Mzansi Stories : Ibali Lentombi EJola NeGintsa
Showing posts with label Ibali Lentombi EJola NeGintsa. Show all posts
Showing posts with label Ibali Lentombi EJola NeGintsa. Show all posts

Wednesday, January 20

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 45

Ibali Lentombi EJola NeGintsa
Insert 45
.

Mamela mntwakwethu. Ndithi lendoda ibisoyikeka yabe iserious ebusweni nam ndabe ndiqonda ukba andfuni uyiqhelisela ndabe ndi'serious kobam ubuso. ndiqonda ukba ndzokwenza ingathi andiyazi lendoda andibuza ngayo
Him:"Andfuni uxabana nawe girl sundenza isdenge ngoba ndiyakwazi ukba uyimedi kaLufefe.yeva"
Me:"Yoh! Ok ndicela ubhekele ndingene otherwise ndingxamile"
Bendim'bhekelisa kancinci kulemoto wabe eziqinisile xa ndvula icango wanditshova yandichithela esifubeni letakeAway kaLufefe bendiyiphethe naye yamchithela kancinci. Eish basijonga abantu kengok
Him:"Shit! Msunu yabona wenzani"
Me:"Heeh! Iworse eyoba undithuke kodwa nguwe umntu ongafuni usuka ngase motweni yam"
Him:"Ndakufaka..-" Ndaminca mxm kanti ebendilingisa
Me:"Ndcela undixelele lento uze ngayo kum bhuti ndizokuwoya ndihambe"
He grabbed my phone Eh wayicofa then his phone rang once after that wandinika iphone yam
Him:"Jonga uzuzihoye icalls zam and if awaziwoya ungonyileyo siyavana"
Then waduka umfana. wangena phakathi kwabantu wemka whoaw mnk! Iworse khange andxelele negama lakhe. Ndiye ndazosula ndaphinda ndayothenga letakeAway ndaphindela emotwen ndayibetha ebheka kwaLufefe ndafika I parked the car ngase garage ndayongena endlini uLufefe ebesahleli noMzingisi,Sandiso bencokola,besela efront
Lufefe:"Baby hayi uyayihlala into kunini uhambile kodwa uyayazi ushiya umntuwakho elambile apha" He was drunk ndiye ndamnika letakeAway ndaqonda andzukwazi umbalisela lendima yalendoda bendidibene nayo ngoku anxilileyo
Me:"Ikhona njee into encinci mntuwam ibindibambile pha endlini"
Lufefe:"Tjoe hayi caba ibaluleka ngaphezukwam lento yakho incinci nhe" Eh
I looked straight on his eye.he smiled amehlo akhe ebesexy uhmm uyandchaza xa enjeya i'm sure ukba ebetshayile kwahle abemhle kanjeya. but akandihoya waqhubekeka nosela notya bancokola ke nabachommie bakhe ndaya ekitchen ndavula ifridge ndakhupha ijuice ndasela iphone yam yangenelwa yimessage'ka'whatsApp ibisuka kwinumber endingayazi ithi *Ndiyakwazi sewufikile kwesisbhanxa sakho somjita phof andikho lapho. Jonga uyazi intsuku zakho zokuphila uba ziyabalwa uba awohlukani nalokaka yomntu* Lwatsho uvalo bendimane ndiyiphinda'phinda uyifunda lemessage but kemna andililo iphakuphaku ndiya'chizzillar ndiphola entloko bendicinga noba ngulabhuti or Odwa or someone else bendididekile'nje. I replaid*Uwhoaw unexesha yazi. Ingathi ngewuncama ke sarn otherwise mna noLufefe soze sohlukane uyose undibulale bhuti/Moffie/Girl whatever wethu* yabuyisa lanto ngelithi *Ha ha... Ndkuthandela eziwei kewena. Mamela ndfuna uyidubula endutsu lakaka inguLufefe funeka ibengathi iyavula amehlo ngoba nc'nc'nc!* Ndakhe ndayihleka ndedwa kwelakitche lakwaLufefe. Yuh andothuka! IbinguLufefe ebeme emva kwam ejonge lephone ndiyicofayo
Me:"Hayi marn wena sungcola yintoni undothusa kangaka"
I pinched him wabe eserious ebusweni kengoku ibingathi usobar
Lufefe:"Nguban lo. ukunyubisayo kulephone"
Me:"Ohh andisazi esisbhanxa sindigezelayo apha"
Uye wayixhwiphula iphone ndamdlula ndasela ijuice yam uye wanditsala ngesihlahla ndajika ndamjonga
Lufefe:"Sh!t Minentle kuthen ungandixeleli xa into inje"
Me:"Bendzokuxelela and kelento isando ngena ngoku lomessage nam andimazi lomntu"
Lufefe:"Haibo nantsi iprofile pic yomntu.(He showed me the pic ibingu Odwa). Awumazi lomntu"
Me:" Oh ibingeka veli kalok ngok bendichater nayo lepic mna"
He shorked his heard wandiyeka "Lonto umbamba kabuhlungu umntu wena marn kofuneka uyiyeke lento yakho yothanda ubanomsindo ungekayi qondisisi into"
Lufefe:"Sorry if ndkubambe kabuhlungu"
Mxm ndakhe andamhoya ndanyuka ngestairs wabe ebusy klaphone yam ndangena eroomin ndahlala ebed'in ndabe ndicinga'nje izinto zam eziphambeneyo after an hour ago kwangena uLufefe ndingqengqile kengoku wajula lophone kude wakhwela kum he was kissing me izandla zakhe zii'all over my body Ahh eish bendingafuni ukwenza kenamhlanje ndfuna ndikhe ndiphumle kalok soze oko caba soyitshukutsha ndiye ndamsusa endisinda'enjalo ndaphuma ndibaleka eroomin yeses! Ibingathi isifuba sam sinento embi ndaya ebathroom I was vomiting ibimbi into ebendiyikhupha pha. Kwangena uLufefe ekhefuzela
Lufefe:"Kwenzeka ntoni baby"
Ndaphinda ndagabha Eh ibindenza dizzy indiphelelisa ngamandla uLufefe uye waphuma wabuya sephethe amanzi ngeglass wandinika ndasela noko kwaright'nyana xa ndimjonga uLufefe ebebile ingathi uyoyika emane ebalekisa xa ndimjonga
Me:"Yinton umane undiba"
Uye wazihleki'hlekisa
Lufefe:"Ei ndiyacinga kanjan"
Me:"Ok" Ndiye ndamnika leglass ndabuyela eroomin ndazijula'nje ndalala. Lonto ibingase ndingaphazanyisa ndive ngomntu sekhwelisa umlenze kum endibamba efigure'in ndawavula kancinci amehlo ibinguLufefe ebelele ndaphindela ebuthongweni nam. Uye wandivusa ekuseni uLufefe wabe esangqengqile ngakum
Me:"Mhhh" He kissed my foreheard
Lufefe:"Mntuwam asiki morc ngelahambo lwethu nhe"
Me:"Kanene sinohambo (I was confused
)"
Lufefe:"Ewe kalok Minnie siya ekhaya"
Whoaw lomntu userious nyani ngalento
Read More

Saturday, January 9

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 44

Insert 44
.
Bendisabuza ke kuLufefe ukba ezangubo sizimanzisileyo ebed'in zizohlanjwa nguban
Lufefe:"Nguwe kalok baby"
Me:"Ndingaqhawuka amazipho kweziya zinjeya sarn sozuve"
Lufefe:"Ha ha... Ndiyadlala mntuwam"
He kissed my cheek sabe singena ekitchen. ULufefe uye wakhupha iwine efrige'in. Mna ndahlala kwi'High chair He poured the wine for two of us sasela
Me:"Kuzofuneka undigoduse kwangok kusesekuseni"
Lufefe:"Ngoba"
Me:"Ndfuna utshintsha ezimpahla ndizinxibileyo"
Lufefe:"Ndiyonqena uqhuba njena baby"
Me:"Hayi'kengok iworse ndiyonqena ukhwela itaxi"
Lufefe:"Ndzokuboleka imoto yam uphinde ubuye nayo akhostress morc ngalewei ndiyithethayo"
Me:"Hayi akhongxaki"
Lufefe:"baby uze uzilungiselele kuleveki ndfuna undkhaphe siye ekhaya"
Me:"Kanene kuphi kowenu"
Lufefe:"Emthatha eslovo"
Me:"Ah Lufefe! Emthatha kude kangaka"
Lufefe:"Ndiyakucela mntuwam asizuhlala nakakhulu ma'an three days qha mntuwam please"
Me:"Tjoe okay ndzoqale ndithethe noNeze"
Lufefe:"Ungandphoxi ke baby"
Me:"Ndzobona wethu"
Lufefe:"Hayi kewenake Minnie uvele ubenje"
Me:"Ndzozama sthandwa sam suziwarisha ma'an"
Lufefe:"Uzame kuzameke ke'baby"
Someone knocked on the door efront saya efront noLufefe I opened the door ibing'Oobhuti abayi'two endingaziyo
Me:"Ndingani'nceda"
Guy1:"Yeah besize kulomjita walapha"
Ndiye ndajonga uLufefe he nodded ndabhekela emnyango bangena
Lufefe:"Oh ohh! Nazi izkhokho zam. Zikangakanani" He hugged them
Guy2:" Ha,a akhosmoko Ndigcwele ngqina"
Lufefe:"Ohh zkhiphan ngawe Mzingisi mfethu"
Oh lo Guy1 ibinguMzingisi
Mzingisi:"Ndimoja bruu"
Lufefe:"Eh nathi nizofika izolo anafika tuu"
Guy2:"Sibanjwe zimeko kwezindlela"
Lufefe:"Ok hlalani nikhululeke noko lewei nizengayo aniyingxamelanga morc"
They nodded bahlala esofeni uLufefe wahla kwenye isofa
Me:"Lufefe ndcela undinike iskhiya semoto ndihambe"
Lufefe:"Ok ndcela uqala undphathele lawhisky ingeka vulwa efrige'in neglass eziyitwo"
Me:"Ok" ndiye ndayozithatha ndabanika bazigalelela
Lufefe:"Ohh baby nguSandiso lo noMzingisi basuka Emthatha"
Bebendijongile ke ababhuti
Me:"Ok ndcela undinike iskhiya ndihamba"
Lufefe:"Tjoe kuthen ungxame kangaka"
Me:"Yehake khawundinike iskhiya wethu"
Lufefe:"Tjoe ina uqhube lafortune ke" Uye wandphosela iskhiya ndasiganga
Me"Yuh lamoto inesdima kangaka. Yoh ha,a andzulunga ngcono ndihambe ngetaxi"
Lufefe:"Yabona'ke. Uzophinda ubuye nje yinton ingxaki awuzuhlala morc"
Me:"Ouh gosh ok ke "
Lufefe:"Unayo imali"
Me:"Hayi"
Lufefe:"Ok ina ndcela undiphathele itakeaway xa buya " Uye wakhupha ispaji sakhe wandnika R500
Me:"Ok mntuwam" I kissed Lufefe. Mzingisi cleared his throat Ha ha ...Ndiye ndaphuma ndaya egarage ndakhwela lafortune ndayibetha ebheka ekhaya ndafika then I parked the car ngapha kweyard ndohlika ndangena eyardin ndifike endlini livuliwe icango kwabe kukho uDieke efront elele esofeni I went to Neze's room ndafika elele nenye indoda endingayaziyo
ndaphuma ndaya eroomin yam ndatshintsha impahla ndanxiba High waist jean neVest neAirmax takkie I did my make-up ndaya ekitchen ndakhe ndapheka kwangena uDieke ndisapheka
Dieke:"Uhmm akusanuki kamnandi nje. Ufike nini?"
Me:"Ha ha..Ndisandofika chomza lonto caba beniyephi lento utyiwa yihangover"
Dieke:"Yoh! Sana uphosiwe Entle ndithi beziqhuma amahule elahla umlenze phezulu ubuphi?"
Me:"Ndsuka endodeni yam kalok mna wena uNdura ebekhona phof kulomjaivo ubukuwo"
Dieke:"Tjoe andfuni noliva igama lalowo undinyisile phezolo elinye"
Me:"Balisa chommy ndimamele"
Dieke:"Yuh imbi lento Atshuuz if nje wena ungandxelela ukba soze uxelele'mntu"
Me:"Soze Atshuuz I promise"
Dieke:"Yoh Atshuuz ndithi kudala ndalala nalandoda but ndithi ngok ebendikhwentula straight if uyayazi lanto kuthwa kukhwentula umntu"
Eh hayike ngok
Me:"Khabalise into evakalayo Dieketseng please"
Dieke:"Mxm kanene uyibharrie. Ok mamela ndithi ebendizuma ngopipe omkhulu yangthola Atshuuz"
Me:"Ok ndiakthola atshuuz"
Eh akayazi uDieketseng ukba ibindim lona ebefumanekile izolo mnk! I clapped once ndakhe ndacinga ingaba lamadoda azenze ntoni lento elayishe kangaka
Dieke:"Haibo ingabe ikhona into ekukhathazayo kulento ndikuxelela yona"
Me:"Nope utshuba?"
Dieke:"Ohh hayi ndibona ingathi awuthandanga"
Kuye kwavuthwa ukutya ndaphaka hayisana uNeze nalandoda aleli nayo klaroom abavuki siye sayotyela efront noDieke wabe endibalisela intlungu azufumene klandoda inguNdura. Siye sagqiba utya sahlamba izitya sagqiba uDieke wayohlamba mna ndahamba ndakhwela emotwen whoaw abantu basemphakathin bayamjonga umntu caba bathe nqaa lomntana ukhwela lemoto. Ndiye ndaqala etown ndohlika ngakwa spur ndayothenga letakeaway ndabuya sekukho umntu ongu bhuti ngakle moto eme kwelicango ndingena ngalo
Me:"Bendcela usuke bhuti ndzongena"
Him:"Oh nguwe lecherry kaLufefe morc" Ndaqala ndamjonga lobhuti ndithi ndamqala ezinyaweni ndayoma entloko ebenxibe leather jacket emnyama nejean emnyama nezihlangu zimnyama Eh uneNqayi entloko ulidark and isidima sinintsi klomntu ndaqonda soze ndithi ndiyicherry kaLufefe tuu
Me:"Hayi ngumntu waphi lowo "

Read More

Thursday, January 7

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 43

Insert 43

Sithe sisahleli abanye abantu bejaiva. Wasukuma uYolanda weza kum noSthera
Yolanda:"Bendcela ubhekele chommie ndichophe" Ebesitsho kum. Ndiye ndasusa ingalo kaSthera emagxeni wam ndabhekela kuye uYolanda wahlala phakathi kwethu. Hayike siye saqhubekeka sasela utywala bethu. My phone rang around 00h00 ibinguLufefe I answered bendinxile nyani kengok.
Me:"Hello baby"
Lufefe:"Ndicela uphume ndilapha phandle"
Me:"Andikhosekhaya ngoku"
Lufefe:"Uphi xa ungekho kowenu elixesha"
Me:"Ndisepartin"
Lufefe:"Minentle uthi usepartin"
Me:"Ewe"
Lufefe:"Yemarn! Zange nditsho ukba utsho xa usiya epartin"
Me:"Hayi andikhumbuli mna"
Lufefe:"Mxm iphi leparty ukuyo"
Me:"Yima kancinci ndibuze"
Lufefe:"Eish usisdenge kanjan!"
Ndiye ndarhweca uYolanda wandijomga
Me:"Kukwabani apha kanene"
Yolanda:"Ha ha.. Uzolandwa ngok my friend"
Me:"Hayi wethu khawuthethe lomntu unomsindo"
Yolanda:"Yoh ufumanekile sana. Mxelele ukba ukwaMnirror if uyakwazi"
Ndiye ndabuyela efounini xandisithi seyidrop'phile I tried call him. Hayi sana caba uzixelele ukuba akazuyi'bamba hayike nam ndayeka after tweenty'minnuts sendi'tipile ecouch'in ndive ngempama ndawavula kancinci amehlo ndabona nguLufefe lona ume phezkwam ndavele ndacimela. Bendisiva ukuba kuyangxolwa apha qha mna bendiziva mnandi butywala. Ndibone senditsalwa ngengalo nguLufefe wandibeka emagxeni waphuma nam yoh bekubanda phandle uye wayondifaka emotweni ebacksit wavala wayokhwela efront keyena wastarter ndalala... Ndava sendivusa ndavula amehlo bendise'bed(in) yakhe
Me:"Hayibo ndize njani apha"
Wandifaka impama uLufefe
Lufefe:"Jonga sundinyela wena vah"
Me:"Hayike'ngok Lufefe kunini undibetha nx!. Uyandinyela okwakho ma'an yeses! "
Lufefe:"Minentle uthini"
Me:"Undivile ma'an. Futhi undigoduse mna if awundifuni"
Into endenza ndimphendule ingxaki ebendenza umsindo kunini endibetha uye wanditsala ngengalo ndasuka ebed'in ndama ngenyawo ndathi ncaa kuye wandi'bamba kwi'figure then he kissed me ndabeka ingalo zam on top of his shoulder. Ndiye ndakhwelisa umlenze kuye wawubamba bendiyiva iDick yakhe iyaqina ndiye ndawuthoba umlenze wam ndahla kancinci'nakancinci ndamvula izip Haaah ndakhupha iDick yakhe ndamjonga ebusweni he bit his lower lip amehlo wakhe ebe'sexy
Lufefe:"Isn't that big or huge"
Me:"Ha ha.. No i'ma say is huge ha ha.."
Lufefe:"Ok baby masiyilinganise nengalo yakho" I looked at him. He was looking straight on my eye
Me:"Okay masijonge kodw i'm sure inkulu kunengalo yam leDick yakho"
Lufefe:"Hayi sundibaxa baby caba inkulu lomhlobo hayi sudlala apha"
Me:"Ok masijonge" Ndiye ndayibamba ngesinye isandla leDick ndayilinganisa nengalo yam ha ha... Bezilingana but not ncam
Lufefe:"Ha ha... Yabo ndiphethe baby"
Me:"Ah! Ndisuke ndoyika namhlanje kanjan"
Lufefe:"Hayi hayi hayi Mntuwam ungandenzeli lowei mna. Ngoku ndirhatshuke kanje"
Me:"Ha ha.. Ndiyadlala lets do it slowly ke baby" I sucked his dick kodw ibingangeni yonke tuu mnk!
Lufefe:"Yenza fast mntuwam please!" Ha ha.. I sucked him then ndasukuma wandikhulula uLufefe nam ndamkhulula now we were naked wandiphakamisa ndamgweqa ngemilenze waya nam ebed'in wandilalisa ngomqolo then wabamba iDick yakhe wayifaka kancinci
Me:"Aah darm! Lufefe"
Lufefe:"Ndenze slowly baby nhe"
I nodded wayenza lento yakhe uhmm I enjoyed every moment eyifaka ndacimela bekubuhlungu kamnandi. Wow! Hayike'ngoku caba udikiwe kukwenza kancinci ndimbone sesenza kakhulu eyifaka yonke sh**t kuvele kubebuhlungu xa esenza kanje
Me:"Lufefe Aah! Yandibulala "
Lufefe:"No baby soze ndikubulala nyamezela"
Hey kudala ndalala noLufefe but namhlanje andazi ingxaki ibiphi bekubuhlungu qha!
Me:"Suyifaka yonke please! Yima" Hayi sana caba uzixelele ukba akazundihoya okokoko endiqinisile esenza rough isinqa sakhe sifast
Lufefe:"Minnie! Minnie! Minnie! Aaah...!!!" I moaned he was groaning ndithi ekhwaza njenge Tiger ndithi bendimanzi zizi'sperms Negazi ibingu'nxunxunxu nje kum bendiyeke nokuyi'enjoy'ya lento ndiyenziwa nguLufefe bendikhala qha ngoku
ndabe ndijonge ecaleni yena he was kissing my neck eqinise nengubo caba ucinga ndzobaleka hayi shame he was enjoying him self phezukwam. Ndimbone setipile phezukwam ndamsusa ndakhe ndabethwa ngumoya ndozeka ndalala ndivuke ekuseni sendombathisiwe ngengubo wabe uLufefe engekho ecaleni kwam kwaseroomin phof. Ndavula lengubo yeses igazi bendinalo kwabe kubuhlungu ndiye ndasukuma ndaya kwishower ngokhawuleza ndahlamba noko kwatsho kwaphola kamnandi ndagqiba uhlamba then I lotioned my body then brushed my teeth. Ndayonxiba impahla zam eroomin ndalungisa iweave yam ndaya ekitchen uLufefe ebengekho ndaya efront ebengekho hayike'ngok. Ndaphuma phandle ndambona encokola nochommie bakhe uNdura wandikhomba uLufefe wanyeka wandijonga ndangqiyama ngencango ndasonga izandla zam waphinda wajonga kwichommie zakhe bancokola zahamba yena weza kum
Lufefe:"Hey Minnieza'wam sewuvukile and sewuhlambile uhmm" He kissed me wandi'bamba kwifigure sangena endlini
Me:"Yeah ezangubo uzimanzisileyo pha zizohlanjwa nguban"


Read More

Monday, January 4

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 42

Insert 42
.
Yazi uOdwa bendingena xesha lakhe tuu ngok ngenxa yondityisa iAbortion pill just imagine how painful is that iworse uyityiswe ungalindelanga and kemna ndi-Addicted nguLufefe ndiyamthanda lamntu andizenzisi
Me:"Odwa hlukana nam. ndiyakcela libala ngam"
Tar'Odzy:"Minnie andzukucenga kakade andithanga'nqaa ngawe ndixakeke gqith for ucengana nawe, Iyi One into endfuna ukuxelela yona..-"
Me:"Yima nxa ungathanga'nqaa ngam so kuthen usoloko usemva kwam"
Tar'Odzy:"Mamela uyeke ube undbuza ububhanxa. Ndfuna uxelele uLufefe ukba impi ebeyiqalile waze akayigqiba. aze angakhali xasele ifike ngodlame imcushela konke ashiyeke engenanto"
Me:"Ewe ndimamele and ndzomxelela njengoba usitsho"
Tar'Odzy:"Mxm ikugqibile wena lekaka noba ikutyise ntonina? Ngoba awusenguye uMinentle lo ndimaziyo. Hayi girl uphelile ngok uyinto'nje eyokoyoko intamo incinci ingathi sistro caba iyakutya straight lentwana, ndingancama ukba awunayo iAids"
Yoh! Andadana but ndazixelela ukba mandingazi'bonakalisi ukba ndidanile
Me:"Ewe ndisamamele or ugqibile uthetha"
Tar'Odzy:"Hayi andkagqibi ndfuna ukuthi ndsakuthanda"
Rha! Noba akaziva lo. Ngok asando'ndigezel
a
Me:"Kengok undixelela ukba zendiyithini mna lonto"
Tar'Odzy:"Ndfuna uyazi"
Me:"Yuh unexesha lodlala yazi"
uOdwa uye wandirhiphiliza ngesandla ebusweni.ndithi wasithoba ndabashushu ubuso ngumsindo
Tar'Odzy:"Mxm hamba sjurandini"
Yolanda:"Yoh! Chommie uyavuma akubize ngesjura"
Me:"Myeke masihambe Yolanda"
uYolanda uye wajonga kuOdwa
Yolanda:"Yuh awusemdala bhuti for lento uyenzayo sies"
Tar'Odzy:"Ndakufaka impama wena noAids(dzana) ngoba andithethi nawe apha ndithetha noMinnie"
Yolanda:"Mna uthi ndine Aids yuh wena funeka ufake amatye kwezi pokotho zakho kwazi ungemki nomoya ngoba ubhityile, lonto umhlophe ingathi uyinkawu"
Odwa grabbed Yolanda with the collarshirt Eish abantu bebesijongile endleleni nabantwana besikolo abanye bathi "Yes bra ingaba usincede kakhul ukba ungabetha lamahule bageza gqithi abantwana bobayi'two. Betha lomahule" ibingama boys aseskolweni ke lawo hayike nyani eskolwen siyageza noYolanda asifuni uqhelwa
Tar'Odzy:"Ndakunyisa vah"
Yolanda:"Ulinde bani kengok. Ndinyise! Chin"
Me:"Odwa ndcela umyeke ndimcelela uxolo please"
uOdwa uye wamyeka then wazivuthulula yangathi ebebambe into emdaka then wayokhwela emotwen yakhe then he sped off the car
Yolanda:"Nx! Ngowumyekile lobhuti andibethe tshin yazi uyageza lobhuti. okanye yilento emhle aphinde adrive iJeep ngok ucinga uyiKing yuh uyazibhanxa khona ubusithi nguban igama lakhe"
Me:"NguOdwa"
Yolanda:"Yuh soze ndimlibale [Besijongwe ngabantwana besikolo'ke] Nisijonga ntoni nina or ikhona into enifuna uyithetha"
Yoh ebenomsindo uYolanda
Me:"Masihambe chommie ungeka nyukelwa yiHigh blood presure"
Siye sagoduka mna ekhaya ndifike kukho uDieke noNeze,Mpumie bebehleli efront bezipholele ngeStorm I saluted them ndaya eroomin yam ndakhulula iUniform then I wore my white short dress and silver sandals ndaya ekitchen ndazenzela into etyiwayo ndahlala kwiHigh chairs ekitchen ndatya my phone rang ibingu Yolanda I answered
Me:"Besekutheni zendifownelwe nguwe"
Yolanda:"Ha ha... Nangok ndikufownela kuba kukho indawo endfuna undkhaphe endiya kuyo"
Me:"Uhmm ndizindlebe ndonke thetha ndimamele"
Yolanda:"Kukhona omnye ubhuti endivana naye undimemile epartin kengok uthe zendize nochommie bam so kemna ndinechommie eyiOne enguwe'ke. so ke ithini into uyaya okanye"
Me:"Ndingaphoswa njani chommie iworse ndagqibela kudala nokuya epartin"
Yolanda:"Yes!.ulungise kechomy kuthi kubetha u7pm ube sewuqgibile ndzozokulanda naleOwu ndiyixelayo savana morc"
Me:"Injalo mhlobo" She hung up
Ndatya ndagqiba xa ndisiya efront tjoe akukho kwamntu bamkile OoNeze nechommie zakhe mnk! Ndiye ndahlala ndabukela iTV. uLufefe caba uzixelele ukba akazufouna tuu namhlanje phof uxakekile andzuthini. Kuye kwalate ndalungiselela ukuya kuleparty ndanxiba my other Red short dress ndafaka imake-up ndanxiba iboots-wedge ndagqiba ndathatha wallet yam wabe sefouna noYolanda esithi basegatin ndiye ndakhiya ndafaka skhiya phantsi kwe mat emnyango ndahamba ndayokhwela klemoto bekukho lobhuti noYolanda qha I saluted this guy then sazisana yena lobhuti ibinguSthembiso but uthi mandimbize Sthera darm! Ubasiwe lobhuti uhamba noYolanda yellow-bone yakwabani . hayike siye safika kuleparty kwabe kugcwele ibingaphakathi endlini siye sachopha ecouchin noYolanda abanye abantu babe'sebeqalisile unxila
Sthera:"Ndilindeni apha ladies"
Us:"Ok"
Uye wasishiya sihleli klocouch abantu bemane besigila sancokola ezethu nochommie wabuya uSthera ephethe iWhisky wasigalela sasela ebehamba nonye ubhuti uye wazazisa ibinguMnirro, uSthera ebezisondeza kum ke ngok siselayo and ebethe ncaa kum. uMnirror ethe ncaa kuYolanda
Sthera:"Minentle umhle yazi"
Me:"Ok"
Sthera:"Kuthen ingathi uyandophulela'nje"
Me:"Njani kengok"
Sthera:"Sendtsho awutsho noba enkosi"
Me:"Ohh enkosi ke"
Sthera:"Ndikuncwasile yazi"
Me:"Ndikuncwase okwam but ke ngelishwa sendinomntu wam"
Zinto zomnxilo ke ezo ngoba bendidizzy.


Read More

Sunday, January 3

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 41

Insert 41
.
Ndithe xa ndisihla neziSuit case Lufefe hold my arm ndama ndamjonga 
Lufefe:"Minnie ndiyakuthanda andfuni uhambe sixabene apha and lento yenzeke apha yimistake"
Me:"Yimistake!. Lufefe ubulala umntu kuwe yimistake"
Lufefe:"Minentle! ndenziwe ngumsindo kodwa.. -" Ndiye ndamhewula 
Me:"Oh kucacile uba nam ndasokwenza umsindo uzondbulala"
Lufefe:"Soze ndenze lonto kuwe mna ndiyakuthanda "
Me:"Andiyboni mna lonto"
Lufefe:"Oh funeka ndenze ntoni uze undbone uba ndiyakuthanda "
Me:"ndfuna uyeke undivuyelela kuba usazi uba uyandohlula or undhloniphe"
Lufefe:"Ok ndiyakuva baby I'll try my best for ukonwabisa ngendlela ofuna ngayo wena"
Me:"Otherwise ukba waphinda wenza into ephambeneyo. hayi brul izibangu it's over even noba wenze into encinci"
He smiled then wanditsala ndasondela kuye he kissed me my phone rang I picked it up ibinguSaneze 
Me:"Yima ndiyeza sungxama"
Neze:"Yewena kunini ndilindile apha phandle ndide ndalamba"
Me:"Oh shame ndiyeza ngok ngok kemntase"
Neze:"Mxm"
She hung up
Lufefe:"Uzokwenza njani ngetsansi yakho ngoba wena awukakwazi udriver"
Me:"Mandiyithathe ukwazi kwam udriver"
Lufefe:"Mna bendicebisa ihlale kuwe nangok ungeka kwazi uqhuba"
Me:"Ok akho'ngxaki"
Lufefe:"Yeah mna ndzonilandela ngayo keep nhe "
Me:"Okay masihambe"
Siye sahamba sehla ngestairs sadlula efront kwabe kuhleli uNdura nomnye ubhuti endngamaziyo ndiye ndambulisa nje saphuma noLufefe saya ngapha kweyard emotwen kaSaneze waphuma uSaneze waphuma
Neze:"Molo sbalie "She pointed at Lufefe
Lufefe:"Yeah NeZz uright"
Neze:"Ndigrend wethu wena"
Lufefe:"Same"
Neze:"Ugqibele nini ubona uDisco"
Lufefe:"An hour ago kanti wena uhambe engekho"
Neze:"Yeah bemdngazo linda yena kalok asitshatanga kalok"
Lufefe:"Ohh akhongxaki phof"
Mna bendfaka ibags ebootin kodwa ndiye ndamjonga ngok abuza uSaneze lombuzo unsure emoticon .uSaneze uye wajonga phantsi then she cleared her throat Ndavala iboot then I interrupted them coz uSaneze bendimbona ukba uxakwe kuphendula 
Me:"Hey singahambani"
Neze:"Utsho ukba singahambani"
Lufefe:"Kalok lomntu unemoto what akakakwazi udriver yabo"
Neze:"Oh kalok makayishiye uzobuya ayithatha xa ekwazi"
Lufefe:"Mna bendfuna ihlale kuye"
Neze:"okay akhongxaki wena uzosilandela ngayo morc"
Lufefe:"Yeah "
Neze:"Okay masihambeni"
Siye sakhwela indim noSaneze salinda uLufefe wayongena endlini then waphuma waya egarage waphuma edriver lemoto yam smile emoticon sahamba Lufefe followed us ngalemoto Sade sayofika ngakulendlu inkulu yavuleka igate sangena
Me:"Mntase yilendlu?! yakho lena"
She nodded darm I can't believe that ukba yiyo nyani inkulu for uba ingade ibeyeka Saneze they parked the car's in the garage saphuma noLufefe waphuma
Lufefe:"Wow! NeZz hayi sbarrie uyakwaz uyisebenzisa ingqondo ndiyavuya umfazi wam enosisi onje ngawe"
Neze:"Ha hay... akhokuthini kuyanyanza ndiyisebenzise and ayincedi into yoba sihlalisane namadoda ngoba xa uhlalisana kuzofuneka ibhatele ngebhentse nawe uyayiqonda morc skhulu"
Lufefe:"Ha ha... eish wena NeZz. yeah ndiyakuva"
Neze:"Ha ha...injalo ke masingeneni "
Ndiye ndakhupha ibags ndabanika sayongena ngaphakathi endlini Wow! Ibinento yonke efront hayike siye sayizula ine seven room's yuh bendivuya nyani grin emoticon ndineroom yam nam ndiye ndaparkisha impahla zam kakuhle eroomin yam uLufefe wabe ehleli nam uSaneze ebeseroomin yakhe
Lufefe:"Ndcela undfounele xa kukhona into oyidingayo baby vah "
Me:"Ok"
Lufefe:"Yeah mandinishiye ingxaki ikhona iwei endiyileqayo yevah"
I nodded then he kissed me wandnika iikeys zemoto wahamba... heeh smile emoticonndiye ndaya eroomin kaSaneze ndafika ephana uSaneze elungisa impahla zakhe ewardrope(in) bendizibuza ukba imali yegroceries ukba soyifumanaphi coz kwayena uSaneze akasebenzi 
Me:"Hey ke sisters ithini into yemali yegrocery soyifumanaphi ngoba I'm sure ukba lemali ubunayo iphelele kulendlu"
Neze:"Don't worry ngalokho uOdwa undizame ngomsebenzi klacompany yakhe" squint emoticon
Me:"Ngumsebenzi onjani lowo" unsure emoticon
Neze:"Ndzobayi P. A "
Me:"Oh okay "
Neze:"Iclean iUniform yakho"
Me:"Hayi"
Neze:"Hambo zihlamba kalok ubuye wenze ihomeworks ukba unazo ndzobe ndipheka mna"
Hey ndenza njalo nam. 1 month later ngok izinto bezindihambela kakuhle bendkwazi nodriver ngok zange ndisokolise ndavele ndakwaz fast but bendingayidrive xa ndisiya eskolwen kodwa xa ndsiya kwenye indawo bendiyiqhuba. kodwa into bendfuna uyazi kukuba uSaneze uwufumene njani umsebenzi kuOdwa and uSaneze noDisco baye bohlukana ndingaz ukba bohlukaniswa yinton . kwafumaniseka ukba uAyanda uyaxoka andigxothwanga ekhaya and ke umakhulu ebesithi iyamkhathaza lento ka'Ayanda. Eskolwen besibhalela uJune ngok kodwa this day bekufriday besigqiba ubhala...siye saphuma iskolo ndahamba noYolanda ichommie sabe sijonge endlelen egodukayo save sincokola ezondaba zibandayo nechommie yam hayike uYolanda ndamxelela konke about uAyanda indodakhe but ke bekungacaci ukba yena ukwicala likabani bekukho lemoto ihamba ecaleni kwethu eyiJeep yama saqhubekeka nendlela nochommie bendsonqena nonyeka
Yolanda:"Chommie lobhuti uphuma kulamoto uza kuthi masimlinde" Ndabe sendisiva nale voice ifamiliar isithi"Minentle ndcela undilinde"ndanyeka gasp emoticonnguOdwa ndakhe ndama ndamlinda bendfuna ukuva ukba uzothini 
Tar'Odzy:"Hey niright girls "
Me:"Yeah siright wena unjani "
Tar'Odzy:"Ndimoja. oh Ndithe mandinganidluli'nje"
Me:"Khona uba ubusidlulile bekuzokwenzeka ntoni "
Yolanda pinched me 
Tar'Odzy:"Tjoe! yaphoxwa morc umntu apha nhe .hayi babygirl its just nje I missed you and bendcela undiphe inumber yakho coz USaneze akafuni tuu undnika lenumber uthi mmandizicelele apha kuwe "
Me:"Yuh sorry bhutiza andzukwazi ngoba mntuwam if angafumanisa ukba bendkunike inumber angethandi"
Tar'Odzy:"Minentle uvele waqonda ukba mawundikhuphe engqondwen yakho kodwa intliziyo yakho ayivumi"
Me:"Heeh hayi andiyazi kele uyithethayo mna and intliziyo yam ayicingi nocinga ngawe suziqhatha keOdwa okanye yilento wandinceda ucingba ndzohlala ndicinga ngawe huh?"
.
Guys I know it's short ndzozama ufaka enyi'insert late there's something went wrong ngok.

Read More

Wednesday, December 30

Wizzy

Ibali Lentombi EJola NeGintsa Insert 40

Insert 40
.
Ah uLufefe uvele wakhupha iphone yakhe after egqibo'kwenza olonyala lobulala umntana'bantu ngelahlobo, wayicofa then wayibeka endlebeni umane endijonga
Lufefe*Ex Ndura khawuze apha kum edladleni ngok,ngok bhuda'yam khawuleza#...He hung up ndajonga kuNande sies! yoh inesbindi lendoda rhaaa. Ndiye ndamshiya apho ndanyuka ngestairs ndayongena eroomin kaLufefe ndazibamba intloko ndazibuka kwi'mirror kodwa'ke uNande andimsizeli ncam.uLufefe uye wangena ndisazijongile espillin wasondela kum wandi'bamba'bamba and he kissed my neck ndajika ndamsusa kum ndamjonga
Lufefe:"Enhle Yinton ngawe ngok?"
Me:"Lufefe ubulele umntu kodw uActor ingathi akwenzekanga'nto"
Lufefe:"Mxm ubufuna ndithi enkosi kulamntana ngalento andenze yona huh?"
Me:"Hai kodw lendlela uyiyo. awunangxak ingath awukhathali eish andaz ukba mandithini"
Lufefe:"Oh wena ubufuna ndiphaphazele ndifane nemoffie enxiba ihigh heels. Jonga undijonge kakuhle mna andiyobharru"
Me:"Mxm"
iPhone kaLufefe iye yakhala ebefownelwa uye wayibamba waphuma eroomin ethetha nephone yoh bendngafuni mna uphindela downstairs ndiye ndakhwela ebed(in)... Ndiye ndeva abantu abangxolayo ndasukuma ndaphuma eroomin ndahla kancinci ngestairs ndama ndabajonga ibinguLufefe noNdura,Disco baye baphakamisa umzimba kaNande bebewu'fake eplastikin baphuma nawo ndabalandela soze ndishiyeke ndedwa kulandlu kalok uLufefe umane endijonga ngok ndisemva'kwabo ndibalandela. baye bawufaka ebootin yemoto lomzimba
Lufefe:"Baby siyahamba ngok"
Me:"Ok mna ndzoshiyeka nabani kanene"
Lufefe:"Haibo wedwa kalok baby"
Me:"Yoh soze ndikwazi iworse kusebusuku ngok Lufefe"
Ndura:"Hasuka suxoka kusekuseni ngok"
Me:"Nguban ixesha"
Ndura:"Half3am noko sekuza'bamhlophe and uNande akazukuporhela ngoba ndiyabona ucingana nezowei zofikelwa sisithunzela"
Me:"Mxm Lufefe shiyeka nam wena or mandihambe nani mna"
Lufefe:"Hayi andzukwazi mna baby"
Disco:"Makashiyeke noNdura lomntana"
Ndura:"If sihambe naye majita ikhona ingxaki apho"
Uye wazihleki'hlekisa uLufefe
Lufefe:"Uyaphambana wena. Shiyeka naye lomntana ndiyakucela skhokho"
Ndura:"Ok sure majita"
Baye bakhwela uDisco noLufefe bahamba sayongena endlini noNdura siye sacleaner lamanzi ebechithekile negazi lalentombi [Hey! Kodwa Nkosi yam ndizidibanisile nezinto and kuzofuneka ndizimele ngokwam ez'ba ebesetshilo uNande ukba uYesu unceda ozincedayo]siye sagqiba sekuyela ubamhlophe phandle sekuphuma nelanga uDisco noLufefe ababuyi. Ndiye ndahlamba ebathroom uNdura ebesefront ebukele iTV. ndagqiba ndathambisa and brushed my teeths and combed my weave then wore my black high-waist jean neStomach-out ndathwala iStraight-cap ndanxiba iAllstar-converse ndafaka lipstick ndamhle kalok uSaneze umntase ebethe uzozondi'thatha namhlanje kengok ndfuna afike kudala ndiready and andifuni kemna uhlala noLufefe the way akhohlakele ngakhona iyandoyikisa kungcono ndimane ndim'outela ndiphinde ndigoduke. Ndiye ndaya efront uNdura ebelele
Me:"Yewethu khawuvuke. Ndcela ufownele uLufefe umbuze ukba baphi ngok. Yebana kutheni kwabetha elixesha ababuya"
Ndura:"Eish bendsaphupha kamnandi kanjan. Ezizbhanxa zizobuya sungxama coz ikude lendawo baye kuyo. Ndayaz"
Me:"Heeh hayike ngok. Kanti ebengatshongo ukba bazobuya ngok ngok"
Ndura:"Hasuka ebeku bambekisa ebengafuni uqumbe"
Me:"Mxm caba ndiyathanda uqumba nhe"
Ndura:"(He shrugged)Khawuzame ikhetharing kalok"
Me:"Ok ndzopheka irice nenyama ke"
Ndura:"Thats right. Wenze neziwei zakhona zimnandi ufake konke ma'an i'm igcwele icupboard yalapha coz yey lomntu wakho uyatya straight"
Me:"Ungalingi uqhele umntu wam wena"
Ndura:"Peewu! Yathanda ubaserious kanjan. Khawuhambe uyopheka utsho ngobubi ingathi uyimfene yango1818 " undiqhela kakubi kodw kelo. Ndiye ndaya ekitchen ndapheka ndakhawlezisa ngoba lo unguNdura ebengxamile ndiye ndagqiba upheka ndaphaka ndaphakela naba bebehambile bangafikiyo. Hayike satya noNdura efront
Ndura:"Hmm upheka kamnandi"
Me:"(I faked a smile and said) Enkosi"
Ndura:"Ingase nditshintshe ndithathe wena uLufefe umjita ndimnike uDieketseng"
Me:"Ngoba?"
Ndura:"Yeer akakwazi upheka lamntana nangok sinemaid ngenxa yakhe coz akakwaz upheka. Mxelele ngokwenza icornflakes neOutse qha yena"
Me:"Tjoe kunzima morc kuye"
Ndura:"Yeah injalo"
Siye sancokola'ke nalobhuti unguNdura uLufefe noDisco abafiki... My phone rang ibinguSaneze I answered
Me*Hellow mntakza#
Neze*Hey sweetie ndisendleleni eza apho ingath ngewulungisa#
Me*Ahh haibo kwase kuseni apha#
Neze*Ewe wethu ndifuna uDisco afiki ndimkile apha ngoba ingathi ufuna undilawula ntombi#
Me*Oh ok ndzobona ngawe#
Neze*Mncwaah bye mntaks ndzobalapho kwangok#
She hung up. Tjoe ndabeka loplate apho ndaya eroomin kaLufefe ndaakhupha impahla zam ndaparkisha ndagqiba ndaphuma nazo eroomin ndehla ngestairs tjoe andothuka ndadibana noLufefe enyuka wama wandijonga nam ndama
Lufefe:"Haibo uyaphi?"
Me:"Ndiyahamba"
Lufefe:"Minentle ndiyabuza kalok ukba uyaphi?!"
Me:"Ndiyohlala noSaneze endlini yakhe"
Lufefe:"Mxm uphambene wena. USaneze uqale nini ubanendlu ngok?"
Me:"Eish khawume"

Read More