ready for lento kaNande bendfuna ukwazi lento yenziwe nguAyanda
Me:"Nope ndihluthi nam"
.
Nande:"Mxm okay"
.
ULufefe ebesendishiyile pha efront eye eroomin yakhe ndiye ndanyuka nam ukuya eroomin yakhe ndangena Eh! Nyani nazi ibags zam apha phezkwe (bed) neschool bag nencwadi zam khange ndibe ndibuza I decided to call uAyanda He answered after a while
.
Ayanda*Hello!#
.
Me*Hehe Ayanda ithini nalento ndabona ibags zam komnye umzi#
.
Ayanda*Voetsek marn! Wena andfuni phindi ndikubone apha ekhaya vah. Nx! Ningamahule gqithi sendimxelele notata'Omkhulu ngalento yenu and kwayena akanangxaki futsekha ndingaphindi ndikubone apha ekhaya#
he dropped the call ndashiyeka intloko yam idizzy yilento ndisando yivah klephone
inyembezi zazehlela (Ouh nkosi ubumnandi bam buphelile) zange ndayilindela kelento uLufefe uye wandihugger
.
Me:"Hayi Lufefe how can uAyanda andenze lento" I said that tears rolling down
.
Lufefe:"Minentle i'm here for you and zizinto ezincane uwoya wena"
.
Me:"Hai Lufefe andiyithandi lento yoba ndiwoywe nguwe mna kuzomela ndizame icebo ngekhe"
Ndiye ndamsusa kum
.
Lufefe:"Haibo Minentle siyathandana fondini kuyanyeleka ndikuwoye xa udinga into baby"
.
Me:"Khawume ndifownele uSaneze"
.
Ndiye ndafownela uSaneze wayibamba
.
Neze*Hey mntase#
.
Me*Ndigxothiwe ngubhuti wakho kesisi kuzomela uzame icebo#
.
Neze*Hayi suxoka ukugxotheleni#
.
Me*Yile imxakileyo xa ndimbuza uthetha into engavakaliyo#
.
Neze*Yoh ha,a yinja uAyanda unedemon sozuve kalok. Thula mntaka'tata sendiyi'thengile indlu suxhala ndzozokuthatha uphi ngok#
.
Me*KwaLufefe#
.
Neze*Ok into yasesbhedlele iqhube njani kengok xa ulapho#
.
Me*Khawundi'mele wethu ngezozinto#
.
Neze*Tjoe! Ok kodw ke ndzokuthatha ngomso apho vah. ngoba kusafuneka ndithenge#

Read More

Wednesday, December 16

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 35

Insert 35
Ndiye ndaphuma endlini ndalandela uSaneze xa ezokhwela emotwen wandilinda ndafika ngakuye
Neze:"Ufuna ntoni ngok?!"
Me:"Ok ke ndiyicingile lento. Ndcela undise ehossi"
Neze:"Yuh uyasokolisa marn. Yabona ngok utye ixesha phof masihambe ndzozama ukhawlezisa"
Me:"Yeyakho lemoto"
Neze:"Ha,a yeka Disco"
ndiye ndayongena then she drove khange sincokole endleleni siye safika esbhedlele sohlika
Neze:"Nakanjan Yimoto kaNdura kelena. noba sebefikile kodw ke ndzokushiya ngoba andfuni ubonwa nguDisco apha. Unayo imali yozigodusa"
Me:"Yoh andnayo ndiyilibele kwaLufefe"
Neze:"Ina ke thatha"
Uye wandnika iR350 wakhwela then she sped off the car xa ndijika ndiyongena ngaphakathi ndabona uSamkelo esohlika emotwen weza kum ndamlinda
Samkelo:"Hey wasilahla nangok" He hugged me
Me:"Kalok ndalahlwa ngubhuti wakho"
Samkelo:"Kengok walahla nam klento yenu"
Me:"Haiwethu ikhona into endiyinxameleo ketana masingene"
Samkelo:"Haibo nawe uze kuTar Odzy" I nodded "Oh masiye"
Siye sangena ke... Babe bephuma uNdura noDisco tjoe bandijonga kakubi kanjan uSamkelo ndiyabona akabazi coz khange abahoye
Samkelo:"Haibo uyazana nalamajita"
Me:"Awaphi?"
Samkelo:"La asondo dlula ngakuthi" Ebesitsho OoNdura
Me:"Ohh hayi utshuba?"
Samkelo:"Ndbona lento nijongana kangak"
Me:"Ohh hayi andibazi ndibajonga kuba bendjonga"
Samkelo:"Wona noba ayakwaz nakanjan"
uSamkelo uye wathetha nomnye uNurse pha sayongena klaroom kwabe kukho uXolela(iBig bro kaOdwa) yabe incokola no-Odwa yoh akothuka uOdwa kwasongena mna wandijonga
Odzy:"Uhmm Samkelo kwedini uncedile uze naye" Yoh uOdwa ebendijonge kakhul
Xolela:"Heeeh! Mntanandin umenzen umntwakwethu wavuya kangak" Bendimcaphukela uXolela kalok ngulo ungazange amnqande umamakhe wabe ethethelela lantombi yayimithi umntana kaOdwa bendihlanganyela
Me:"Haikengok Odwa uthethe nobhuti andehle. Yhini ndisando ngena nje sendidibana nesgezo"
Xolela:"Whoa ixolo ke sweetie"
Me:"Mxm"
Odzy:"Khawuzondi hugger baby yuh kunini ndkukhumbula yeka ezish!t zikunyelayo kwesisbhedlele" I hugged him then kissed my cheek
Samkelo:"Haike masinishiye mfethu"
Me:"Haibo usandofika wena ngeku hamba ubhuti wakho yedwa coz sifike elapha yena"
Odzy:"Hayi bayeke baby bahambe ndfuna uhlala nawe wedwa mna"
Xolela:"Hayi Dubula ntwana thetha nemedie yakho uba ndicela uxolo masihambe wena Bullet"
Me:"Eh nguban uDubula ngok ibenguban uBullet"
Odzy:"Sumhoya lona baby uyabhuda"
Xolela:"Ha ha usalizonda nangok eligama kodw likufanele ngoba usiskolie esidala"
Me:"Ohh nguOdwa uDubula"
Xolela:"Yeah kelena intwana ngubullet" He was brushing Samkelo's heard
Samkelo:"Yabonake bhuti. Ingathi asizuvana"
Odzy:"Ndcela nide nihambe majita"uOdwa ebedikwe!
Me:"Hehake Odwa sude ubagxothe kanje abanye"
Xolela:"Yey! Minnie nguDubula lowo ungambizi ngo-Odwa uyamgezisa"
Me:"Ohh nguDubula wena ude uziphe eliphi igama"
Xolela:"Hai elam nguXolela liphelele apho"
Samkelo:"Sure ke siyanishiya ngok"
Baye baphuma
Odzy:"Mxm ulihlanya kanjan uXolela"
Me:"Lonto ingath nguwe omdala kunaye"
Odzy:"Ingxaki andizitshayi eziwei bazitshayayo mna"
Me:"Ok yinton ebangela ubelapha ehossie"He looked me"Haibo ndiyathetha"
Odzy:"Ohh marn khawume ngaleyonto. Wena wohlukene nalamjita ubunaye"
Me:"uLufefe"he nodded"hai asikohlukani"
Odzy:"Mhk uyakonwabisa lamjita"
Me:"Yeah but ke uyayaz morc nawe zikhona ichallenges kwirelationship nakanjan"
Odzy:"Ohh wena ndikwaz ungakwaz umelana nazo nje ezochallenges kengok wenza njani klomjita"
Me:"Kalok ndiyakhula ngok so ndiyayaz ngok nomatter wht kuyanyanza ngoba kuthwa ekunyamezelen ukhona umvuzo"
Odzy:"Mna wavele wandilahla nje lula kanjalo phof ngento ongekho sure ngayo ukba ubuyazi mna andilali ubusuku nemini ngenxa lomjita kukhona izinto azifunayo apha kum qha uzifuna ngawe and sezifumene ngok noba uzokulahla ngoba lakaka ayikuthandi qha ipunisher mna ngoba iyayaz uba ndiyakuthanda! Minentle ndigcwele ngawe kodw lendlela wenza ngayo yenza ndideleleke kwezintwana coz zinamabhongo okuthi zijola nemedie kaDubula!"
Me:"No marn! Suxoka uLufefe uyandthanda ukodlula wna futh undihloniphile wena! Uyakwaz nondikhomba ngegun kodw uphinde uclaim uthando and mamela! Odwa wena wandityisa iAbortion pill kodwa wandibulalela usanalwam Odwaaa! just imagine ezapain ndandikuzo Odwa!" I was crying ebengafuni undijonga uOdwa wajonga ecaleni bendimbona unomsindo i'm ebephuma inyembezi ngok ajonge ecaleni
Odzy:"Minentle lento ndiyenziswe ngumsindo and ULufefe ebengazumhoya lomntana ndiyayaz lonto ndcela undibelieve uba lomjita akakuthandi qha yena utyekisa mna"
Me:"Yemarn! Ndingakuthemba njani kodw wandityisa iAbortion pill usithi yiPainblock. Yazi ndiyazi sola ngokuza apha into oyenzayo ondongezela istress wena nx!"
Kuye kwavuleka icango kwangena uLufefe noDisco noNdura ndisalila ndazosula speed
Lufefe:"Kweqhubeka ntoni apha" Wabe enyanye ebusweni
Me:"Ndiziswe nguSaneze nam apha bendngafuni ukuza apha"
Lufefe:"Yey! Ndibhalwe bubhanxa! apha ebusweni bam?"He was Angry
Me:"Hayi"
Lufefe:"So ke thetha inyani uyeke undixelela ububhanxa nx!"

Read More

Monday, December 14

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 34

Insert 34
Eh I clapped once ndakhe ndazihleki'hlekisa ndaphinda ndamjonga loNande
Me:"Ha ha... Ingathi ngewuhamba sisi coz awuthandwa, ndim umntu othandwa, Khumbula kalok uba wagxothwa laday ndifika kucaca uba uLufefe ebesenza nje kuba ndingekho"
Nande:"Wow! Sokhe sibone kesanalwam.kosh
iyana umama ukondla va and mamele ungazisoli ngothandana nendoda ejola nam nxxx"
Wanyuka ngestairs esindwa zezibags
Me:"Icinga ukba uyaphi nawena.? Ingathi ngewulinda ndiyombiza ngokwam uLufefe otherwise uzophuma ungathandanga klaroom"
Nande:"Ha ha yithi uyadlala ndzokhutshwa nguban"
Me:"Ha,a hamba wna"
Uye waqhubekeka wanyuka ndacima istove ndamlandela uNande ndangena eroomin wabe eshoutisa uLufefe
Lufefe:"Soree Minnie esisbhanxa somntana andsazi uba sifuna ntoni apha"
Nande:"Heeeh! Ha,a ukudlisile lomntana. Yemntanam khawutsho umchane ngeliphi"
She pinched my shoulder
Lufefe:"Sundinyela Nande ndzokufaka..-" Waminca uNande I cuted Lufefe
Me:"Ha,a! Lufefe. mgxothe uyeke ubetha"
Nande:"Rhaaa uyanya ndzolalaphi xa ezondgxotha"
Me:"Iworse ndinceda wna apha uzobethwa"
Nande:"Ndfuna lonto kanye"
Lufefe:"Nande ndiyakucela mntanomntu hamba yabona morc andikufuni"
Nande:"Yibambe apho, Jonga Lufefe andzango cenga uthando lwakho apha"
Me:"Uzofuna ntoni kanti"
Nande:"Yima wna andithethi nawe, mamela ke Lufefe ndithi ndigxothiwe emsebenzin so ke andinayo nemali yobhatala irent kengok Monday ndcela undiphe itwodays ndilale apha ndizogoduka kengok monday its ok xa ungafuni ndiyahamba"
Lufefe:"Ok Minnie uyavuma"
Me:"Haibo yeyakho lendlu subuza kum if its fine by you yenza lento ucinga iright"
Nande:"Ouh nkosi yam. Yinton ingxaki yakho mntanandini khawuthethe kakuhle chin andizuyiginya lendoda"
Basuke bajonga kum bobabini
Me:"Mandikhe ndigoduke guys wena Nande phuma apha zikhona iroom pha ezantsi"
Nande:"Okay" Wabe emile esonge izandla kephof uNande
Me:"Umele ntoni.? Andzuhamba apha ungaphumanga kleroom"
Uye wazithatha waphuma wajonga ifowni yakhe uLufefe Eh ndamjonga umane endijonga ingathi unesazela
Lufefe:"Ha,a sundijonga kanjalo marn wena"
Me:"Eh! Usamthanda nhe?"
Lufefe:"Haibo u-ubani oh her ha,a why"
Me:"Ndibona lendlela usuke wavuma nje kanjalo"
Lufefe:"Ha,a uyandixaka kengok, nguwe morc ovumileyo and kemna ndithanda wena not yena"
Me:"Ohh ndcela undigoduse ke"
Lufefe:"Ok Sewugqibile upheka"
Me:"Ndiyekile wethu ndiphazanyiswe nguloNande kalok"
Lufefe:"Ha ha caba ukothusile baby"
Me:"Eh! Iyanyubisa nha? "
Lufefe:"Ha,a kalok wagade amagama omawuthethe nam, asingontanga kalok sulibala"
Me:"Mxm khawundigoduse ingath izondenza istress lento iklendlu ingase ndimke marn, ndzobuya uhamba kwalentombi ilapha"
Lufefe:"Uyathanda uqunjiswa yinto encinci kodw mntuwam"
Me:"Ouh khawenze Lufefe sihambe"
Lufefe:"Masihamba kalok"
Ndiye ndahamba wandilandela sadlula efront uNande wabe ezisonge ecouch(in) wasijonga ndaqonda ndzomjonga uLufefe ebecofa ifowni she shocked her heard saphuma sayongena emotwen. Lufefe drove me home ndohlika he sped off the car I walked slowly ukuya endlini ndangena yoh
ndagilana nomntu olele emnyango bekugcwele'nje kukho necondoms phantsi bekukho ichomy zika-Ayanda namantombazana wonke umntu ulele klendlu kunuka nje utywala ndabatsiba ndaya eroomin yam ndazikhiyela pha ndalala ebed(in) ndivuswe yiknock
"Khawuvuleee Mntase ndim Saneze"
Me:"Iyoh ok ndiyeza"
Ndiye ndasukuma ndayovula
Neze:"Yuh akusanuki klendlu caba bekumnandi kutheni ningandi'memanga"
Me:"Ndiyafana nawe nam bendingekho sana, ubekwa yinton apha wena"
Neze:"Haibo ndzongezi ekhaya ngok"
Me:"Ngekungcono ukba ubuyile ke"
Neze:"Yuh soze mna ndonwabile klandawo ndikuyo ndzobuya mhla ndonela phof ke bendingaze'langa lonto apha mamela mntaks"
Me:"Ewe thetha ndimamele"
Neze:"Ndayaz ukba uOdwa ukuphoxile ebomini bakho kodw ke khumbula ukba wakusindisa ezintweni uOdwa wakuphucula nathi siyifamily yakho sikuthathe uphila kuOdwa and uOdwa uyakuthanda mntaks ndiyayaz lonto ndcela uncede torho uyomnceda lomntu uyakuthanda and ngok bayo'mgqibezela esbhedlele ndzokusa ngokwam phaya uDisco ndimngqande ndamncama akavumi"
Me:"Yoh ndzofika ndithini mna phayana khona wena nguOdwa omkhathalele ngantoni lo"
Neze:"Kalok Minnie lento yenziwa kuba kufunwa wena and ke nguwe umntu onoyinqanda ngoba iqalwe nguwe lento, yimele kesis makuyeke ukufa abantu ngenxa yakho khawuke ubenosizi"
Me:"Ha,a usuke wandixaka Saneze ngento engakufuniyo kephofu"
Uye waphuma ngocango uSaneze waphinda wandijonga
Neze:"Jonga apha keMinentle ungathi xa sewuxakene nento uzolile kum xiem kant uyozisola ngenye imini"
Me:"Eh! Zange ndaxakwa hamba yomnceda ngoba ndakujonga ingathi uyamthanda lo-Odwa wakho webhongo"
Neze:"Yuuuh uyageza kanti nawena. ingathi ngewuvula amehlo uzijonge uba umephi na otherwise uzoqabuka sewuse'mgxunyeni onenyoka"!!!
Wajika wahamba Eh! Kusuke kwathini ngoSaneze? Wasuke wandigcwalisela ngo-Odwa ngoku Eh ndzoke ndbone uba ibheka ngaphi lemeko kodwa unyanisile USaneze mandikhe ndiyosindisa lendoda inguOdwa ekufeni ndiye ndasukuma ndamleqa kuba ndifuna uthi masiye kwesisbhedlele
Read More
Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 33

Insert 33
Siye salala nomntu wam. Ndavuka kemna in the middle of night saturday xa ndisithi Aibo! akekho uLufefe ebed(in) ndajonga ixesha efownin ibingu half1 ndavuka ndaya ewardrope(in) ndanxiba iShirt kaLufefe ndangcambaza uyovula ucango ndaphuma bekumnyama ndalighter iphone ndehla ngestairs ndakhwaza twice andaphendulwa kucaca uba ndihleli ndedwa klendlu ndicinga noba uphi uMagaba nkosi yam. Ndiye ndaya efront ndalighter iglobes bendsoyika yer ndafownela uLufefe it rang for a long time wayibamba sendincama
Lufefe*Hello baby#
Wabe ekhefuzela ndabe ndisiva negun-shoots
Me*Ndiyoyika marn Uphi#
Lufefe*Ohh soree baby ndsespani#
Me*Aibo kuthen ungatshongo kengok uveske undishiye ndedwa. Uphi yena uMagaba#
Lufefe*Umke izolo ndzobuya ndkubalisele ndbusy ngok#
Me*Eh! Ingathi andizuyithanda kelento usuke undishiye ezinzulwin zobusuku ndedwa what if kufike umntu apha ndindedwa andidubulale izono zakho kephof#
Lufefe*Ha,a baby suwara ndikhiyile nje akhomntu uzongena apho usafe ndcela ulalegrand sharp#
Yoh ndava into ethi*Hey! Luh mfethu shesha sheshaaa sefikile ubraOdzy uziphethe ezawei# caba uthetha noLufefe waphendula wathi uLufefe*Kengok nimelentoni shoot! That bustard marn! nithathe ezacase# Kwabe kuphinda kukhala igun-shoots sh!t yasuke yaphela iAirtime ndisamamele Eh ingaba kwenzeka ntoni whoaw ingase ndithi vuleka mhlaba ndingene ndikhe ndiyobona lento yenzeka kulendawo inoLufefe ndiye ndaya ekitchen coz bendilambile ndavula ifridge uhmm ndathatha ama'apile ayitwo ndawatya ndabuyela eroomin ndangqengqa ndacinga(Inzima lento yam ndishiywe nanguSaneze ngok ingabe ndzofundiswa yinton next year if ndipasile ngoba uAyanda eyakhe imali iyitya namankazana akhe and iyandidika lento yam yokuxhomekeka emntwini and andizazi ndisuke ndathini ndivele ndangumntu ongathi unento yonke kodw ndiyihasi ndayeka nolala ndilila andizazi marn ndisuke ndangumntu ongenasizi indenzile lento yokubulawa kwabantu phambi kwam nokukhula ngaphandle kothando lomzali kodw ke nguYesu oyaziyo uba uyenzela ntoni lento mna kuzofuneka ndifocus(se) eskolwen ngok ndohlukane nobayicherry yomjaivo. obu bubomi bam kuzofuneka ndibuhoye ngokwam coz uYesu unceda ozikhatheleleyo) caba ndiye ndalala ngoba ndivuswe yingxolo kaLufefe noNdura noDisco ndaqonda mandenze ingathi ndisalele ndabamamela
Ndura:"Ha,a Luh mfethu ndiyancama esiskolie ayifi tuu ngok iseHossie"
Lufefe:"Nina niweak weak! Marn esisbhanxa ngekudala sifile if ibindim"
Disco:"Hai bra suxoka ubungeno thatha niks kuletsotsi kuyacaca uba igqirha layo letsotsi listrong."
Lufefe:"Mxm kuzomela niyoyigqibela majita. Yinton nanina ninyabile marn"
Ndura:"Tjoe sarn uyamthanda lomntana and ingathi izosokolisa nathi lento yenu"
Disco:"Uyambona nawe uba lomntana unjani. ingathi ngowa Overseas ufanele umjita kusixakekisa so"
Lufefe:"Voetsek marn wna"
Disco:"Ha ha Aibo Luh ntwanas ndiyancoma nje"
Lufefe:"Ayingowethu kalok ngowam ndedwa so uzonconywa ndim ndedwa"
Ndura:"Ha ha hayi masiyibethe skhokho"
Lufefe:"Sure. lewei nenze sure uba u12pm uzobetha seniyi'fadalisile lewei morc"
Disco:"Moja"
Caba baye baphuma coz ndive kuvaleka icango wandvusa uLufefe
Me:"Mhh?"Ndavuka ndamjonga wabe ebala imali
Lufefe:"Thatha" Ebendinika imali
Me:"Ndiyithini engaka"
Lufefe:"Uzothenga into oshota ngayo" Eh! Andiyithandi kelento kaLufefe yoba andinike imali ingathi ngok ndilirhosha or ndenza isex naye kuba ndfuna andiphe imali
kodw ke kuyanyanza ndiyithathe ngoba andinamali
Lufefe:"Uqumbela ntoni ngok baby"
Me:"Andiqumbanga qha andiyithandi lento yoba undinike imali ingath ngok eish andazi"
Lufefe:"Ha,a Minnie please suyicinga lonto lemali ndikupha kuba ndikuthanda and ke andizuva ngawe uzoyithatha lemali ungaphindi uthethe lonto xa ndkupha imali"
Me:"Oh ok. Uthi uphi uMagaba ndisuke ndamkhumbula nje?"
Lufefe:"Oh umke izolo but ke uthe ndingafaki omnye umntu kulendawo yakhe uthi uzothumela intombi yakhe apha ingenele klendawo ebeyisebenzel"
Me:"Ok akufani kodw ke ndizikhumdulela uMagaba marn xa esithi"Ntombindini yehake Mfazindiii...ni"Ha ha tjoe yandchaza lamama"
Lufefe:"Ha ha yeah nhe" Eh wase wandjonga uLufefe
Me:"Ngawthi ndiyohlamba"
Ndiye ndasukuma lol Lufefe kissed my cheek ndayohlamba ebathroom ndamshiya ebala imali pha yoh unayo imali lamntu ndiye ndahlamba ngetowel zikaLufefe ndagqiba ndayonxiba impahla zam eroomin
Lufefe:"Minnie baby ndcela uyopheka ndilambile kanjan"
Me:"Eh! uyaqhela ngok . Ngoku ndandisafika ke apha wawupheka ngokwakho"
Lufefe:"Hai kalok wawusafika ngok wawungekazinto"
ndaya downstairs ndashiya uLufefe ebusy yilento yale mali yakhe ndaya ekitchen ndenza inoodles wethu bendsonqena upheka coz bendfuna into ekhawlezileyo bekukho lomntu ungenayo efront qha andawoya
"Caba uzixelela sana! Uba uzoyitshela lendoda" Ndajika ndajonga lomntu ibinguNande uphethe ibags
Me:"Haibo! ithini nalento. U-u-uzothini apha"
Nande:"Mxm yazi uyandidika mntanandini yinton le icasba ingako uyifuna kuLufefe. Yinton lento uzimisele entweni embi ungumntana!?! Khona bathi uphi abazali bakho elixesha?!"
Read More